Elledningar i skymning.

Elproduktion och elanvändning i världen

Energiförsörjningen är en stor fråga i alla länder i världen. Alla länder har olika förutsättningar och varje land gör avvägningar mellan behov, kostnader och den stora miljöbelastning som storskalig elproduktion innebär.

Bild på artikelförfattaren Dag Kättström.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Senast uppdaterad: 19.11.2019 10:30

Energikällor

Över hela jorden producerades det 26 672 TWh el år 2018. Förbränning av kol är den metod som används mest och står för 38 procent av all elproduktion. Kina förbrukar i särklass mest kol. I Europa och Nordamerika minskar användandet av kol, men i dessa länder ökar istället förbränningen av gas. Gasen står för 23 procent av världens elproduktion.

Diagram över energikällor i elproduktionen.
Energikällor. Så skapas elen i världen.

För de länder som har de naturliga förutsättningarna är vattenkraften viktig, hit hör Sverige. På ett globalt plan genererar vattenkraft 19 procent av all el. Kärnkraft står för 10 procent. Förnybara energikällor som vind och sol växer i betydelse, men än så länge ger de bara 7 procent av elen som produceras.

Den största andelen el genereras från förbränning av fossila energikällor såsom kol, olja och gas. Koldioxiden från denna förbränning påverkar klimatet och orsakar en global uppvärmning som kan få svåra följdverkningar.

För att motverka detta har ett stort antal länder skrivit under det så kallade Kyotoprotokollet som innebär att man åtar sig att minska sina utsläpp, alternativt betalar för att utsläppen minskar i andra länder. I Europa har utsläppen av koldioxid från energisektorn minskat, men i resten av världen ökar den.

Elanvändning i världen

Att bara titta på vilka länder som gör av med mest el är inte helt rättvisande. Man bör också jämföra andra aspekter av elförbrukningen.

  • Elförbrukning per person. Island har överlägset högst elförbrukning per person. Det beror på att den goda tillgången på förnybar geotermisk energi gör elen billig på Island och lockar industrier som behöver mycket el, som till exempel aluminiumfabriker och serverhallar. Flera oljeländer har också en mycket hög förbrukning per person som till exempel Qatar och Kuwait. Sverige ligger ungefär på USA:s nivå i elförbrukning per capita och en svensk förbrukar tre gånger så mycket el som en kines.
  • Klimatet. De nordiska länderna förbrukar betydligt mer el per person än Sydeuropa, vilket till stor del beror på att det går åt mycket el för uppvärmning under vintrarna. Att flera ökenländer på arabiska halvön också ligger mycket högt i elförbrukning per capita beror på den utbredda användningen av luftkonditionering för nedkylning under somrarna.
  • Energislag. Det faktum att Norges el till nästan 100 procent är förnybar från vattenkraft bör tas med i beräkningen när man jämför elförbrukningen i Kuwait som till nästan 100 procent är fossil från gas och olja.
  • Koldioxid. De för klimatet skadliga koldioxidutsläppen varierar stort över världen. Sverige tillhör storförbrukarna av el i världen, men ligger under världsgenomsnittet i koldioxidutsläpp eftersom elproduktionen är nästan helt fossilfri. Kina släpper ut dubbelt så mycket koldioxid som USA. Men per person släpper man ut hälften så mycket. Kanada och Australien släpper ut mer koldioxid per person än USA.

Elförbrukning i olika länder

Så här ser elanvändningen ut i Norden och några av världens större nationer.

Sverige

Sverige har en mycket låg andel fossila bränslen i elproduktionen jämfört med andra länder. Det beror på att vi har goda naturliga förutsättningar för vattenkraft och på beslutet att satsa på kärnkraft. Vattenkraften står för 40 procent av Sveriges elproduktion, de tre kärnkraftverken står för 30 procent och vindkraften för 20 procent. Resterande 10 procent produceras i huvudsak av kraftvärmeverk som bränner förnybara biobränslen, men också av solceller samt kraftverket i Karlshamn som bränner olja.

Kontrollrummet i Olidans kraftverk
Vattenkraften viktig i Sverige. Kontrollrummet till Olidans vattenkraftverk i Trollhättan som började byggas 1905.

Norge, Danmark, Finland

Våra grannländer har, på grund av deras geografiskt så olika lägen, hittat olika lösningar för att täcka sina energibehov.

I Norge är det naturligt att den mesta kraften kommer från vattenkraft. Andelen är hela 96 procent.

I Danmark har man blivit experter på vindkraft. 2017 kom 42 procent av elen från landets många vindkraftverk, vilket är mest i världen. Den övriga energin kommer från kol, gas och biobränslen.

Varken Norge eller Danmark har kärnkraftverk. Det har däremot Finland som till skillnad från många andra länder också har valt att satsa på kärnkraft och bygga nya reaktorer. Idag står kärnkraften för 30 procent av elförsörjningen, men den siffran beräknas öka till 60 procent under 2020-talet. Finland har också en relativt hög andel förnybar elproduktion via förbränning av skogsråvaror.

Europa

Frankrike och Tyskland är två europeiska grannländer som har mycket gemensamt. Ändå är deras energiproduktion extremt olika. Frankrike satsade tidigt på kärnkraft och över 70 procent av elen kommer från 58 kärnkraftverk. Mindre än tio procent av elen kommer från fossila bränslen.

Tysklands energiproduktion vilar på brunkolet som står för 35 procent av elen. Tidigare stod kärnkraften för 25 procent, men efter ett antal politiska beslut är kärnkraften på väg att avvecklas i Tyskland. En stor satsning på förnybar energi har satts igång för att ersätta kärnkraften och kolet. 2018 genererades 35 procent av elen från förnybara källor.

USA

USA är världens största ekonomi och en storförbrukare av energi. Förbränning av gas är den största källan till el i USA. Nya metoder för att få upp så kallad skiffergas har gjort landet självförsörjande.

USA är också stora på kärnkraft. Man producerar 30 procent av all kärnkraftsel i världen och det räcker till 20 procent av landets elproduktion. Vindkraftverken blir alltmer betydande och 2018 stod vinden för 6,6 procent av elproduktionen i USA.

Kina

Kina är det land i världen som gör av med mest energi. Landet släpper ut överlägset mest koldioxid och förbränningen av kol är större än i alla andra länder tillsammans. Man toppar dock även ligan vad gäller förnybara energikällor och satsar stort på sol- och vindkraft.

Ryssland

Ryssland har stor tillgångar på gas och nästan hälften av elen kommer från gaseldade kraftverk. Man exporterar också mycket gas för till exempel Europas elproduktion. Vattenkraft, kärnkraft och kol står för 18 procent vardera av resterande produktion. Knappt någon av den el som produceras i Ryssland kommer från vind eller sol.

Läs mer