Ordlista för el

Undrar du över något begrepp kring el som du har stött på – eller vill du bara lära dig mer? Då har du kommit till rätt plats. Vår ordlista hjälper dig att få full koll på de många olika ord och termer som förekommer när du läser om el, elpriser, elavtal och elmarknaden.

Saknar du något ord eller hittar du inte det du letar efter? Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så hjälper vi dig.

A  B  C  D  E  F  G  H  I   J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö  

A

 

Abonnemang

Med abonnemang avses vanligtvis den fasta abonnemangsavgiften, vilken tillsammans med den rörliga elöverföringsavgiften utgör nätavgiften. Abonnemang kan även avse elabonnemang och elnätsabonnemang, men det är vanligare att säga elavtal och elnätsavtal.

Abonnemangsavgift

Tillsammans med den rörliga elöverföringsavgiften utgör den fasta abonnemangsavgiften din totala nätavgift. Hur stor abonnemangsavgiften är beror på hur stor din huvudsäkring är och var i landet du bor.

Allmänna avtalsvillkor

Elbranschen har gemensamma avtalsvillkor för distribution och leverans av el som de flesta elföretag följer. Villkoren har tagits fram av den dåvarande bransch­organisationen Svensk Energi (numera Energiföretagen Sverige) och Konsumentverket.

Ampere (A)

Ampere är enheten för elektrisk ström och strömstyrka. Beteckningen för ampere är A och ibland används förkortningen amp.

Andelsel

Andelsel är en avtalsform där du köper andelar i en produktionsanläggning för att kunna köpa el från anläggningen för ett lägre pris. Det är vanligast att köpa vindkraftsandelar men även solcellsandelar går att köpa.

Anergi

Anergi är den del av energi som inte går att använda till något. Motsatsen till anergi är exergi.

Anläggnings-id

När du ska teckna eller byta elavtal behöver elbolaget veta ditt anläggnings-id (anl-id) och områdes-id (omr-id). Ditt anläggnings-id är ett 18-siffrigt, unikt nummer som du hittar på din elräkning. Det beskriver din bostads elmätare och börjar alltid med 735 999. På räkningen kan ditt anläggnings-id också kallas för EAN, GLN eller GS1.

Anslutningsavgift

Om du vill ansluta ditt hem till elnätet kan nätbolaget kräva en anslutningsavgift för att ansluta din anläggning. Det är nätbolaget själv som bestämmer priset för anslutningsavgiften, men priset ska vara rimligt. Energimarknadsinspektionen (Ei) har i uppgift att kolla så att nätbolagens priser är skäliga.

Anvisat elhandelsföretag

Om du inte själv aktivt väljer ett elhandelsföretag eller elbolag får du ett anvisat sådant som säljer el till dig. Det anvisade elbolaget väljer ditt nätbolag åt dig. Du får då ett anvisat elavtal med ett anvisat elpris.

Anvisat elpris

Ett anvisat pris eller anvisningspris får du om du inte själv aktivt väljer ett elavtal. Du får då ett anvisningsavtal även kallat tillsvidareavtal, tillsvidarepris, baspris, enkelpris, standardpris och normalpris.

Anvisade elavtal är den dyraste avtalsformen och kostar i snitt 20–25 procent mer än andra elavtal. Därför rekommenderas inte anvisningsel, utan du bör hellre aktivt välja ett elavtal.

Anvisningsleverans

Även om du inte aktivt tecknar elavtal med ett elbolag har du rätt till el – och elbolagen har en skyldighet att leverera el till kunder i deras elnät. Det kallas för anvisningsleverans och sker av ditt anvisade elhandelsföretag.

Avbrottsersättning

Om du får ett strömavbrott som vara i mer än tolv sammanhängande timmar har du rätt till avbrottsersättning. Du får då ekonomisk kompensation som varierar beroende på avbrottets längd och hur mycket ditt nätbolag fakturerar dig. Läs mer om avbrottsersättning vid strömavbrott.

Avfall

Avfall är restprodukter som genom energiåtervinning kan återvinnas för att producera el, fjärrvärme och fjärrkyla. Då används avfallet som bränsle, kallat avfallsbränsle, i ett kraftvärmeverk där avfallet bränns för att utvinna energin i avfallet.

Avläsning

Avläsning av din elmätares mätarställning. Avläsningen görs för att ditt elbolag ska kunna se din elförbrukning och ligger därför till grund för din elräkning.

Manuell avläsning innebär att du eller någon från ditt elbolag läser av mätaren. Fjärravläsning innebär att mätaren avläses automatiskt. Slutavläsning avser en avläsning när mätaren byts ut eller när du säger upp ditt elnätsavtal.

Avtalsformer

Elavtal kommer i olika former med olika elpriser och villkor. De vanligaste avtalsformerna är baserade på ett fast elpris, rörligt elpris och mixat elpris. Vilket elhandelsavtal du har tecknat och vilket elbolag du har valt påverkar det slutliga elpris du får betala för din el. Läs mer om olika avtalsformer för el.

B

 

Balansansvar

Balansansvar innebär att en elleverantör är skyldig att leverera lika mycket el som leverantörens kunder förbrukar. För att kunna göra det tar elleverantören eller ett externt företag ansvar för elleveransen, och blir då balansansvarig. Ett avtal om balansansvar tecknas med Svenska kraftnät (SVK), som bland annat köper eller säljer el om det inte råder elbalans.

Baskraft

Elproduktionen brukar delas upp i det som kallas reglerkraft och baskraft. Med baskraft avses kraftverk som används i första hand för att producera el varje dygn, året om. I Sverige utgörs baskraft främst av kärnkraft.

Om elbehovet skulle bli större än vad baskraften kan producera krävs en reglerbar elproduktion i form av reglerkraft. I Sverige står vattenkraft för den främsta reglerkraften, eftersom vattnet kan lagras för att användas vid senare behov.

Baspris

Synonym till anvisningspris. Det är det elpris du får när du inte aktivt väljer ett elavtal. Du får då fortfarande el levererad till hemmet, men du får betala ett dyrare pris än om du själv väljer ett elavtal från ett elbolag.

Betalningsansvarig

Elavtal och elnätsavtal är personliga, vilket innebär att du som skriver på ett avtal är betalningsansvarig för elförbrukningen till dess att det ena eller bägge avtalen sägs upp.

Du har alltså ansvar för att betala de fakturor du får av ditt elbolag och elnätsbolag. Om du hyr ut din bostad är det fortfarande du som är betalningsansvarig, såvida inte avtalet skrivs över på din hyresgäst.

Bidrag

För att uppmuntra klimat- och energismarta alternativ finns olika bidrag som exempelvis kan hjälpa dig att investera i solkraft eller installera värme och el. Idag har många av de tidigare stöden tagits bort, men det finns fortfarande vissa att ansöka om. Läs om bidrag för el.

Bindningstid

Vissa elavtal har en bindningstid som kan vara allt mellan tre månader och tio år lång. Andra elavtal har ingen bindningstid alls. Bindningstiden innebär att du är bunden till ditt elavtal och avtalets elpris under en bestämd tid.

Med bundet avtal kan du inte byta elavtal eller elbolag under din bindningstid. Hos vissa elbolag kan du dock bryta bindningstiden i förtid i utbyte mot en avgift. Det är vanligast att fasta elavtal har en bindningstid på ett, tre eller fem år och att rörliga elavtal inte har någon bindningstid.

Biobränsle

Biobränslen är förnybara bränslen som produceras av biomassa. Exempel på biobränslen är biogas, trädbränslen, torv och avfall. Biobränslen används ofta som bränsle för att producera el och värme i kraftvärmeverk.

Bioenergi

Bioenergi är den energi som finns i biobränslen och är idag den största förnybara energikällan. Genom bioenergi kan kraftvärmeanläggningar producera el, värme och biodrivmedel.

Biogas

Biogas är en typ av biobränsle. Biogas och naturgas består av samma ämnen – metan och koldioxid. Skillnaden mellan dem är att naturgas kommer från miljontals år gammal biomassa, medan biogas tillverkas genom aktiv förmultning av färska växtdelar. Därför klassas biogas som en förnybar energikälla.

Vid tillverkningen används flera typer av organiskt material. Det kan bestå av bland annat matavfall, slam och restprodukter från skogs-, livsmedels- och pappersindustrin. Svensk biogas används allt oftare som drivmedel till fordon, ibland i kombination med naturgas. Läs mer om biobränslen.

Biokraft

Biokraft heter det när man producerar el med biobränsle. Det sker i ett biokraftverk eller kraftvärmeverk.

Biovärme

Biovärme är värme som produceras med biobränslen som pellets, ved, biooljor och flis. Produktionen sker i ett värmeverk eller kraftvärmeverk.

Bra Miljöval

Bra Miljöval är en miljömärkning från Naturskyddsföreningen. Det är Sveriges enda oberoende miljömärkning av el och en av världens strängaste miljömärkningar. Den ställer bland annat krav på att el som är Bra Miljöval-märkt ska vara förnybar och att elproduktionen tar hänsyn till natur och miljö.

Flera elbolag erbjuder el märkt med Bra Miljöval som tillval med eller utan extra kostnad. Några elbolag säljer enbart Bra Miljöval-märkt el utan extra kostnad.

Bundet elpris

Ett bundet elpris får du när du tecknar ett bundet elavtal, även kallat fast pris, fast elavtal och fastprisavtal. Läs mer om bundet elpris. Du får då, till skillnad från exempelvis ett rörligt elpris, samma totalpris under en viss avtalsperiod. Bundna elavtal har en bindningstid som vanligtvis är ett, tre eller fem år lång.

Börspris

Börspris avser det elpris som råder på den nordiska elbörsen Nord Pool. Priset kallas också spotpris och brukar användas synonymt med rörligt elpris.

D

 

Diod

En diod är en elektrisk komponent som brukar användas för att leda ström i en riktning inuti en elektrisk krets. Dioder kan också användas för att omvandla växelström till likström. Dioder består generellt sett av halvledare.

Direktverkande el

Direktverkande el eller direktverkande elvärme är en form av elvärme och ett sätt att värma upp hus och lokaler. Med direktverkande el värms ditt hem upp med elelement eller elslingor i golv och tak.

Elen levereras genom elnätet och leds in i elementen eller slingorna, där den omvandlas till värme. En annan form av elvärme är vattenburen el.

E

 

Effekt

Effekt är den mängd energi som omvandlas per tidsenhet. Effekt beskriver därför hur mycket energi som går åt för att uträtta ett arbete per tidsenhet. Effekt mäts i watt (W) och har beteckningen P.

Effektavgift

Vissa nätbolag har en effektavgift, även kallad effekttariff. Avgiften är en del av nätavgiften och baseras på ditt effektuttag – det vill säga hur mycket hur mycket el eller effekt som används samtidigt. Genom att planera din energiförbrukning, till exempel genom att köra diskmaskin och tvättmaskin separat, kan effektavgiften hållas nere.

Om du istället kör tvätt- och diskmaskin samtidigt koncentreras energiförbrukningen till samma tidpunkt, och effektavgiften blir högre även om elförbrukningen är densamma som om maskinerna hade använts separat. Du kan därför själv påverka ditt pris genom att hålla effekten nere. Samtidigt använder du el mer hållbart.

Effektreserv

Om det skulle bli tillfällig brist på el behöver reservkraft användas. Effektreserv är upphandlad reservkraft som Svenska kraftnät (SVK) har tecknat avtal om med olika elproducenter och större elanvändare.

Effektreserven kommer från producenter som erbjuder sig att producera el med sina reservkraftverk eller från elförbrukare som kan erbjuda att tillfälligt minska sin elförbrukning.

Effekttopp

Om du genom ditt nätbolag har en effektavgift får du betala utifrån effekttoppar, vilka kan vara kostsamma. De uppstår när effektuttaget är högt, vilket oftast är när du använder många elektriska apparater samtidigt.

Effekttoppar belastar elnätet, vilket kan orsaka störningar och avbrott. När man talar om att kapa effekttoppar menar man att jämna ut effekten, exempelvis genom att fördela användningen av elektriska apparater över dygnet.

Effektuttag

Effektuttag innebär hur mycket el som används samtidigt – det vill säga hur mycket effekt som tas ut vid en viss tid. Om du kör många elektriska apparater samtidigt blir ditt effektuttag högt. Du får då betala mer i effektavgift. Du kan alltså minska dina kostnader genom att fördela användningen av elektriska apparater till olika tillfällen på dygnet.

Elanläggning

En elanläggning, eller elektrisk anläggning, kan vara till exempel en elledning eller elcentral. När man talar om en elanläggning eller elnätsanläggning i hemmet avses oftast en elcentral, som ska ha en elmätare där du ser hur mycket el du använder. I elcentralen finns även en huvudsäkring och proppar.

Elanvändare

En elanvändare är slutförbrukare av el – vanligtvis en konsument eller näringsidkare. Det finns större elförbrukare och mindre elförbrukare. Ett företag kan vanligtvis räknas till en större elanvändare, medan en privatperson tenderar vara en mindre elanvändare.

Elavbrott

Synonym till strömavbrott. Ett elavbrott innebär att det finns ett avbrott i elleveransen till ditt hem. Det kan exempelvis bero på ett fel i en kraftledning eller på ett planerat avbrott. Om avbrottet varar i mer än 12 timmar har du rätt till avbrottsersättning.

Elavtal

För att du ska få el levererad behöver du ett elavtal med ett elbolag och ett nätbolag. Ett avtal med ditt elbolag kallas för elhandelsavtal, och ett avtal med ditt nätbolag kallas för elnätsavtal. I vardagligt tal avser dock begreppet elavtal oftast ett elhandelsavtal.

Ett elhandelsavtal kan tecknas med valfritt elbolag och kommer i olika former, medan ett elnätsavtal tecknas med ett specifikt nätbolag beroende på var i Sverige du bor. Vilket elavtal du har avgör bland annat hur mycket du får betala för den el du använder och vilka energikällor elen har producerats genom.

Elbalans

Den mängd el som produceras och används i elnätet måste alltid vara lika stor, det vill säga vara i balans. Samtidigt som du tar ut en mängd el genom att använda mikron måste alltså samma mängd produceras och matas ut i elnätet.

För att säkerställa denna balans finns reglerkraft, som hastigt ökar elproduktionen om elanvändningen stiger och minskar elproduktionen om användningen istället sjunker.

Elbas

Här pratar vi inte om instrumentet, utan om Nord Pools marknad vid namnet Elbas. Här sker elhandel med timkontrakt, till skillnad från marknaden Elspot, där elhandel sker med fysiska elkontrakt för nästkommande dygn, timme för timme.

Elberedskapsavgift

Elberedskapsavgiften är en av tre avgifter som finansierar statens verksamhet inom elområdet. De andra två avgifterna är elsäkerhetsavgiften och nätövervaknings­avgiften.

Elberedskapsavgiften finansierar Svenska kraftnäts arbete. Svenska kraftnät sköter stamnätet och har systemansvar för elsystemet, så att elen levereras säkert och effektivt.

Elbolag

Ett elbolag, även kallat elhandelsföretag eller elleverantör, är det bolag som du tecknar ett elavtal med. Sedan elmarknaden avreglerades 1996 kan du fritt välja vilket elbolag du vill köpa din el från.

Olika elbolag erbjuder olika elavtal med olika elpriser, till exempel rörligt elpris och fast elpris. Ett nätbolag är istället det företag som du tecknar ett elnätsavtal med för att få elen levererad hem till dig.

Elbörs

En elbörs är en marknad där elproducenter, elleverantörer och elhandlare kan köpa och sälja el. Nord Pool är den nordiska elbörsen.

Elcentral

En elcentral – även kallad gruppcentral, säkringsskåp eller proppskåp – är ett skåp som består av bland annat huvudsäkring, säkringar och proppar, jordfelsbrytare och elmätare. Från elcentralen sprids elledningar till din bostads olika delar.

Elcertifikat

Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd som syftar till att främja förnybar energiproduktion. För varje megawattimme förnybar el som marknadens elproducenter genererar kan de få elcertifikat av staten.

När den producerade elen sedan ska säljas till elleverantörer tillkommer en kostnad för elcertifikatet. Elleverantören lägger i sin tur till ett påslag på elpriset för elcertifikatet. Det innebär att du som kund får betala en elcertifikatsavgift. Elcertifikatssystemet introducerades i Sverige år 2003.

Elcertifikatsavgift

Utöver din elförbrukning och andra avgifter får du som kund också betala en elcertifikatskostnad för elcertifikat. Hur stor denna avgift är beror på ditt elavtal, hur mycket din elleverantör betalar för elcertifikaten och årets kvotplikt.

Elektricitet

Elektricitet, eller el, uppstår när elektroner rör sig i en elektrisk ledare. Ordet el används som ett generellt och omfattande begrepp till vardags, men ett snäpp mer djupgående talar man oftast om bland annat elektrisk ström och elektrisk spänning.

Elektrisk energi

Elektrisk energi transporteras när elektriska laddningar, som exempelvis elektroner, rör sig. Till vardags märker du av elektrisk energi som den energi du får levererad från kraftverk till ditt hem via kraftledningar. Det är alltså det som förbrukas när du exempelvis kollar på tv eller när ditt hus värms upp med direktverkande el.

Eftersom det är väldigt svårt att lagra elektrisk energi måste elen användas i princip vid samma tillfälle som den skapas. Du får därför elen blixtsnabbt levererad hem direkt från ett kraftverk eller elverk. Elektrisk energi mäts i joule (J).

Elektrisk krets

En elektrisk krets, också kallat strömkrets, består av olika elektroniska komponenter, exempelvis strömbrytare, glödlampor, dioder och transistorer. En krets kan vara öppen eller sluten, och det är när kretsen är sluten som ström kan passera genom den. När kretsar ska kopplas så används ofta ett kopplingsschema. Schemat visar hur den elektriska kretsen är uppbyggd och vilka komponenter den har.

Elektrisk ledare

En elektrisk ledare är ett material eller ett objekt som leder elektrisk ström från en plats till en annan, eller från ett objekt till ett annat. Metaller, som exempelvis koppar, leder ström väldigt bra och används därför ofta som ledare.

De ledare som nog syns mest i vardagen är elektriska ledningar (elledningar) och kraftledningar som leder ström. En halvledare är ett material som leder ström, men inte lika bra som en ledare. En isolator är material som inte leder ström.

Elektrisk spänning

Elektrisk spänning är skillnaden mellan två mätpunkter i en elektrisk krets. Ju större skillnaden mellan de två mätpunkterna är, desto större är spänningen. Det finns två olika sorters spänning: likspänning och växelspänning. Elektrisk spänning har beteckningen U och mäts i volt (V).

Elektrisk ström

Elektrisk ström är elektriskt laddade partiklar – generellt sett elektroner – som rör sig. Strömmen kan ledas med hjälp av en elektrisk ledare. Måttenheten för elektrisk ström är ampere (A). Elektrisk ström har beteckningen I. Till vardags är det vanligare att enbart använda begreppet ström.

Elförbrukning

Din elförbrukning avser hur mycket el ditt hushåll använder. Ju högre elförbrukning du har, desto högre blir din elkostnad. Elförbrukning kallas också för elanvändning, elkonsumtion och strömförbrukning. Normal elförbrukning för en villa brukar sägas vara cirka 20 000 kWh per år, medan normal elförbrukning för en lägenhet är cirka 5 000 kWh per år.

Elhandel

Elhandel är inköp och försäljning av el. I Sverige sker elhandeln på den nordiska elbörsen Nord Pool. Där säljer elproducenter den el som de producerar. Elhandlare och elleverantörer, som elbolag, köper elen för att förse hushåll och företag med el.

Elhandelsavtal

Ett elhandelsavtal är ett av de två sorters elavtal du behöver för att få el levererad till din bostad. Det andra avtalet är ett elnätsavtal. Elhandelsavtal tecknar du med valfritt elbolag. Avtalet finns i olika former med olika elpriser, och avgör hur mycket du får betala för den el du förbrukar.

Elhandelsföretag

Ett elhandelsföretag, mer vanligt kallat elbolag, är det bolag som du tecknar elhandelsavtal med. Beroende på vilket elhandelsföretag och elavtal du väljer får du olika elpris som direkt påverkar kostnaden för den el du använder.

Om du inte aktivt väljer ett elhandelsföretag får du din el från ett anvisat elhandelsföretag. Då får du ett så kallat anvisat elavtal med ett anvisat elpris, som oftast är dyrare än andra avtalsformer.

Elhandelskostnad

Din elhandelskostnad består av elpris, elcertifikatsavgift och moms. Vissa elbolag tar dessutom ut en fast årsavgift. Kostnaden betalar du med den faktura eller elräkning du får från ditt elbolag. Se även elnätskostnad.

Elkostnad

Elkostnaden är det totala pris du får betala för den el som transporteras till dig och den el som du använder. Den kan delas upp i elhandelskostnad och elnätskostnad. Elkostnaden framgår av de elräkningar som du får från ditt elbolag och nätbolag och påverkas bland annat av det elavtal du väljer, vilket elbolag du tecknar avtal hos och hur mycket el du förbrukar.

Elkraft

Elkraft handlar om att producera, överföra och distribuera el med hjälp av elkraftteknik. Det görs genom ett elkraftsystem som består av exempelvis kraftledningar, transformatorer och generatorer.

Elkund

En elkund är en elhandelskund eller elnätskund, och kan vara antingen privatkund eller företagskund. Att vara elhandelskund innebär att vara kund hos ett elbolag, medan en nätkund är en kund hos ett nätbolag. Kund blir du genom att teckna elavtal eller elnätsavtal med ditt el- eller elnätsbolag.

Elkvalitet

Elkvalitet avser elleveransens kvalitet. En hög elkvalitet innebär alltså att leveransen har få avbrott och störningar. Låg elkvalitet kan leda till skador på anläggningar och utrustning.

Ellagen

Ellagen (1997:857) ger föreskrifter om bland annat elhandel, elproduktion, elöverföring och elproduktion. Lagen utgör ett regelverk för elmarknaden och bestämmer bland annat att elbolag måste informera sina kunder om innehållet i sina elavtal.

Elleverantör

En elleverantör avser ett elbolag, och är den aktör på elmarknaden som sköter elleverans. Elleverantören ansvarar inte för själva överföringen av elen – det gör nätbolagen.

Elmarknad

Elhandel sker på elmarknader där el säljs och köps in av olika aktörer, exempelvis elleverantörer, elproducenter och elhandelsföretag. I Sverige sker denna handel främst på elbörsen Nord Pool. Läs mer om den svenska elmarknaden.

Elmätare

En elmätare mäter hur mycket el du använder för att ditt nätbolag ska kunna avgöra hur stor din elräkning blir. Mätaren kan avläsas automatiskt eller manuellt.

Elnät

Elnätet är en infrastruktur som transporterar el från kraftverken där elen produceras till bostäder, företag och alla de andra platser där elen slutligen används. Alla platser där el produceras och används är anslutna till elnätet.

Elnätet delas upp i olika nätområden med varsin nätägare. Elnätet är även uppdelat i stamnät, regionnät och lokalnät. Med hjälp av stamnätet kan elen transporteras över hela landet. Om fel i elnätet skulle uppstå kan områden drabbas av strömavbrott.

Elnätsavgift

Synonym till nätavgift. Elnätsavgiften betalar du för drift och underhåll av elnätet samt för att elen ska levereras till ditt hem. Avgiften består av den fasta abonnemangsavgiften och den rörliga elöverföringsavgiften. Elnätsavgiften kallas även för elnätskostnad och elnätstariff.

Elnätsavtal

Ett elnätsavtal – även kallat nätavtal eller elnätsabonnemang – tecknar du med ditt nätbolag för att få el levererad till din bostad. Ett elnätsavtal är inte samma sak som ett elavtal, vilket du istället tecknar med ett elbolag för att avgöra hur mycket du ska betala för den el du använder.

Elnätsföretag

Elnätsföretag är samma sak som nätbolag och nätägare – det vill säga det företag som äger elnätet där du bor. Med ditt elnätsföretag tecknar du ett elnätsavtal för att få el levererad till din adress.

Elnätsföretaget underhåller och utvecklar elnätet i ditt område för att se till att elen levereras som den ska. Varje elnät har enbart en ägare. Till skillnad från ett elbolag kan du därför inte själv välja vilket elnätsföretag du ska teckna nätavtal med, utan det beror på var i Sverige du bor.

Elnätskostnad

Din elnätskostnad består av en fast abonnemangsavgift, en rörlig överföringsavgift, en elberedskapsavgift, en elsäkerhetsavgift, en nätövervakningsavgift, energiskatt och moms. Nätkostnaden betalar du med den faktura som ditt nätbolag skickar till dig. Se även elhandelskostnad.

Elområde

Sedan 2011 är Sverige uppdelat i fyra elområden: SE1, SE2, SE3 och SE4. Områdena sträcker sig från norr till söder, och beroende på vilket elområde du bor i kan ditt elpris variera. I norr finns ett överskott på el, medan södra Sverige har ett underskott på el. Det innebär att elpriserna i söder generellt sett är något högre än i andra elområden. Läs mer om elområden.

Elpris

Ditt elpris får du från det elavtal du tecknar med ditt elbolag, och avgör hur mycket du får betala för den el du använder. Det finns olika sorters elpriser, däribland fast eller bundet elpris, rörligt elpris, timpris och mixat elpris.

Elproducent

En elproducent är ett bolag, företag eller en person som producerar och genererar el. Det kan alltså vara en storskalig, kommersiell producent som producerar el för att sälja den vidare eller en småskalig, egen elproducent som genererar el för eget behov.

En mikroproducent som producerar mer el än vad som behövs kan sälja sin överskottsel till vissa elbolag. Somliga elbolag producerar egen el, andra köper in el från producenter och vissa både producerar och köper in el.

Elproduktion

Elproduktion är den process där energi omvandlas till elektricitet. Detta sker i olika kraftverk, exempelvis kärnkraftverk, vattenkraftverk och vindkraftverk. Beroende på vilka energikällor som används kan elproduktionen antingen vara fossil, fossilfri eller förnybar. Elproduktion kan förenklat delas upp i baskraft och reglerkraft.

Elräkning

Elräkning eller elfaktura får du av ditt elbolag och nätbolag när du ska betala dina elkostnader. Om de båda bolagen ingår i samma koncern kan du ofta få en enda räkning. I övriga fall får du oftast två elräkningar. Den ena gäller ditt elhandelsavtal och din elhandelskostnad. Den andra gäller ditt elnätsavtal och din elnätskostnad.

Elräkningen från ditt elbolag utgörs av elpris, elcertifikatsavgift, årsavgift och moms. Elräkningen från ditt nätbolag utgörs av den rörliga överföringsavgiften, den fasta abonnemangsavgiften, energiskatt, en elberedskapsavgift, en elsäkerhetsavgift och en nätövervakningsavgift. Du får inte krävas på en avgift för själva räkningen.

Elskatt

Alla elanvändare i Sverige betalar ett konsumentpris på el. Elskatten, som också kallas energiskatt, består av flera olika komponenter och betalas för varje enskild kilowattimme som används.

Energiskatten är en så kallad punktskatt, som kan variera beroende på kundgrupp och var i landet man bor. Boende i norra Sverige kan få skatteavdrag för elen, eftersom kallare klimat leder till högre elförbrukning. Läs mer om energiskatter.

Elspot

Elspot är tillsammans med Elbas en av två marknader för elhandel på den nordiska elbörsen Nord Pool. På Elspot bedrivs elhandel timme för timme inför nästkommande dygn, medan Elbas handlar med timkontrakt.

Elspothandel

Elspothandel bedrivs på elbörsen Nord Pool som är Nordens marknad för elhandel. På Elspot, som är en del av Nord Pool, sker elhandel timme för timme inför nästa dygn. Elpriserna sätts alltså dagen innan och baseras på utbud och efterfrågan.

Elbolagen lägger även sina beställningar dagen innan, utifrån uppskattningar om hur mycket el de kommer att leverera nästföljande dygn. Både elproducenter, elleverantörer och privatpersoner kan bedriva elspothandel på Nord Pool.

Elstörning

Om en elstörning uppstår kan inte elen levereras som den ska. Om leveransen ofta har störningar bedöms elkvaliteten vara låg. De vanligaste typerna av störningar är flimmer, spänningsdippar och transienter. Störningar kan skada anläggningar och leda till strömavbrott. Störningar kan uppstå på grund av exempelvis åska och kortslutningar.

Elsäkerhetsavgift

Elsäkerhetsavgiften är tillsammans med elberedskapsavgiften och nätövervakningsavgiften en avgift som finansierar statens verksamhet inom elområdet. Elsäkerhetsavgiften finansierar Elsäkerhetsverkets arbete, som bland annat består av att kontrollera elinstallationer och förebygga elskador.

Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som bland annat ansvarar för ärenden kring elsäkerhet och störningsfri el. Elsäkerhetsverkets verksamhet finansieras av elsäkerhetsavgiften.

Eltermin

Elhandel med elterminer innebär att el köps upp och prissäkras i bestämda volymer under en tidsperiod. Detta kan exempelvis ske om du har ett förvaltat elpris.

Elvärme

Elvärme är olika uppvärmningssystem med el som energikälla. De vanligaste formerna är direktverkande el och vattenburen el. Genom att kombinera elvärme med exempelvis en värmepump kan du sänka dina elkostnader.

Elöverföring

Elöverföring är transporten av el från kraftverk, genom elnätet och hem till dig. För denna överföring får du betala en överföringskostnad till ditt nätbolag. På din faktura kallas överföringspriset för just elöverföring.

Energi

Energi finns överallt och allt levande behöver energi för att fortsätta leva. Energi finns i olika former och kan inte förstöras eller skapas, utan enbart omvandlas mellan dessa olika former.

I ett sammanhang av el talar vi om elektrisk energi. Energi mäts i joule (J) och har beteckningen E. Hur mycket energi något använder kan räknas ut genom att multiplicera effekt (watt) med tid.

Energiföretagen Sverige

Energiföretagen Sverige är en branschorganisation för företag som producerar, levererar och handlar med el och energi. Energiföretagen arbetar för att utveckla energibranschen och har tagit fram certifieringen Schysst elhandel. Organisationen bildades 2016 av medlemmar i de tidigare branschorganisationerna Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme.

Energikälla

En energikälla är där energi – och således även el – kommer från. Energikälla kan också avse ett bränsle, till exempel biobränsle. Energikällor kan delas upp i fossila, fossilfria och förnybara energikällor. Ett exempel på en fossil energikälla är oljekraft. Kärnkraft är en fossilfri energikälla medan vattenkraft räknas som en förnybar energikälla. Läs mer om olika energikällor.

Energimarknadsinspektionen (Ei)

Energimarknadsinspektionen (Ei) är en statlig myndighet som utvecklar energimarknaden och har tillsyn över att svenska energiföretag följer de lagar och regler som gäller på elmarknaden. Nätövervakningsavgiften finansierar delar av Ei:s arbete.

Energimyndigheten

Energimyndigheten (Statens energimyndighet) är en statlig myndighet som bland annat arbetar med samhällets energianvändning samt för att utveckla fossilfria och förnybara energikällor.

Energimärkning

Energimärkningar visar elektriska apparaters energiförbrukning på en skala A till G. På denna skala är A den mest energieffektiva klassen, och markeras med grön färg. Energiklassen G är minst energieffektiv och markeras istället med röd färg.

Vissa varor har även energiklasserna A+, A++ och A+++. Med hjälp av energimärkningen kan du enklare välja produkter som förbrukar mindre energi. På så sätt kan du spara pengar. Läs mer om energimärkning och hur du minskar din elförbrukning.

Energiproduktion

Energiproduktion avser processen att producera el och värme från olika energikällor. Begreppet elproduktion avser istället processen att producera enbart el från energikällor.

Energiskatt

En energiskatt tas ut på all elanvändning i Sverige. Skatten är statlig och varje år bestämmer riksdagen hur hög skatten ska vara. Sedan 1 januari 2018 faktureras energiskatten av din nätägare istället för ditt elbolag.

Vissa kommuner i norra Sverige har rätt till skatteavdrag eftersom det är kallare där än i andra delar av Sverige, vilket leder till högre elkostnader. Detta kallades tidigare för Norrlandsskatt. Läs mer om energiskatter.

Enkelpris

Enkelpris är ett annat begrepp för anvisat elpris, som också går under namnen anvisningspris, tillsvidarepris, baspris, standardpris och normalpris. Det är det elpris du får med ett anvisat elavtal, det vill säga det elavtal du automatiskt tilldelas när du inte aktivt har valt ett elavtal hos ett elbolag. Enkelpris är den dyraste formen av elpris.

Enkeltariff

I din nätavgift till ditt nätbolag ingår en överföringsavgift. För den avgiften kan du välja om du vill ha en enkeltariff eller tidstariff. Enkeltariffen innebär att du betalar samma överföringskostnad under hela året. Med tidstariff får du en högre kostnad under vinterhalvåret och en lägre kostnad under resterande delar av året.

Exergi

Exergi är energins maximala arbetspotential och fungerar som ett mått på den del av energin som går att omvandla till arbete. Motsatsen till exergi är anergi.

F

 

Faktura

När du ska betala dina elkostnader får du ofta två elfakturor: en som gäller ditt elhandelsavtal och din elhandelskostnad, och ett som gäller ditt elnätsavtal och din elnätskostnad. Om ditt elbolag och nätbolag ingår i samma koncern kan du ibland få en enda faktura istället för två – så kallad samfakturering.

Din elhandelsfaktura består av elpris, elcertifikatsavgift, årsavgift, och moms. Elnätsfakturan består av en fast abonnemangsavgift och en rörlig överföringsavgift. Du får också betala energiskatt, nätövervakningsavgift, elberedskapsavgift och elsäkerhetsavgift. Ditt elbolag eller nätbolag får inte kräva dig på en avgift för själva fakturan.

Fast elpris

Ett fast elpris, även kallat bundet elpris, får du när du tecknar ett fast elavtal. Du får då betala ett visst totalpris för din el över en viss tid, oavsett hur elpriset utvecklas på elmarknaden. Denna avtalsform är en av de vanligaste på marknaden, och nästan alla elbolag erbjuder fastprisavtal. Läs mer om fast elpris och fast elavtal.

Fjärrvärme

Fjärrvärme är det vanligaste sättet att värma upp flerbostadshus i Sverige. Fjärrvärme genereras genom att vatten värms upp i ett värmeverk genom en mix av bränslen. Bränslet kan till exempel bestå av rester från skogsavverkning eller av överskotts­värme från andra industrier.

När vattnet värmts upp så transporteras det genom ett system av isolerade rör under högt tryck och leds till en fjärrrvärmecentral i fastigheten. En värmeväxlare använder sedan vattnet till varmvatten i kranar och för att värma upp element. Avkylt vatten leds tillbaka till värmeverket, där processen kan börja om.

Flimmer

Flimmer, eller ljusflimmer, är en typ av elstörning som beror på hastiga variationer i den elektriska spänningen. Det leder till att lampor och belysning plötsligt kan börja "blinka". Orsaken är att elförbrukningen på elnätet plötsligt ökar.

Fossil el

Fossil el är el från fossil elproduktion. Sådan elproduktion sker genom fossila energikällor, som kolkraft, oljekraft och gaskraft. I Sverige kommer en allt större andel av den producerade elen från fossilfri elproduktion eller förnybar elproduktion.

Fossila energikällor

Fossila energikällor använder fossila bränslen – det vill säga bränslen som till skillnad från förnybara bränslen inte är oändliga. Kolkraft, oljekraft och gaskraft är fossila energikällor som använder kol, olja och naturgas för att producera el. Fossil elproduktion kallas även för fossilkraft. Läs mer om fossila bränslen och energikällor.

Fossilfri el

Fossilfri el kallas el från fossilfri elproduktion – det vill säga el som produceras genom de fossilfria energikällorna kärnkraft, vattenkraft, solkraft, vindkraft och biokraft.

Fossilfria energikällor

Fossilfria energikällor är energikällor som inte använder fossila bränslen för att producera el. Fossilfri el i Sverige kommer från den fossila energikällan kärnkraft och förnybara energikällor som vattenkraft, vindkraft, solkraft och biokraft.

Förnybar el

Förnybar el och förnybar energi är sådan el och energi som produceras genom förnybara energikällor. Förnyelsebar el och förnyelsebara energikällor har mindre miljöpåverkan än el som kommer från fossila och fossilfria energikällor. Elavtal med 100 procent förnybar el har blivit alltmer populärt hos både elbolagen och deras kunder.

Förnybara energikällor

Förnybara energikällor är de oändliga energikällor som förnybar el kan produceras genom. De förnybara energikällorna är vattenkraft, vindkraft, biokraft och solkraft.

Den förnybara elproduktionen påverkar inte miljön i samma utsträckning som fossilfri eller fossil elproduktion. Varken solkraft, vindkraft eller vattenkraft ger några utsläpp av växthusgaser, och de växthusgaser som biobränslen bildar bidrar inte till växthuseffekten. Läs mer om förnybar el och elproduktion.

Förvaltat elpris

Ett förvaltat elpris får du när du tecknar ett förvaltat elavtal, även kallat förvaltad elfond. Med ett förvaltat elpris bevakar elbolagets specialister svängningar på elmarknaden och köper in elen när priset är som lägst. Målet är ett långsiktigt bra pris för dig som kund med kapade kraftiga prissvängningar. Läs mer om olika avtalsformer för el.

G

 

Gaskraft

Gaskraft är en fossil energikälla som använder naturgas för att producera el. Gas står för nästan en fjärdedel av världens elproduktion. Utöver el används det också för att generera värme, i tillverkning av konstgödsel och som drivmedel till fordon.

Naturgasen finns nere i berggrunden och har skapats genom kolväten från icke-förmultnad massa på samma sätt som kol och olja. Gas är ett renare bränsle än kol och olja, men bidrar också till utsläpp av växthusgaser. Naturgas ska inte förväxlas med biogas som är en typ av biobränsle. Läs mer om gaskraft.

Generator

En generator omvandlar rörelseenergi eller potentiell energi till elektrisk energi. Majoriteten av el produceras med generatorer, vilka återfinns i bland annat vattenkraftverk och kärnkraftverk.

Geotermisk energi

Geotermisk energi är värme från jordens inre som man tagit tillvara på. Jordens kärna har nämligen en temperatur på över 5000 grader. För att nå till värmen behöver man borra väldigt djupt, vilket är svårt och kostsamt. Därför är geotermisk energiutvinning vanligast i länder där det finns sprickor i jordskorpan, eftersom det är lättare att borra till rätt djup.

När geotermisk energi hanteras på rätt sätt och inom slutna system är det ett rent och förnybart energislag. Vid felhantering finns en risk att giftiga grundämnen läcker ut, vilket är farligt för människor och djur. Läs mer om geotermisk energi.

Grön el

Grön el är ett annat ord för förnybar el, och kommer alltså från förnybara energikällor som vattenkraft, solkraft, biokraft och vindkraft. Flera elbolag erbjuder sina kunder elavtal med helt grön el.

H

 

Halvledare

En halvledare är ett material eller ett objekt som leder ström från ett objekt till ett annat eller från en plats till en annan, men inte lika bra som en ledare. Ett exempel på ett halvledande material är kisel.

Hushållsel

Hushållsel kallas den el som används av hushåll, exklusive uppvärmning. Det är alltså den el som används exempelvis när du tänder en lampa, laddar mobilen eller kollar på tv.

Huvudsäkring

Huvudsäkringen skyddar din elanläggning om ett elektriskt fel skulle uppstå. Den avgör också hur mycket el du kan använda samtidigt. Det gäller att du väljer rätt huvudsäkring till din bostad. Om huvudsäkringen är för liten kan den gå sönder, vilket leder till att strömmen går.

Om huvudsäkringen är för stor betalar du istället en högre abonnemangs­avgift i onödan. Ju högre huvudsäkring, desto större avgift. De vanligaste säkringsstorlekarna är 16A, 20A och 25A. Huvudsäkringen är placerad i en elcentral.

Höglastavgift

Höglastavgiften är en kostnad som tas ut av elnätsföretag under perioder med hög elanvändning, till exempel under vinterhalvåret och/eller mellan vissa klockslag. Med ett högre tryck på elnätet behöver det bland annat underhållas i större utsträckning, vilket höglastavgiften är med och bekostar.

Höglastavgiften beräknas på samma sätt som effektavgiften. Som elanvändare kan du påverka avgiften genom att medvetet sänka din elförbrukning under höglastperioden.

Läs mer: Bästa tipsen för att sänka elförbrukningen.

I

 

Icke-koncessionspliktiga nät

Icke-koncessionspliktiga nät är ledningar för elöverföring som inte ägs av elnätsbolag. Exempel på sådana ledningar är gatubelysning, motorvärmeanläggningar, campinganläggningar samt elledningar inom industri och lantbruk. Ledningar som ägs av elnätsbolag kallas för koncessionspliktiga nät.

Isolator

En isolator är ett material eller ett objekt som inte leder ström. Exempel på isolerande material är glas och plast. Motsatsen till en isolator är en ledare.

J

 

Joule (J)

Joule är enheten för energi och har beteckningen J.

K

 

Kilowatt (kW)

Kilowatt är tillsammans med watt och megawatt (MW) en enhet för effekt. En kilowatt motsvarar 1 000 watt och har beteckningen kW.

Kilowattimme (kWh)

Kilowattimme är enheten för att mäta energimängd och används oftast för att mäta elförbrukning. En kilowattimme motsvarar 1 000 wattimmar. Kilowattimme har beteckningen kWh.

Kolkraft

Kolkraft är en fossil energikälla. Det är världens största källa till energi och kolkraften står för en tredjedel av världens elproduktion. Kolkraft produceras i kolkraftverk, som vanligtvis drivs med stenkol eller brunkol.

Kolkraft är enkelt att transportera och ger mycket och billig energi, men orsakar också stora mängder luftföroreningar. Kolkraft är också den enskilt största källan till global uppvärmning. Läs mer om kolkraft.

Koncessionspliktiga nät

Koncessionspliktiga nät är ledningar för elöverföring som ägs av elnätsbolag. Koncessionspliktiga nät finns inom både stamnät, regionnät och lokala elnät. Elledningar som inte ägs av elnätsbolag kallas icke-koncessionspliktiga.

Kortslutning

När en kortslutning uppstår tar strömmen i en elektrisk krets en genväg och förbigår en del av kretsen. Då kan en stor och plötslig strömökning ske – en så kallad strömrusning – vilket innebär att strömstyrkan ökar.

Denna ökade strömstyrka kan leda till överhettning och brand. För att undvika detta används säkringar och strömbegränsare. Om en kortslutning sker i exempelvis en kraftledning kan elstörningar och strömavbrott uppstå.

Kraftledning

En kraftledning är en elledning som överför el från kraftverken till samhällets olika hushåll, företag och anläggningar.

Kraftverk

Ett kraftverk, ibland kallat kraftstation eller kraftanläggning, är en anläggning som producerar el. Exempel på vanliga sorters kraftverk är vattenkraftverk, kärnkraftverk och vindkraftverk. Ett kraftvärmeverk är en anläggning som producerar både el och värme, medan ett värmeverk endast producerar värme.

Kraftvärmeverk

Kraftvärmeverk producerar el och fjärrvärme genom kraftvärme. Vanligt förekommande bränslen i ett kraftvärmeverk är förnybara bränslen, framförallt biobränslen, samt fossila bränslen som olja, kol och naturgas.

Kvotplikt

För att skapa efterfrågan på elcertifikat, och därmed även förnybar el, finns en kvotplikt. Den elanvändare, elproducent eller elleverantör som är kvotpliktig måste ha ett särskilt antal elcertifikat beroende på aktörens elförsäljning eller elförbrukning. Kvotnivåerna, det vill säga hur stor kvotplikten är, varierar varje år.

Kärnenergi

Kärnenergi, även kallad nukleär energi, är den energi som frigörs när atomkärnor klyvs, sammanslås eller omvandlas. Energi kan tas till vara och omvandlas till el i ett kärnkraftverk.

Kärnkraft

Kärnkraft, även kallat atomkraft, är en energikälla som används för att producera el. Detta görs genom att vinna energi ur atomkärnor. Processen sker i ett kärnkraftverk. Tillsammans med vattenkraft är kärnkraft en av Sveriges vanligaste energikällor. Kärnkraft är en fossilfri men inte en förnybar energikälla. Läs mer om kärnkraft.

Kärnkraftverk

Ett kärnkraftverk är ett kraftverk som producerar el genom kärnkraft. Bränslet i ett kärnkraftverk är oftast det radioaktiva grundämnet uran. Kärnkraftverk kan också kallas för atomkraftverk. Läs mer om kärnkraft.

L

 

Laddbox

En laddbox är en hemmaladdare för elbilar som installeras på väggen. Om din laddbox har dynamisk lastbalansering så prioriteras hushållets elförbrukning automatiskt. Lastbalansering gör att elbilsladdningen får lägre effekt om du behöver använda elen till något annat och högre effekt under tillfällen då mindre el går åt i hushållet. Läs mer om elbilsladdning och laddboxar med lastbalansering.

Laddstation

En laddstation är en plats där du kan ladda ett elfordon, till exempel en elbil eller hybridbil. Laddplatsen kan innehålla laddboxar eller laddstolpar och ha plats för en eller flera elbilar.

Laddstolpe

En laddstolpe är en laddningspunkt för elfordon, till exempel elbil och hybridbil. I praktiken består laddstolpen av en laddbox som monteras på en stolpe. Det är ett bra alternativ för parkeringsplatser som saknar väggytor och laddstolpar är därför vanliga i utemiljöer. Läs mer om elbilsladdning.

Lastbalansering

Lastbalansering är en funktion som fördelar effekten (kW) mellan olika elprodukter i ett hushåll. Den balanserar hur mycket effekt som ges till exempelvis din spis, värmepump eller elbilsladdare samtidigt och kan dra ner effekten på vissa saker i förmån för andra. Lastbalansering kallas också effektvakt och belastningsvakt.

Det finns två typer av lastbalansering. Dynamisk lastbalansering arbetar automatiskt och vet vad som ska prioriteras, men med statisk lastbalansering behöver man ställa in maxeffekter manuellt. Lastbalansering är ett tillval som ofta görs för laddboxar, men det kan även installeras utan laddbox. Läs om laddboxar med lastbalansering.

Ledare

En ledare, eller elektrisk ledare, är ett material som leder ström. Exempel på ett material som leder ström bra är koppar. Material som leder ström mindre bra kallas för halvledare. Motsatsen till en ledare är en isolator.

Likspänning

Likspänning är elektrisk spänning som har samma riktning. Den ström som kommer från likspänning kallas för likström. Likspänning förkortas DC (direct current). Motsatsen till likspänning är växelspänning.

Likström

Likström kallas den ström som kommer från likspänning och inte byter riktning. Motsatsen till likström är växelström.

Lokalnät

Lokalnäten är en del av elnätet i Sverige. El transporteras från stamnätet till regionnäten, vilka i sin tur överför elen till de lokala elnäten. De lokala näten ägs oftast av lokala nätbolag.

M

 

Megawatt (MW)

En megawatt motsvarar 1 000 kilowatt (kW) och är en enhet för effekt. Beteckningen för megawatt är MW. Se även watt (W).

Mikroproducent

Mikroproducent är en benämning på de som säljer sin överskottsel till elnätet. Om du producerar el själv, exempelvis genom solceller på taket, kan det nämligen hända att du producerar mer el än vad du själv förbrukar.

Denna el kallas för överskottsel och genom att leverera överskottselen till elnätet kan du således bli en mikroproducent. Som mikroproducent av förnybar el kan du ha rätt till skattereduktion för elen du säljer. Var gränsen går mellan mikroproduktion och bedrivande av näringsverksamhet regleras av ellagen.

Miljömärkning

Miljömärkningar finns för att du som konsument ska veta att den el du köper är miljövänlig. Det finns flera olika miljömärkningar för el. Bra Miljöval är en miljömärkning från Naturskyddsföreningen som ställer krav på att elen ska vara förnybar med en elproduktion som tar hänsyn till natur och miljö.

EPD (Environmental Product Declaration), på svenska Miljövarudeklaration, är en annan märkning på el. För att el ska få kallas EPD-el ska det finnas en produktions­garanti när det gäller resursförbrukning, utsläpp, avfall och återvinning. Det ska även finnas information om elproducentens totala påverkan på miljön.

SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, är en ideell förening som arbetar för att främja användningen av lokala, förnybara energikällor. El med SERO-märkning ska vara producerad med antingen vindkraft, solel eller småskalig vattenkraft.

Mixat elpris

Ett mixat elpris eller mixpris får du när du tecknar ett mixat elavtal, även kallat mixprisavtal. Du får då ett elpris som fungerar som en blandning mellan fast elpris och rörligt elpris. Då får du alltså en fast och en rörlig del, så att du kan ta del av fördelarna med både ett fast och rörligt elavtal. Läs mer om mixat elpris.

Moms

Mervärdesskatt, till vardags kallat moms, är en skatt som betalas när du köper varor och tjänster. I momslagen räknas bland annat el och värme som varor. Momsen är ofta inkluderad i det angivna priset.

Moms utgör en del av din totala elkostnad och tillkommer på bland annat ditt elpris, elcertifikatsavgift, energiskatten, årsavgift, överföringsavgiften, abonnemangsavgiften, elberedskapsavgiften och nätövervakningsavgiften.

N

 

Negativt elpris

Negativt elpris är när tillgången på el blir så mycket högre än efterfrågan att spotpriset på el hamnar under noll. Detta sker när väderberoende elproduktion har väldigt gynnsamma förhållanden, till exempel när det både blåser och är mycket vatten i vattenkraftverken samtidigt.

En annan orsak är att Norden inte kan exportera tillräckligt mycket el till andra länder. Negativt elpris är en relativt sällsynt företeelse. Oavsett elpris betalar du som elanvändare alltid elskatt, moms och nätavgift. Läs om negativt elpris.

Nordisk residualmix

Som elkund har du rätt att veta hur elen du köper har producerats, vilka energikällor som använts och vilken miljöpåverkan som elproduktionen bidragit till. Därför publicerar Energimarknads­inspektionen (Ei) en årlig beräkning av residualmixen och dess miljöpåverkan.

Residualmixen består av all icke-certifierad el som använts i Norden under ett år. Mixen motsvarar alltså endast elen som inte är ursprungsmärkt. Om du som elkonsument inte gör något aktivt miljöval, till exempel väljer el med ursprungsgaranti eller miljömärkning, uppskattas din levererade el ha samma klimatpåverkan som residualmixen. Läs mer om energikällor och elproduktion.

Nord Pool

Nord Pool är den nordiska börsmarknaden för el, där elproducenter, elleverantörer och elbolag säljer och köper el. Läs mer om Nord Pool.

Nätavgift

Nätavgift är synonymt med elnätsavgift och är en avgift som består av två delar: en fast abonnemangsavgift och en rörlig överföringsavgift. Du betalar nätavgiften för att få elen levererad hem till dig samt för elnätet ska underhållas och vara i drift.

Avgiften hittar du på fakturan från ditt elnätsbolag. Vissa nätbolag inkluderar även en effektavgift och höglastavgift. Andra namn för nätavgiften är nätkostnad, nätpris och nättariff.

Nätbolag

Ditt nätbolag, även kallat elnätsföretag och nätägare, är det företag som äger elnätet i ditt område. För att elen ska levereras till ditt hem ska du teckna ett elnätsavtal med ditt nätbolag. Det är nätbolaget som sköter om och bygger ut elnätet där du bor. Eftersom varje elnät enbart har en ägare kan du inte välja vilket elnätsföretag du ska teckna nätavtal med, utan var du bor i landet avgör vilket nätbolag du får.

Nätområde

Sveriges elnät är uppdelat i olika nätområden som har en nätägare, ett nätbolag, vardera. Det finns 356 nätområden i Sverige med omkring 170 olika nätägare. Eftersom varje nätområde endast har ett företag som äger och ansvarar för områdets nät blir du elnätskund hos det företag som äger näten i ditt område.

Nätövervakningsavgift

Tillsammans med elberedskapsavgiften och elsäkerhetsavgiften är nätövervakningsavgiften en avgift som finansierar statens verksamhet i elområdet.

Mer specifikt finansierar nätövervakningsavgiften delar av Energimarknads­inspektionens arbete, som bland annat består av att säkerställa att aktörer på elmarknaden följer de lagar och regler som finns i området.

O

 

Oljekraft

Oljekraft är användningen av petroleum som bränslemedel. Petroleum, också kallad olja eller råolja, är en fossil energikälla som bildas genom kolväten från organiska ämnen. Oljan pumpas upp från berggrunden och transporteras sedan till raffinaderier där den förädlas till exempelvis diesel eller bensin.

På ett oljekraftverk kan man producera elektricitet genom förbränning av oljan. Värmen från förbränningen förångar vatten som via en ångturbin driver en generator. Dieseldrivna generatorer är en viktig källa till el i områden som saknar utbyggda elnät eller där elproduktionen är bristfällig. Läs mer om oljekraft.

Områdes-id

Om du ska byta eller teckna elavtal behöver ditt elbolag veta ditt områdes-id (omr-id) och anläggnings-id (anl-id). Det består av tre bokstäver som är kopplade till din ort eller kommun. Ditt områdes-id hjälper elbolaget veta i vilket el- och nätområde du bor. Du hittar ditt områdes-id på din faktura, där det även kan kallas nätområde.

P

 

Påslag

Många elbolag har påslag till sina elpriser, vilket innebär att en kostnad kan tillkomma utöver det ordinarie elpriset. Påslag kan exempelvis vara elcertifikatsavgift eller fasta avgifter.

R

 

Regionnät

De regionala näten är distributionsnät som är en del av det svenska elnätet. Regionnäten får el från stamnätet och transporterar elen vidare till lokalnäten. De flesta regionala elnät ägs av regionnätsföretag som Vattenfall och E.ON.

Reglerkraft

När man talar om elproduktion brukar man dela upp den i baskraft och reglerkraft. Baskraft innebär kraftverk som används för att producera en konstant mängd el varje dag om året. Det gör vi i Sverige främst genom kärnkraft.

Om elbehovet däremot skulle bli växa större än baskraftens produktionsförmåga krävs en reglerbar elproduktion, det vill säga reglerkraft, för att uppnå elbalans. Vattenkraft står för den främsta reglerkraften i Sverige. Det beror på att vatten kan lagras i vattenmagasin för att användas vid behov.

Reservkraft

Reservkraft är system eller elektriska apparater som förser samhället med ström om det skulle bli avbrott i elnätets strömförsörjning. Ett reservkraftverk – också kallat för reservkraftanläggning, reservelverk och reservkraftaggregat – är ofta en dieseldriven generator.

Bland annat större sjukhus är ofta utrustade med reservkraftverk, för att kunna fortsätta verksamheten vid längre strömavbrott. Reservkraft används även för effektreserven.

Rörligt elpris

Ett rörligt elpris får du när du tecknar ett rörligt elavtal. Ditt totalpris baseras då på hur elpriset stiger och sjunker på elbörsen Nord Pool. Det innebär att du kan få ett betydligt lägre elpris om börspriset sjunker, men skulle priset stiga riskerar du istället betala mer än med exempelvis ett fast elpris. Rörligt elavtal är en av de vanligaste avtalsformerna på marknaden. Läs mer om rörligt elpris och rörligt elavtal.

S

 

Schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering för elbolag som är framtagen av branschorganisationen Energiföretagen Sverige. För att bli Schysst-elhandel certifierade behöver elbolagen uppfylla 17 särskilda kundlöften som ska få elkunden att känna sig trygg i sitt val av elbolag och elavtal. Certifieringen togs fram 2017 och i dagsläget har knappt en tiondel av Sveriges elbolag blivit certifierade.

Solcellsandelar

Vissa solcellsparker erbjuder möjligheten att köpa ägarandelar i verksamheten. Genom att köpa solcellsandelar bidrar du till produktionen av förnybar el utan att behöva installera egna solceller.

Solkraftsandelar är ett bra alternativ om taket på din fastighet inte lämpar sig för solpaneler. Som andelsägare behöver du fortfarande betala elskatt för elen, men det kan gå att köpa elen till självkostnadspris vilket blir billigare för dig som konsument. Läs mer om solkraft och förnybar el.

Solkraft

Solkraft syftar på solenergi och på den teknik som omvandlar solens energi till el, framförallt inom kommersiell elproduktion. Anläggningar som producerar elektricitet genom solkraft kallas för solkraftverk. Solkraft kan också syfta på lagrande av solvärme genom så kallade solfångare. Läs mer om solkraft.

Solkraftverk

Solkraftverk är anläggningar som producerar el genom solkraft. Det finns två typer av solkraftverk: solcellsparker och kraftverk som använder sig av termisk solkraft. Solceller och solpaneler är vanligast. På privatbostäder brukar solcellerna monteras på hustak, medan större anläggningar oftare består av ett större antal solpaneler som installeras på marken. Läs mer om solkraft.

Spotpris

Spotpris är elbolagens inköpspris på el. Priset styrs av aktuell tillgång och efterfrågan på el och justeras timvis på Nord Pool, den nordiska börsmarknaden för el. Läs mer om spotpris.

Spänningsdipp

En spänningsdipp är innebär att den elektriska spänningen plötsligt sjunker och sedan återgår till ordinarie nivå. Då uppstår ett energiunderskott som leder till störningar och kan innebära att belysning börjar blinka – det vill säga ljusflimmer. Spänningsdippar varar oftast i mindre än en sekund, och kan bero på att åskan slår ned eller att något mycket strömkrävande kopplas till eller från elnätet.

Stamnät

Stamnätet är en del av det svenska elnätet som består av kraftledningar över hela landet, som tillsammans utgör en ungefär 15 000 kilometer lång sträcka. Stamnätet transporterar el över hela landet från kraftverken till regionnäten, som vidare transporterar elen till lokalnätet. Stamnätet ägs av staten och förvaltas av Svenska kraftnät (SVK).

Styrel

Om elbrist skulle uppstå i Sverige kan elen styras till viktiga, prioriterade samhällsfunktioner. Detta kallas för styrel. Exempel på prioriterade elanvändare är sjukhus, SOS Alarm och polisen.

Strömavbrott

Om ett strömavbrott inträffar har ett avbrott i elleveransen till ditt hem uppstått. Avbrottet kan exempelvis bero på en felaktig kraftledning. Det kan också vara ett planerat strömavbrott, som kan bero på att ditt nätbolag lagar eller förbättrar ledningar nära dig. Om strömavbrottet varar i mer än 12 timmar har du rätt till avbrottsersättning. Ett annat ord för strömavbrott är elavbrott.

Strömbegränsning

Strömbegränsning begränsar hur mycket ström som går genom en elektrisk krets för att undvika kortslutning. Strömbegränsare används ofta i hushållsapparater.

Störningsreserv

Vid driftstörningar i elsystemet behöver systemet fås i balans. Om det inte räcker med reglerkraft för att göra det kan störningsreserven användas. Den består av främst gasturbiner med en effekt på 1350 megawatt i två elområden: SE3 och SE4.

Svensk Energi

Svensk Energi var en medlemsförening för elbranschen som bildades 1903 och lades ner 2016 i samband med att Energiföretagen Sverige bildades.

Svenska kraftnät (SVK)

Svenska kraftnät (SVK) är en statlig myndighet som ansvarar för att el överförs och levereras på ett säkert och effektivt sätt. SVK ansvarar för stamnätet och ser bland annat till att det råder elbalans i elsystemet. SVK:s arbete finansieras av elberedskapsavgiften.

Säkring

En säkring är en säkerhetsanordning som ska förhindra överbelastning och överhettning i elektriska anläggningar. Om strömmen blir större än vad den elektriska ledaren tillåter så kommer säkringen bryta strömmen. En säkring kan även bryta strömmen vid kortslutningar eller vid installationsfel i anslutna produkter.

Säkringar hittas i fastighetens elcentral, det som brukar kallas proppskåp. Där finns en förteckning över vilken säkring som hör till vilken del av hushållet. Säkringarnas storlek framgår också genom deras färg. Nya bostäder brukar ha så kallade automatsäkringar. De löser ut sig genom en spak som fälls ner. Porslinsproppar är en äldre typ av säkring – de går sönder vid överbelastning och behöver då bytas ut.

T

 

Termisk solkraft

Termisk solkraft används för att omvandla solenergi till el, värme eller kyla. Det fungerar genom optiska linser eller speglar som riktar solljus från ett större område till en mindre koncentrerad yta.

Ljuset värmer upp ett medium i den mindre ytan vilket driver en värmemaskin, oftast en ångturbin. Maskinen är i sin tur kopplad till en generator som omvandlar den genererade rörelseenergin till elektricitet. Läs mer om solkraft.

Tidstariff

Nätavgiften som du betalar till ditt nätbolag består dels av en överföringsavgift. Du kan för den avgiften välja om du vill ha en tidstariff eller enkeltariff. Tidstariffen innebär att du får betala en högre avgift under vinterhalvåret och en lägre avgift under sommarhalvåret, medan enkeltariffen innebär att du betalar samma överföringsavgift under hela året.

Timpris

Timpris, även kallat för timspotpris, får du när du tecknar ett timprisavtal. Ditt elpris baseras då på Nord Pools aktuella spotpris. Denna avtalsform blir allt vanligare i samband med de stigande elpriserna och passar dig som har möjlighet att anpassa din elförbrukning efter de tider på dygnet då elen är billigare. Läs mer om timpris.

Totalpris

Totalpriset eller totalkostnaden för el avser elpriset inklusive samtliga påslag och avgifter, exempelvis avgifter för elcertifikat och elskatt.

Transformator

En transformator är en komponent som kan höja och sänka spänningen i växelström. Högspännings­elektricitet är lätt att överföra i nationella ledningar, men är många gånger högre än vad elektroniska produkter i våra hushåll kan hantera. Därför används trans­formatorer som höjer elens spänning inför överföring och sänker den innan den levereras till våra eluttag.

Nästan all elektricitet passerar genom en transformator vid något tillfälle. Ström som distribueras över hela länder behöver färdas långt och en transformator kan dela upp kretsen i mindre delar. Detta både ökar stabilitet i ledningarna och gör det enklare att isolera eventuella problem.

Transient

Transienter är en form av elstörning som innebär hastiga förändringar i spänningen. Orsaken är oftast att elektrisk utrustning slås på eller av.

Transistor

En transistor är en elektronisk komponent som kan vara del av en elektrisk krets. Transistorer är tillverkade av halvledarmaterial och används ofta för att bryta ström, reglera spänning eller för signalförstärkning.

Turbin

En vätska eller gas i rörelse innehåller rörelseenergi och/eller termisk energi. En turbin är en maskin som kan fånga upp energin och omvandla den till en mekanisk rörelse, vilket driver en generator. Generatorn kan i sin tur producera el.

Turbiner används i nästan all industriell elproduktion. Ångturbiner används till exempel på kolkraftverk och kärnkraftverk. Det finns även vattenturbiner som används på vattenkraftverk och vindturbiner som används på vindkraftverk.

U

 

Ursprungsgaranti

Ursprungsgarantier (UG) är elektroniska certifikat som visar vilken typ av energikälla som elen kommer från. Syftet med garantin är att ge konsumenter kunskap om elens ursprung. Elproducenter är nämligen skyldiga att redovisa sin elproduktion och dess miljöpåverkan enligt ett EU-direktiv.

Energimyndigheten utfärdar ursprungsgarantier till produktionsanläggningar som ansökt om det och blivit godkända. Det är frivilligt att ansöka om ursprungsgarantier. Garantierna utfärdas för varje producerad megawattimme och el med garanti brukar kallas ursprungsmärkt el. Det finns även internationella ursprungsgarantier som kan exporteras och importeras mellan olika länder, så kallade EECS-ursprungsgarantier.

Ursprungsmärkt el

Ursprungsmärkt el är el som kommer med en ursprungsgaranti. Ursprungsgarantier är elektroniska certifikat som visar elens ursprung, till exempel vilken energikälla den producerats genom. Eftersom elen flödar fritt i elnätet går det inte att lova att elen som levereras till just dig består av det valda ursprunget, men elproducenterna ser till att producera lika mycket ursprungsmärkt el som elanvändarna köper.

Ursprungsmärkt el kallas ibland för “grön el” eftersom energikällorna som används oftast är fossilfria och förnybara. Det ställs dock inga andra miljökrav på elproduktionen. Om du som konsument vill säkerställa att elproducenten tagit maximal hänsyn till miljö och natur ska du också titta på elens miljömärkning.

V

 

Vattenenergi

Vattenenergi är den energi som finns i rörligt vatten som strömmar och vågor. Vattenenergi från fallande vatten kan utvinnas och omvandlas till el i ett vattenkraftverk.

Vattenkraft

Vattenkraft är en förnybar energikälla som tillsammans med kärnkraft är den vanligaste energikällan i Sverige. El som produceras enbart genom vattenkraft brukar kallas för vattenel eller vattenkraftsel. Läs mer om vattenkraft.

Vattenkraftverk

Ett vattenkraftverk är ett kraftverk som producerar el genom vattenkraft. Forsande vatten strömmar genom vattenkraftverkets turbiner, vilka driver kraftverkets generator. Det är generatorn som omvandlar vattenenergin till el. I Sverige finns närmare 2 000 små och stora vattenkraftverk.

Vattenburen el

Vattenburen el är en form av elvärme. Vattenburen elvärme går ut på att vatten värms upp i ett värmesystem för att sedan transporteras till vattenelement och vattenburen golvvärme i ditt hem. En annan uppvärmningsform är direktverkande el. Flera sorters värmepumpar använder sig av vattenburna värmesystem.

Vindkraft

Vindkraft är en förnybar energikälla som genom vindkraftverk utvinner energi från vinden. Vindkraftverk kan både vara landbaserade och havsbaserade. Läs mer om vindkraft.

Vindkraftsandelar

Genom att köpa vindkraftsandelar, även kallade vindandelar, kan du som elabonnent bli delägare i ett vindkraftverk. I gengäld får du handla den el som produceras av vindkraftverket för en väldigt liten summa, samtidigt som det bidrar till att företaget som driver vindkraftverket kan bygga ut sin verksamhet. Läs mer om vindkraftsandelar.

Vindkraftverk

Ett vindkraftverk är ett kraftverk som producerar el genom vindkraft. Vindkraftverk fångar in vinden genom stora rotorblad som börjar snurra vid blåst. Bladens rotation är kopplade till en generator som i sin tur alstrar ström.

Vintersäkrat elpris

Vintersäkrat elpris är en form av elavtal som bygger på att elpriset säkras under vinterhalvåret, då elbehovet är stort, och istället är rörligt under sommarhalvåret då det finns gott om el relaterat till elförbrukningen.

Vintersäkring är ett så kallat mixat elpris – en blandning mellan fast och rörligt elpris. Att ha ett fast elpris under vintern när elräkningarna kan bli höga är en trygghet, samtidigt som du får fördelarna med ett rörligt pris under sommaren. Läs mer om vintersäkrat elpris.

Volt (V)

Volt är enheten för elektrisk spänning. Volt har beteckningen V.

Vågkraft

Vågkraft är en förnybar energikälla som innebär att man utnyttjar rörelseenergin i havsvågor för att producera el. Man kan fånga energin på flera olika sätt, till exempel genom bojar på havsytan eller propellrar, bojar eller vingar under ytan.

Vågkraft är i ett tidigt utvecklingsstadie. Potential finns, men än så länge finns det ingen storskalig teknik för att utnyttja vågenergin. Det är nämligen svårt att utveckla vågkraftverk som håller i den krävande havsmiljön. Läs mer om vågkraft.

Värmepump

En värmepump är en anordning som används för uppvärmning. Värmepumpen tar värme från luft, vatten eller jord och för den in i ditt hem. Flera värmepumpar, så kallade reversibla värmepumpar, kan också användas för nedkylning. Med en värmepump kan du minska dina uppvärmningskostnader, vilka oftast står för den större delen av elkostnaden.

Värmeverk

Ett värmeverk är en anläggning som producerar värme. Värmeverk är inte samma sak som ett kraftvärmeverk där både värme och el produceras. Det vanligaste sättet att generera värme i ett värmeverk är att använda ett så kallat fjärrvärmesystem.

Fjärrvärme blir till när man värmer upp vatten upp genom förbränning av olika bränslen, till exempel olja, kol eller hushållsavfall. Det varma vattnet distribueras sedan ut till byggnader som är kopplade till fjärrvärmenätet.

Växelspänning

Växelspänning är elektrisk spänning som byter riktning. Ström från växelspänning kallas för växelström. Motsatsen till växelspänning är likspänning.

Växelström

Växelström, förkortat AC (alternating current), är ström som växlar riktning. Denna sorts ström kommer från växelspänning. Motsatsen till växelström är likström.

W

 

Watt (W)

Watt är enheten för effekt och har beteckningen W. En watt kan definieras som en joule per sekund. 1 000 watt motsvarar 1 kilowatt (kW). Se även megawatt (MW), wattimme (Wh) och kilowattimme (kWh).

Wattimme (Wh)

En wattimme är den energi som en watt omvandlar på en timme. Eftersom en timme har 3 600 sekunder motsvarar en wattimme lika många joule. Se även kilowattimme (kWh). Wattimme har beteckningen Wh.

Å

 

Årsavgift

Vissa elbolag tar ut en fast årsavgift på sina elräkningar. Hur stor årsavgiften är kan bero på vilket elavtal du har valt. Årsavgiften är en del av din elhandelskostnad.

Ö

 

Överföringsavgift

Överföringsavgiften, även kallad elöverföringsavgift, är en rörlig avgift som du betalar för att få elen levererad till ditt hem. Tillsammans med den fasta abonnemangs­avgiften utgör den nätavgiften. Överföringskostnaden betalar du per använd kilowattimme.

Som kund kan du välja mellan enkeltariff eller tidstariff för din överföringsavgift. Med enkeltariff får du samma överföringsavgift under hela året. Tidstariff innebär att avgiften blir högre under vinterhalvåret och lägre under resten av året.

Överskottsel

Om du producerar el till din bostad eller fastighet, exempelvis genom solceller på taket, kan det hända att du producerar mer el än vad du själv kan förbruka. Denna el kallas för överskottsel och kan säljas vidare till elnätet. Genom att sälja din överskottsel kan du bli en mikroproducent. Läs mer om att sälja överskottsel.

Läst klart? Jämför erbjudanden!