Blixtar över upplyst stad på natten

Artiklar om el, elmarknaden och elpriser

Här läser du om allt från olika energislag till hur du tolkar din elräkning. Lär dig mer om elens fascinerande värld och ta kontroll över din egen användning av el. Bli upplyst helt enkelt.

Artiklarna är skrivna av El.se:s journalistutbildade innehållsproducenter. Källorna är granskade utifrån journalistiska kriterier avseende trovärdighet och sammanställda på ett så objektivt och korrekt sätt som möjligt.

Hoppa till en kategori direkt:

El | Elproduktion | Elmarknaden | Elavtal och elpriser | Elförbrukning

El

Elektriska urladdningar i form av åska slår ned i marken under åskväder.
Vad är el?

Elström uppstår när två platser med olika laddning kopplas ihop med en ledare. Då uppstår en ström av elektroner och den här rörelsen har människan lärt sig att tämja.

Illustration av en drake i åskväder, baserad på Benjamin Franklins experiment med åskans elektricitet.
Elens historia

På bara drygt 100 år har vi gått från ett strömlöst tillstånd till ett totalt elberoende. När mänskligheten lärde sig använda elektricitet tog utvecklingen ett stort språng.

Elproduktion

Illustrerad bild av glödlampor som växer i jorden.
Energikällor

För att få el behövs energi. Energin får vi från naturen, där bland annat sol, vind, vatten och kol finns. Kolkraften är den enskilt största energikällan i världen, men ses idag som mycket problematisk eftersom den bidrar till både nedsmutsning och global uppvärmning.

Elledningar i skymning.
Elproduktion och elanvändning i världen

Energiförsörjningen är en stor fråga i hela världen. Alla länder har olika förutsättningar och varje land gör avvägningar mellan behov, kostnader och den miljöbelastning som storskalig elproduktion innebär.

Elledningar med ett kraftverks skorstenar som avger stora mängder rök i bakgrunden.
Elproduktionens påverkan på miljön

All elproduktion har någon form av påverkan på miljön. Det handlar om allt från lokal miljöpåverkan till global uppvärmning.

Ringhals kärnkraftverk vid halländska kusten.
Kärnkraft

Kärnkraften är en viktig energikälla i många delar av världen, inte minst i Sverige. Energin kommer från klyvning av det radioaktiva ämnet uran.

Kraftvärmeverk i skymningen med upplyst glasparti och rykande skorstenar.
Fjärrvärme

Fjärrvärme är en vanlig uppvärmningskälla i vissa områden i vårt land. Värmen som skapas i ett värmeverk leds ut till olika hushåll, istället för att varje enskilt hushåll måste producera sin egen värme.

Strålande sol i blå himmel med molntussar.
Förnybar el

Idag kommer knappt en tredjedel av människans elförsörjning från förnybara energikällor. Om systemet ska bli hållbart behöver mer el genereras av sol, vind och vatten och mindre av fossila bränslen.

Vattenkraftverk vid älv i vinterskrud.
Vattenkraft

Det finns en enorm kraft i vatten. Som energikälla betraktat är vattenkraften mycket värdefull och ett av de mindre miljöförstörande energialternativen.

Vindkraftverk längs med motorväg i skymning.
Vindkraft

Vindkraftverk blir en allt vanligare syn i Sverige och världen. Vindkraft är en förnybar energikälla som kan ge ansenliga mängder el, men det krävs att det blåser.

Solkraftverk i öknen bestående av tusentals speglar med ett torn i mitten.
Solkraft

Om vi kunde ta tillvara på all energi i solstrålarna som träffar jorden skulle mänsklighetens hela elbehov vara täckt på en timme. Vi har blivit allt bättre på att fånga in energin och solkraften får ökad betydelse för varje år.

En plattform för vågkraft i havet.
Vågkraft

Vågkraft är en typ av vattenkraft som kan utvinnas på haven. Det är en förnybar energikälla som har enorm potential, men man har ännu inte lyckats skala upp tekniken tillräckligt för att göra skillnad.

Geotermiskt kraftverk och badande människor vid varmvattenkälla på Island.
Geotermisk energi

Djupt nere i jordskorpan är det varmt. Den värmen kan man ta tillvara på i form av geotermisk energi. Idag används energislaget mest för uppvärmning, men det är fullt möjligt att producera el med hjälp av underjorden.

En hög med pellets framför ett grönt skogsbryn.
Biobränslen

Biobränslen består av olika typer av växtdelar. Förbränningen avger koldioxid, men eftersom växterna precis har fångat in koldioxid blir energislaget i sig klimatneutralt. Hanteringen riskerar dock att föra med sig ansenliga miljöskador.

Oljefält i öknen med brinnande gasutsläpp.
Fossila bränslen

Olja, kol och naturgas driver våra bilar, värmer våra hus och omvandlas till elektricitet i kraftverk. Ur ett globalt perspektiv är fossila bränslen fortfarande den vanligaste källan till el.

Gruvmaskin tuggar i sig brunkol i stort dagbrott framför rykande skorstenar.
Kolkraft

Kolet är världens största energikälla och har en enorm betydelse för elproduktionen i stora länder såsom Kina och Tyskland. Kol står för över en tredjedel av den el som produceras i världen.

Hav, fiskebodar och i bakgrunden ett stort raffinaderi med rykande skorsstenar på en fond av molnig himmel.
Oljekraft

När vi lärde oss omvandla olja till drivmedel för transporter förändrade vi världen. De fordon, flygplan och fartyg som behövs för vårt moderna samhälles framväxt bygger på oljan. För elproduktion minskar oljan i betydelse.

Pipline dragen över vatten med rykande skorstenar i bakgrunden.
Gaskraft

Naturgas innehåller inte lika mycket föroreningar som kol och olja, men bidrar till växthuseffekten genom att släppa ut koldioxid vid förbränningen. Nya metoder för utvinning gör att gasen blir allt mer populär som ett sätt att generera el.

Elmarknaden

Elledningar och vindkraftverk i ett bergslandskap.
Den svenska elmarknaden

Den svenska marknaden är numera avreglerad och fri konkurrens råder. Det gäller själva handeln med elektriciteten, inte nätabonnemangen – dessa ägs och sköts av ett enda nätbolag i respektive område.

Elpriser presenterade i ett diagram
Elspothandel – Nord Pool

Börsmarknaden för el i Norden heter Nord Pool. Här möts elproducenter och elleverantörer för att bestämma vad elen är värd här och nu. De priser som råder på den här marknaden styr vad kunderna i slutändan får betala för sin el.

Stapeldiagram mot en blå bakgrund.
Vad är spotpris?

Spotpriset är det pris som elbolagen köper in sin el för. Det bestäms och justeras av nordiska elbörsen Nord Pool, och ligger till grund för priset på rörliga elavtal.

Sveriges elområden på en karta.
Se dagens spotpris

Se aktuellt spotpris i realtid här. Elpriset bestäms i grunden av elbörsen för norra Europa – Nord Pool. Nord Pool publicerar elpriserna för nästa dag cirka klockan 13–14.

Bildmontage med en upplyst stad och en trave mynt.
Bidrag – vilka kan jag använda?

Bidrag till installationer av el-, energi- och värmelösningar är ett sätt för staten att uppmuntra en snabbare samhällsomställning till energismarta och klimatsmarta alternativ.

Vindkraftsverk
Vindkraftsandelar

Vindkraftsandelar, även kallade vindandelar, betyder att du som elabonnent blir delägare i ett vindkraftverk. I gengäld får du handla den el som produceras av vindkraftverket för en väldigt liten summa.

Ett svenskt småhus lyses upp med el.
Sälja överskottsel

Allt fler bostads- och fastighetsägare väljer att själva producera el. Produktionen sker i mikroformat och säkerställer fastighetens elförsörjning. Om det blir ett överskott kan el säljas vidare till elbolagen.

Hundralapp
Elstöd

Om samhället bedömer att elkostnaderna plötsligt blir ett hot mot stabiliteten i hushållens ekonomi, kan staten betala ut ett så kallat elstöd till svenska elabonnenter.

Vindkraftverk i storm som orsakar negativt elpris.
Vad innebär negativt elpris?

Det är ovanligt, men ibland blir elpriset negativt. Vad händer då? Läs om vad det innebär för dig som kund och för dig som producerar el.

Elavtal och elpriser

Kvinna väljer mellan tecknade glödlampor.
Så byter du elleverantör

Det är i grunden förvånansvärt enkelt att byta elbolag. Ofta handlar det bara om ett telefonsamtal eller ett par knapptryckningar på datorn. Men det finns några saker du ska se upp med.

Kvinna på stege byter glödlampa.
Jag ska flytta – vad ska jag tänka på kring elavtalen?

Vid flytt gäller det att få ordning på elavtalen. Det är också viktigt att avsluta abonnemanget i rätt tid – annars finns det risk för att du får betala för någon annans elförbrukning.

Par i soffa som stirrar fokuserat på räkningar.
Vad består elbolagets pris av?

Elräkningen är ofta ett virrvarr av siffror som slutar med en hög summa att betala. Här går vi igenom de viktigaste faktorerna som påverkar ditt elpris.

Glödlampa med glödtråd i form av stigande graf.
Skatten på el – så hög är den

I Sverige beskattas både producenterna av el och konsumenterna som använder elen. Elskatterna som belastar hushållen har stigit kraftigt de senaste decennierna.

Elledning sedd underifrån med en stjärnfylld natthimmel i bakgrunden.
Nätavgiften tas ut av elnätsägarna

Alla elabonnenter får betala en nätavgift till det företag som håller i själva elledningarna. Avgiften tas ut för att underhålla och säkra elleveransen. Det går inte att byta elnätsägare eftersom ett elnät bara kan ha en ägare. Däremot kan du byta elleverantör.

Stearinljus bredvid släckt glödlampa.
Strömavbrott: Checklista, tips och ersättningar

Plötsligt blir det mörkt. Och tyst. Du har drabbats av ett strömavbrott. Här är checklistan som du behöver – från de akuta åtgärderna till hur du gör för att få avbrottsersättning.

Träd har fallit över elledningar.
Så mycket får du i avbrottsersättning vid strömavbrott

Det är inte ovanligt med strömavbrott. Om avbrottet pågår mellan 12 och 24 timmar har du rätt till en ersättning som motsvarar 12,5 procent av den årliga nätavgiften.

De vanligaste sorternas elavtal.
Avtalsformer för el

När du ska teckna elavtal finns det flera avtalsformer med olika elpriser att välja mellan – däribland fast, rörligt och mixat elpris. Vissa elavtal kan passa dig perfekt och andra kanske mindre bra. Varje avtalsform har nämligen sina för- och nackdelar.

Texten
Fast elpris

Med ett fast elpris får du betala ett bestämt pris för elen över en viss tid. Det fasta elprisets största fördel är att du med säkerhet vet vilket pris som gäller, och därmed inte får några obehagliga överraskningar när fakturan dyker upp.

Texten
Rörligt elpris

Ett rörligt elpris innebär att du betalar utifrån det pris som elen har på den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. I längden ger det rörliga priset oftast en lägre totalkostnad för kunden än det fasta elpriset, men tidvis kan fakturan bli väldigt hög.

Texten
Timpris

Ett elavtal med timpris baseras elens faktiska inköpspris timme för timme. Avtalsformen passar dig som har möjlighet att anpassa din elförbrukning efter de tider på dygnet då elen är billigare.

Texten
Mixat elpris – både rörligt och fast

Ett mixat elpris är en blandning mellan fast och rörligt elpris. Med ett mixat elpris kan du få fördelarna med ett rörligt pris utan att riskera för höga elräkningar, även om priset på elbörsen stiger kraftigt.

Texten
Vintersäkring av elpris

Att vintersäkra sitt elpris är en relativt ny form av elavtal. Det är ett mixat pris som bygger på att säkra upp priset under vinterhalvåret, och att ha ett rörligt pris under sommarhalvåret.


Texten
Tillsvidarepris för el

Ett tillsvidarepris, även kallat anvisningspris, är det som ges till kunder som inte gör ett aktivt val av elavtal med något elbolag. Dessvärre är det en dålig affär, eftersom det är den dyraste formen av elavtal.

Elförbrukning

Tre grenuttag på ett golv med flera kontakter och sladdar.
Kontrollera din elförbrukning

Du sparar både pengar och miljö på att minska din elförbrukning. Förutom självklara saker som att släcka lampor i rum där du inte befinner dig kan du metodiskt kartlägga elförbrukningen och lägga upp en strategi för att minska den.

Två personer sitter vid ett bord och pratar, sedda ovanifrån.
Hur sänker jag min elförbrukning?

El är en kostnad, både i din hushållsbudget och för miljön. Därför finns det alla skäl i världen att försöka hålla nere elförbrukningen. Här får du tips på hur du kan göra.

Ungt par vid köksbord räknar på elkostnader.
Vad drar mest el i hemmet?

De flesta av oss har en stadig prylsamling hemma som drivs av el. Men har du koll på vilka som inte märks så mycket på elräkningen, och vilka som är riktiga strömtjuvar?

Ung man slår på belysning och ställer in temperaturen via mobilen.
Normal elförbrukning i villa och lägenhet

Är du nyfiken på om du har normal elförbrukning hemma? I den här artikeln sammanställer vi genomsnittlig elanvändning för villor och lägenheter.

En glad kvinna med röda renhorn på huvudet hänger upp en ljusslinga i sitt dekorerade hem inför jul.
Hur mycket el drar julbelysningen?

Höga elpriser gör att vissa drar ner på julbelysningen. Men behövs det verkligen? Få svart på vitt hur mycket det kostar med ljusslingor, trädgårdsfigurer, julgransljus, och mer.

En mobilskärm visar energiklasser på hus.
Så energioptimerar du huset

De flesta villor skulle kunna energioptimeras för att sänka energiförbrukningen. Det handlar om investeringar som gör att ingen energi slösas. Många åtgärder kan du få bidrag för.

Läst klart? Jämför elavtal nu