Elanvändning i Sverige

kalla klimatet, men även på den industri som finns i landet. I huvudsak kommer energin som vi använder från vattenkraft och kärnkraftverk. Därtill får vi energi från kraftverk och vindkraftverk, om än i mindre skala.

Vad använder vi elen till?

El behövs inom alla samhällsområden, inte minst inom industrin. Sveriges industrier är storkonsumenter av elkraft och i Sverige användes år 2010 34 % av all el för att driva verkstäder och fabriker. Den näst största elslukaren är våra samhällsfunktioner. Det handlar om att driva järnvägar, gatubelysning, sjukhus och mycket annat. 2010 gick 24 % av elförbrukningen åt till detta. Som god trea var hushållen. De slukade nästan lika mycket, nära 23 % av den totala förbrukningen. Totalt uppgick förbrukningen av el i Sverige till 147 371 GWh.

Vattenkraft

Den enskilt största energikällan i vårt land är vattenkraften. Av den totala produktionen som produceras inom riket står vattenkraften för hela 46 % av den el vi förbrukar, både inom vår industri, våra samhällsfunktioner och våra hushåll. År 2010 betydde det en produktion på 67 269 GWh. Skillnaderna i denna siffra varierar dock ganska mycket per år, vilket kan bero på att väder och vind påverkar hur mycket vattenkraft som kan tas ut. Ett torrt år skapar mindre vattenkraft än ett regnigt år, och då händer det att kärnkraften blir den största energikällan.

Kärnkraft

Näst efter vattenkraften är kärnkraften den största energikällan. År 2010 producerades 54 387 GWh. Det betyder att nästan 37,5 % av den energi vi producerade på egen hand kom från våra kärnkraftverk. Då användes av olika anledningar inte kärnkraftverkens fulla kapacitet. Under 2000-talet var år 2004 det år som produktionen av kärnkraft var som störst. Då producerades hela 75 000 GWh, alltså nästan 30 % mer kärnkraft än förra året. Det innebar att kärnkraften det året var den enskilt största energikällan i landet, då den stod för 50 % av totalproduktionen. Men då måste hänsyn tas till att en av reaktorerna i Barsebäck fortfarande var igång.

Andra energikällor

Den konventionella värmekraften, med kondensproduktion, kraftvärme och gasturbinsproduktion, ofta med något fossilt bränsle som bas, är en mindre, men ändå viktig källa till den svenska elförsörjningen. Dess betydelse har ökat markant under 2000-talet. I början av seklet stod energikällan enbart för 6,2 % av elproduktionen, medan den idag står för nästan 13 %. Förra året producerades totalt 18 896 GWh värmekraft. En annan energikälla som börjar få betydelse för den totala energiförsörjningen är vindkraften. I början var vindkraftsparkernas bidrag näst intill försumbart. I dag uppgår den till 2,4 % av totalproduktionen. Ökningen har främst skett sedan år 2007. Ibland behöver vi dessutom importera el. Det gjorde vi förra året, även om nettot blev ganska litet. Vissa gynnsamma år kan vi däremot exportera överskjutande el.

Svinn

Värt att notera är att en del av all el som vi producerar och importerar inte når någon slutkonsument alls. Det finns ett svinn i ledningarna, och det är en inte helt obetydlig andel. År 2010 uppgick förlusterna till dryga 7 %. Det innebär i reda tal att 10 599 GWh försvinner på vägen. Summan håller sig relativt konstant år efter år.

Källa: SCB. Siffrorna för år 2010 var vid tiden för artikelns uppkomst än så länge preliminära.

Följ oss på Facebook

Följ oss gärna på Facebook.

Kontakta oss

Skicka e-post

Sociala medier: Facebook, Twitter

Tjänster

El.se är en gratis anbudstjänst som inte är bindande. Låt bolagen tävla om att ge dig det bästa elavtalet.

El privat

El företag

Städer