Ordlista för el

Undrar du över något begrepp kring el som du har stött på – eller vill du bara lära dig mer? Då har du kommit till rätt plats. Vår ordlista hjälper dig att få full koll på de många olika ord och termer som förekommer när du läser om el, elpriser, elavtal och elmarknaden.

Saknar du något ord eller hittar du inte det du letar efter? Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så hjälper vi dig.Abonnemang

Med abonnemang avses vanligtvis den fasta abonnemangsavgiften, vilken tillsammans med den rörliga elöverföringsavgiften utgör din nätavgift. Hur stor abonnemangsavgiften är beror på hur stor din huvudsäkring är och var i landet du bor. Abonnemang kan även avse elabonnemang och elnätsabonnemang, men det är vanligare att säga elavtal och elnätsavtal.

Allmänna avtalsvillkor

Elbranschen har gemensamma avtalsvillkor för distribution och leverans av el som de flesta elföretag följer. Villkoren har tagits fram av den dåvarande branschorganisationen Svensk Energi (numera Energiföretagen Sverige) och Konsumentverket.

Ampere (A)

Ampere är enheten för elektrisk ström. Beteckningen för ampere är A och ibland används förkortningen amp.

Andelsel

Andelsel är en avtalsform där du köper andelar i en produktionsanläggning för att kunna köpa el från anläggningen för ett lägre pris. Det är vanligast att köpa vindkraftsandelar men även solcellsandelar går att köpa.

Anergi

Anergi är den del av energi som inte går att använda till något. Motsatsen till anergi är exergi.

Anläggnings-id

När du ska teckna eller byta elavtal behöver elbolaget veta ditt anläggnings-id (anl-id) och områdes-id (omr-id). Ditt anläggnings-id är ett 18-siffrigt, unikt nummer som du hittar på din elräkning. Det beskriver din bostads elmätare och börjar alltid med 735 999. På räkningen kan ditt anläggnings-id också kallas för EAN, GLN eller GS1.

Anslutningsavgift

Om du vill ansluta ditt hem till elnätet kan nätbolaget kräva en anslutningsavgift för att ansluta din anläggning. Det är nätbolaget själv som bestämmer priset för anslutningsavgiften, men priset ska vara rimligt. Energimarknadsinspektionen (Ei) har i uppgift att kolla så att nätbolagens priser är skäliga.

Anvisat elhandelsföretag

Om du inte själv aktivt väljer ett elhandelsföretag eller elbolag får du ett anvisat sådant som säljer el till dig. Det anvisade elbolaget väljer ditt nätbolag åt dig. Du får då ett anvisat elavtal med ett anvisat elpris.

Anvisat elpris

Ett anvisat pris eller anvisningspris får du om du inte själv aktivt väljer ett elavtal. Du får då ett anvisningsavtal även kallat tillsvidareavtal, tillsvidarepris, baspris, enkelpris, standardpris och normalpris. Anvisade elavtal är den dyraste avtalsformen och kostar i snitt 20–25 procent mer än andra elavtal. Därför rekommenderas inte anvisningsel, utan du bör hellre aktivt välja ett elavtal.

Anvisningsleverans

Även om du inte aktivt tecknar elavtal med ett elbolag har du rätt till el – och elbolagen har en skyldighet att leverera el till kunder i deras elnät. Det kallas för anvisningsleverans och sker av ditt anvisade elhandelsföretag.

Avbrottsersättning

Om du får ett strömavbrott som vara i mer än tolv sammanhängande timmar har du rätt till avbrottsersättning. Du får då ekonomisk kompensation som varierar beroende på avbrottets längd och hur mycket ditt nätbolag fakturerar dig. Läs mer om avbrottsersättning vid strömavbrott.

Avfall

Avfall är restprodukter som genom energiåtervinning kan återvinnas för att producera el, fjärrvärme och fjärrkyla. Då används avfallet som bränsle, kallat avfallsbränsle, i ett kraftvärmeverk där avfallet bränns för att utvinna energin i avfallet.

Avläsning

Avläsning av din elmätares mätarställning. Avläsningen görs för att ditt elbolag ska kunna se din elförbrukning och ligger därför till grund för din elräkning. Manuell avläsning innebär att du eller någon från ditt elbolag läser av mätaren. Fjärravläsning innebär att mätaren avläses automatiskt. Slutavläsning avser en avläsning när mätaren byts ut eller när du säger upp ditt elnätsavtal.

Balansansvar

Balansansvar innebär att en elleverantör är skyldig att leverera lika mycket el som leverantörens kunder förbrukar. För att kunna göra det tar elleverantören eller ett externt företag ansvar för elleveransen, och blir då balansansvarig. Ett avtal om balansansvar tecknas med Svenska kraftnät (SVK), som bland annat köper eller säljer el om det inte råder elbalans.

Baskraft

Elproduktionen brukar delas upp i det som kallas reglerkraft och baskraft. Med baskraft avses kraftverk som används i första hand för att producera el varje dygn, året om. I Sverige utgörs baskraft främst av kärnkraft. Men om elbehovet skulle bli större än vad baskraften kan producera krävs en reglerbar elproduktion i form av reglerkraft. I Sverige står vattenkraft för den främsta reglerkraften, eftersom vattnet kan lagras för att användas vid senare behov.

Baspris

Synonym till anvisningspris. Det är det elpris du får när du inte aktivt väljer ett elavtal. Du får då fortfarande el levererad till hemmet, men du får betala ett dyrare pris än om du själv väljer ett elavtal från ett elbolag.

Betalningsansvarig

Elavtal och elnätsavtal är personliga, vilket innebär att du som skriver på ett avtal är betalningsansvarig för elförbrukningen till dess att det ena eller bägge avtalen sägs upp. Du har alltså ansvar för att betala de fakturor du får av ditt elbolag och elnätsbolag. Om du hyr ut din bostad är det fortfarande du som är betalningsansvarig, såvida inte avtalet skrivs över på din hyresgäst.

Bidrag

För att uppmuntra klimat- och energismarta alternativ finns olika bidrag som exempelvis kan hjälpa dig att investera i solkraft eller installera värme och el. Idag har många av de tidigare stöden tagits bort, men det finns fortfarande vissa att ansöka om. Läs om bidrag för el.

Bindningstid

Vissa elavtal har en bindningstid som kan vara allt mellan tre månader och tio år lång. Andra elavtal har ingen bindningstid alls. Bindningstiden innebär att du är bunden till ditt elavtal och avtalets elpris under en bestämd tid. Du kan därför inte byta elavtal eller elbolag under din bindningstid. Hos vissa elbolag kan du bryta bindningstiden i förtid i utbyte mot en avgift. Det är vanligast att fasta elavtal har en bindningstid på ett, tre eller fem år och att rörliga elavtal inte har någon bindningstid.

Biobränsle

Biobränslen är förnybara bränslen som produceras av biomassa. Exempel på biobränslen är biogas, trädbränslen, torv och avfall. Biobränslen används ofta som bränsle för att producera el och värme i kraftvärmeverk.

Bioenergi

Bioenergi är den energi som finns i biobränslen och är idag den största förnybara energikällan. Genom bioenergi kan kraftvärmeanläggningar producera el, värme och biodrivmedel.

Biokraft

Biokraft heter det när man producerar el med biobränsle. Det sker i ett biokraftverk eller kraftvärmeverk.

Biovärme

Biovärme är värme som produceras med biobränslen som pellets, ved, biooljor och flis. Produktionen sker i ett värmeverk eller kraftvärmeverk.

Bra Miljöval

Bra Miljöval är en miljömärkning från Naturskyddsföreningen. Det är Sveriges enda oberoende miljömärkning av el och en av världens strängaste miljömärkningar. Den ställer bland annat krav på att el som är Bra Miljöval-märkt ska vara förnybar och att elproduktionen tar hänsyn till natur och miljö. Flera elbolag erbjuder el märkt med Bra Miljöval som tillval med eller utan extra kostnad. Några elbolag säljer enbart Bra Miljöval-märkt el utan extra kostnad.

Bundet elpris

Ett bundet elpris får du när du tecknar ett bundet elavtal, även kallat fast pris, fast elavtal och fastprisavtal. Läs mer om bundet elpris. Du får då, till skillnad från exempelvis ett rörligt elpris, samma totalpris under en viss avtalsperiod. Bundna elavtal har en bindningstid som vanligtvis är ett, tre eller fem år lång.

Börspris

Börspris avser det elpris som råder på den nordiska elbörsen Nord Pool. Priset kallas också spotpris och brukar användas synonymt med rörligt elpris.

Direktverkande el

Direktverkande el eller direktverkande elvärme är en form av elvärme och ett sätt att värma upp hus och lokaler. Med direktverkande el värms ditt hem upp med elelement eller elslingor i golv och tak. Elen levereras genom elnätet och leds in i elementen eller slingorna, där den omvandlas till värme. En annan form av elvärme är vattenburen el.

Effekt

Effekt är den mängd energi som omvandlas per tidsenhet. Effekt beskriver därför hur mycket energi som går åt för att uträtta ett arbete per tidsenhet. Effekt mäts i watt (W) och har beteckningen P.

Effektavgift

Vissa nätbolag har en effektavgift, även kallad effekttariff. Avgiften är en del av nätavgiften och baseras på ditt effektuttag – det vill säga hur mycket hur mycket el eller effekt som används samtidigt. Genom att planera din energiförbrukning, till exempel genom att köra diskmaskin och tvättmaskin separat, kan effektavgiften hållas nere. Om du istället kör tvätt- och diskmaskin samtidigt koncentreras energiförbrukningen till samma tidpunkt, och effektavgiften blir högre även om elförbrukningen är densamma som om maskinerna hade använts separat. Du kan därför själv påverka ditt pris genom att hålla effekten nere. Samtidigt använder du el mer hållbart.

Effektreserv

Om det skulle bli tillfällig brist på el behöver reservkraft användas. Effektreserv är upphandlad reservkraft som Svenska kraftnät (SVK) har tecknat avtal om med olika elproducenter och större elanvändare. Effektreserven kommer från producenter som erbjuder sig att producera el med sina reservkraftverk eller från elförbrukare som kan erbjuda att tillfälligt minska sin elförbrukning.

Effekttopp

Om du genom ditt nätbolag har en effektavgift får du betala utifrån effekttoppar, vilka kan vara kostsamma. De uppstår när effektuttaget är högt, vilket oftast är när du använder många elektriska apparater samtidigt. Effekttoppar belastar elnätet, vilket kan orsaka störningar och avbrott. När man talar om att kapa effekttoppar menar man att jämna ut effekten, exempelvis genom att fördela användningen av elektriska apparater över dygnet.

Effektuttag

Effektuttag innebär hur mycket el som används samtidigt – det vill säga hur mycket effekt som tas ut vid en viss tid. Om du kör många elektriska apparater samtidigt blir ditt effektuttag högt. Du får då betala mer i effektavgift. Du kan alltså minska dina kostnader genom att fördela användningen av elektriska apparater till olika tillfällen på dygnet.

Elanläggning

En elanläggning, eller elektrisk anläggning, kan vara till exempel en elledning eller elcentral. När man talar om en elanläggning eller elnätsanläggning i hemmet avses oftast en elcentral, som ska ha en elmätare där du ser hur mycket el du använder. I elcentralen finns även en huvudsäkring och proppar.

Elanvändare

En elanvändare är slutförbrukare av el – vanligtvis en konsument eller näringsidkare. Det finns större elförbrukare och mindre elförbrukare. Ett företag kan vanligtvis räknas till en större elanvändare, medan en privatperson tenderar vara en mindre elanvändare.

Elavbrott

Synonym till strömavbrott. Ett elavbrott innebär att det finns ett avbrott i elleveransen till ditt hem. Det kan exempelvis bero på ett fel i en kraftledning eller på ett planerat avbrott. Om avbrottet varar i mer än 12 timmar har du rätt till avbrottsersättning.

Elbalans

Den mängd el som produceras och används i elnätet måste alltid vara lika stor, det vill säga vara i balans. Samtidigt som du tar ut en mängd el genom att använda mikron måste alltså samma mängd produceras och matas ut i elnätet. För att säkerställa denna balans finns reglerkraft, som hastigt ökar elproduktionen om elanvändningen stiger och minskar elproduktionen om användningen istället sjunker.

Elbas

Här pratar vi inte om instrumentet, utan om Nord Pools marknad vid namnet Elbas. Här sker elhandel med timkontrakt, till skillnad från marknaden Elspot, där elhandel sker med fysiska elkontrakt för nästkommande dygn, timme för timme.

Elberedskapsavgift

Elberedskapsavgiften är en av tre avgifter som finansierar statens verksamhet inom elområdet. De andra två avgifterna är elsäkrhetsavgiften och nätövervakningsavgiften. Elberedskapsavgiften finansierar Svenska kraftnäts arbete. Svenska kraftnät sköter stamnätet och har systemansvar för elsystemet, så att elen levereras säkert och effektivt.

Elbolag

Ett elbolag eller elhandelsföretag är det bolag som du tecknar ett elavtal med. Sedan elmarknaden avreglerades 1996 kan du fritt välja vilket elbolag du vill köpa din el från. Olika elbolag erbjuder olika elavtal med olika elpriser, till exempel rörligt elpris och fast elpris. Ett nätbolag är istället det företag som du tecknar ett elnätsavtal med för att få elen levererad hem till dig.

Elbörs

En elbörs är en marknad där elproducenter, elleverantörer och elhandlare kan köpa och sälja el. Nord Pool är den nordiska elbörsen.

Elcentral

En elcentral – även kallad gruppcentral, säkringsskåp eller proppskåp – är ett skåp som består av bland annat huvudsäkring, säkringar och proppar, jordfelsbrytare och elmätare. Från elcentralen sprids elledningar till din bostads olika delar.

Elektricitet

Elektricitet, eller el, uppstår när elektroner rör sig i en elektrisk ledare. Ordet el används som ett generellt och omfattande begrepp till vardags, men ett snäpp mer djupgående talar man oftast om bland annat elektrisk ström och elektrisk spänning.

Elektrisk energi

Elektrisk energi är den energi som transporteras när elektriska laddningar, som exempelvis elektroner, rör sig. Till vardags märker du av elektrisk energi som den energi du får levererad från kraftverk till ditt hem via kraftledningar. Det är alltså den energi som förbrukas när du exempelvis kollar på tv eller när ditt hus värms upp med direktverkande el. Eftersom det är väldigt svårt att lagra elektrisk energi måste elen användas i princip vid samma tillfälle som den skapas. Du får därför elen blixtsnabbt levererad hem direkt från ett kraftverk eller elverk. Elektrisk energi mäts i joule (J).

Elektrisk ledare

En elektrisk ledare är ett material eller ett objekt som leder elektrisk ström från en plats till en annan, eller från ett objekt till ett annat. Metaller, som exempelvis koppar, leder ström väldigt bra och används därför ofta som ledare. De ledare som kanske syns mest i vardagen är elektriska ledningar, eller elledningar, och kraftledningar som leder ström.

Elektrisk spänning

Elektrisk spänning är skillnaden mellan två mätpunkter i en elektrisk krets. Ju större skillnaden mellan de två mätpunkterna är, desto större är spänningen. Elektrisk spänning har beteckningen U och mäts i volt (V).

Elektrisk ström

Elektrisk ström är elektriskt laddade partiklar – generellt sett elektroner – som rör sig. Strömmen kan ledas med hjälp av en elektrisk ledare. Måttenheten för elektrisk ström är ampere (A). Elektrisk ström har beteckningen I. Till vardags är det vanligare att enbart använda begreppet ström.

Elkraft

Elkraft handlar om att producera, överföra och distribuera el med hjälp av elkraftteknik. Det görs genom ett elkraftsystem som består av exempelvis kraftledningar, transformatorer och generatorer.

Elkund

En elkund är en elhandelskund eller elnätskund, och kan vara antingen privatkund eller företagskund. Att vara elhandelskund innebär att vara kund hos ett elbolag, medan en nätkund är en kund hos ett nätbolag. Kund blir du genom att teckna elavtal eller elnätsavtal med ditt el- eller elnätsbolag.

Elnät

Elnätet är en infrastruktur som transporterar el från kraftverken där elen produceras till bostäder, företag och alla de andra platser där elen slutligen används. Alla platser där el produceras och används är anslutna till elnätet. Elnätet delas upp i olika nätområden med varsin nätägare. Elnätet är även uppdelat i stamnät, regionnät och lokalnät. Med hjälp av stamnätet kan elen transporteras över hela landet. Om fel i elnätet skulle uppstå kan områden drabbas av strömavbrott.

Elnätsavgift

Synonym till nätavgift. Elnätsavgiften betalar du för drift och underhåll av elnätet samt för att elen ska levereras till ditt hem. Avgiften består av den fasta abonnemangsavgiften och den rörliga elöverföringsavgiften. Elnätsavgiften kallas även för elnätskostnad och elnätstariff.

Elnätsavtal

Ett elnätsavtal – även kallat nätavtal eller elnätsabonnemang – tecknar du med ditt nätbolag för att få el levererad till din bostad. Ett elnätsavtal är inte samma sak som ett elavtal, vilket du istället tecknar med ett elbolag för att avgöra hur mycket du ska betala för den el du använder.

Elnätsföretag

Elnätsföretag är samma sak som nätbolag och nätägare – det vill säga det företag som äger elnätet där du bor. Med ditt elnätsföretag tecknar du ett elnätsavtal för att få el levererad till din adress. Elnätsföretaget underhåller och utvecklar elnätet i ditt område för att se till att elen levereras som den ska. Varje elnät har enbart en ägare. Till skillnad från ett elbolag kan du därför inte själv välja vilket elnätsföretag du ska teckna nätavtal med, utan det beror på var i Sverige du bor.

Elområde

Sedan 2011 är Sverige uppdelat i fyra elområden: SE1, SE2, SE3 och SE4. Områdena sträcker sig från norr till söder, och beroende på vilket elområde du bor i kan ditt elpris variera. I norr finns ett överskott på el, medan södra Sverige har ett underskott på el. Det innebär att elpriserna i söder generellt sett är något högre än i andra elområden. Läs mer om elområden.

Elpris

Ditt elpris får du från det elavtal du tecknar med ditt elbolag, och avgör hur mycket du får betala för den el du använder. Det finns olika sorters elpriser, däribland fast eller bundet elpris, rörligt elpris och mixat elpris eller mixpris.

Elproducent

En elproducent är ett bolag, företag eller en person som producerar och genererar el. Det kan alltså vara en storskalig, kommersiell producent som producerar el för att sälja den vidare eller en småskalig, egen elproducent som genererar el för eget behov. En mikroproducent som producerar mer el än vad som behövs kan sälja sin överskottsel till vissa elbolag. Somliga elbolag producerar egen el, andra köper in el från producenter och vissa både producerar och köper in el.

Elproduktion

Elproduktion är den process där energi omvandlas till elektricitet. Detta sker i olika kraftverk, exempelvis kärnkraftverk, vattenkraftverk och vindkraftverk. Beroende på vilka energikällor som används kan elproduktionen antingen vara fossil, fossilfri eller förnybar. Elproduktion kan förenklat delas upp i baskraft och reglerkraft.

Elspot

Elspot är tillsammans med Elbas en av två marknader för elhandel på den nordiska elbörsen Nord Pool. På Elspot bedrivs elhandel timme för timme inför nästkommande dygn, medan Elbas handlar med timkontrakt.

Elsäkerhetsavgift

Elsäkerhetsavgiften är tillsammans med elberedskapsavgiften och nätövervakningsavgiften en avgift som finansierar statens verksamhet inom elområdet. Elsäkerhetsavgiften finansierar Elsäkerhetsverkets arbete, som bland annat består av att kontrollera elinstallationer och förebygga elskador.

Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket är en statligt myndighet som bland annat ansvarar för ärenden kring elsäkerhet och störningsfri el. Elsäkerhetsverkets verksamhet finansieras av elsäkerhetsavgiften.

Elvärme

Elvärme är olika uppvärmningssystem med el som energikälla. De vanligaste formerna är vattenburen el. Genom att kombinera elvärme med exempelvis en värmepump kan du sänka dina elkostnader.

Energi

Energi finns överallt och allt levande behöver energi för att fortsätta leva. Energi finns i olika former och kan inte förstöras eller skapas, utan enbart omvandlas mellan dessa olika former. I ett sammanhang av el talar vi om elektrisk energi. Energi mäts i joule (J) och har beteckningen E. Hur mycket energi något använder kan räknas ut genom att multiplicera effekt (watt) med tid.

Energiföretagen Sverige

Energiföretagen Sverige är en branschorganisation för företag som producerar, levererar och handlar med el och energi. Energiföretagen arbetar för att utveckla energibranschen och har tagit fram certifieringen Schysst elhandel. Organisationen bildades 2016 av medlemmar i de tidigare branschorganisationerna Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme.

Energikälla

En energikälla är där energi – och således även el – kommer från. Energikälla kan också avse ett bränsle, till exempel biobränsle. Energikällor kan delas upp i fossila, fossilfria och förnybara energikällor. Ett exempel på en fossil energikälla är oljekraft. Exempelvis kärnkraft är en fossilfri energikälla medan vattenkraft räknas som en förnybar energikälla. Läs mer om olika energikällor.

Energimarknadsinspektionen (Ei)

Energimarknadsinspektionen (Ei) är en statlig myndighet som utvecklar energimarknaden och har tillsyn över att svenska energiföretag följer de lagar och regler som gäller på elmarknaden. Nätövervakningsavgiften finansierar delar av Ei:s arbete.

Energimyndigheten

Energimyndigheten (Statens energimyndighet) är en statlig myndighet som bland annat arbetar med samhällets energianvändning samt för att utveckla fossilfria och förnybara energikällor.

Energiskatt

En energiskatt tas ut på all elanvändning i Sverige. Skatten är statlig och varje år bestämmer riksdagen hur hög skatten ska vara. Vissa kommuner i norra Sverige har rätt till skatteavdrag, eftersom det är kallare där än i andra delar av Sverige, vilket leder till högre elkostnader. Detta kallades tidigare för Norrlandsskatt. Sedan 1 januari 2018 faktureras energiskatten av din nätägare istället för ditt elbolag. Läs mer om energiskatter.

Enkeltariff

I din nätavgift till ditt nätbolag ingår en överföringsavgift. För den avgiften kan du välja om du vill ha en enkeltariff eller tidstariff. Enkeltariffen innebär att du betalar samma överföringskostnad under hela året. Med tidstariff får du en högre kostnad under vinterhalvåret och en lägre kostnad under resterande delar av året.

Exergi

Exergi är energins maximala arbetspotential och fungerar som ett mått på den del av energin som maximalt går att omvandla till arbete. Motsatsen till exergi är anergi.

Fast elpris

Ett fast elpris, även kallat bundet elpris, får du när du tecknar ett fast elavtal. Du får då betala ett visst totalpris för din el över en viss tid, oavsett hur elpriset utvecklas på elmarknaden. Denna avtalsform är en av de vanligaste på marknaden, och nästan alla elbolag erbjuder fastprisavtal. Läs mer om fast elpris och fast elavtal.

Generator

En generator omvandlar rörelseenergi eller potentiell energi till elektrisk energi. Majoriteten av el produceras med generatorer, vilka återfinns i bland annat vattenkraftverk och kärnkraftverk.

Hushållsel

Hushållsel kallas den el som används av hushåll, exklusive uppvärmning. Det är alltså den el som används exempelvis när du tänder en lampa, laddar mobilen eller kollar på tv.

Huvudsäkring

Huvudsäkringen skyddar din elanläggning om ett elektriskt fel skulle uppstå. Den avgör också hur mycket el du kan använda samtidigt. Det gäller att du väljer rätt huvudsäkring till din bostad. Om huvudsäkringen är för liten kan den gå sönder, vilket leder till att strömmen går. Om huvudsäkringen är för stor betalar du istället en högre abonnemangs­avgift i onödan. Ju högre huvudsäkring, desto större avgift. De vanligaste säkringsstorlekarna är 16A, 20A och 25A. Huvudsäkringen är placerad i en elcentral.

Joule (J)

Joule är enheten för energi och har beteckningen J.

Kilowatt (kW)

Kilowatt är tillsammans med watt och megawatt (MW) en enhet för effekt. En kilowatt motsvarar 1 000 watt och har beteckningen kW.

Kilowattimme (kWh)

Kilowattimme är enheten för att mäta energimängd och används oftast för att mäta elförbrukning. En kilowattimme motsvarar 1 000 wattimmar. Kilowattimme har beteckningen kWh.

Kraftledning

En kraftledning är en elledning som överför el från kraftverken till samhällets olika hushåll, företag och anläggningar.

Kraftverk

Ett kraftverk, ibland kallat kraftstation eller kraftanläggning, är en anläggning som producerar el. Exempel på vanliga sorters kraftverk är vattenkraftverk, kärnkraftverk och vindkraftverk. Ett kraftvärmeverk är en anläggning som producerar både el och värme, medan ett värmeverk endast producerar värme.

Kraftvärmeverk

Kraftvärmeverk producerar el och fjärrvärme genom kraftvärme. Vanligt förekommande bränslen i ett kraftvärmeverk är förnybara bränslen som biomassa, pellets och avfall sam fossila bränslen som olja, kol och naturgas.

Kärnenergi

Kärnenergi, även kallad nukleär energi, är den energi som frigörs när atomkärnor klyvs, sammanslås eller omvandlas. Energi kan tas till vara och omvandlas till el i ett kärnkraftverk.

Kärnkraft

Kärnkraft, även kallat atomkraft, är en energikälla som används för att producera el. Detta görs genom att vinna energi ur atomkärnor. Processen sker i ett kärnkraftverk. Tillsammans med vattenkraft är kärnkraft en av Sveriges vanligaste energikällor. Kärnkraft är en fossilfri men inte en förnybar energikälla. Läs mer om kärnkraft.

Kärnkraftverk

Ett kärnkraftverk är ett kraftverk som producerar el genom kärnkraft. Bränslet i ett kärnkraftverk är oftast det radioaktiva grundämnet uran. Kärnkraftverk kan också kallas för atomkraftverk.

Lokalnät

Lokalnäten är en del av elnätet i Sverige. El transporteras från stamnätet till regionnäten, vilka i sin tur överför elen till de lokala elnäten. De lokala näten ägs oftast av lokala nätbolag.

Megawatt (MW)

En megawatt motsvarar 1 000 kilowatt (kW) och är en enhet för effekt. Beteckningen för megawatt är MW. Se även watt (W).

Mixat elpris

Ett mixat elpris eller mixpris får du när du tecknar ett mixat elavtal, även kallat mixprisavtal. Du får då ett elpris som fungerar som en blandning mellan fast elpris och rörligt elpris. Då får du alltså en fast och en rörlig del, så att du kan ta del av fördelarna med både ett fast och rörligt elavtal. Läs mer om mixat elpris.

Nord Pool

Nord Pool är den nordiska börsmarknaden för el, där elproducenter, elleverantörer och elbolag säljer och köper el. Läs mer om Nord Pool.

Nätavgift

Nätavgift är synonymt med elnätsavgift och är en avgift som består av två delar: en fast abonnemangsavgift och en rörlig överföringsavgift. Du betalar nätavgiften för att få elen levererad hem till dig samt för elnätet ska underhållas och vara i drift. Avgiften hittar du på fakturan från ditt elnätsbolag. Vissa nätbolag inkluderar även en effektavgift och höglastavgift. Andra namn för nätavgiften är nätkostnad, nätpris och nättariff.

Nätbolag

Ditt nätbolag, även kallat elnätsföretag och nätägare, är det företag som äger elnätet i ditt område. För att elen ska levereras till ditt hem ska du teckna ett elnätsavtal med ditt nätbolag. Det är nätbolaget som sköter om och bygger ut elnätet där du bor. Eftersom varje elnät enbart har en ägare kan du inte välja vilket elnätsföretag du ska teckna nätavtal med, utan var du bor i landet avgör vilket nätbolag du får.

Nätområde

Sveriges elnät är uppdelat i olika nätområden som har en nätägare, ett nätbolag, vardera. Det finns 356 nätområden i Sverige med omkring 170 olika nätägare. Eftersom varje nätområde endast har ett företag som äger och ansvarar för områdets nät blir du elnätskund hos det företag som äger näten i ditt område.

Nätövervakningsavgift

Tillsammans med elberedskapsavgifen och elsäkerhetsavgiften är nätövervakningsavgiften en avgift som finansierar statens verksamhet i elområdet. Mer specifikt finansierar nätövervakningsavgiften delar av Energimarknadsinspektionens arbete, som bland annat består av att säkerställa att aktörer på elmarknaden följer de lagar och regler som finns i området.

Områdes-id

Om du ska byta eller teckna elavtal behöver ditt elbolag veta ditt områdes-id (omr-id) och anläggnings-id (anl-id). Det består av tre bokstäver som är kopplade till din ort eller kommun. Ditt områdes-id hjälper elbolaget veta i vilket el- och nätområde du bor. Du hittar ditt områdes-id på din faktura, där det även kan kallas nätområde.

Regionnät

De regionala näten är distributionsnät som är en del av det svenska elnätet. Regionnäten får el från stamnätet och transporterar elen vidare till lokalnäten. De flesta regionala elnät ägs av regionnätsföretag som Vattenfall och E.ON.

Reglerkraft

När man talar om elproduktion brukar man dela upp den i baskraft och reglerkraft. Baskraft innebär kraftverk som används för att producera en konstant mängd el varje dag om året. Det gör vi i Sverige främst genom kärnkraft. Om elbehovet däremot skulle bli växa större än baskraftens produktionsförmåga krävs en reglerbar elproduktion, det vill säga reglerkraft, för att uppnå elbalans. Vattenkraft står för den främsta reglerkraften i Sverige. Det beror på att vatten kan lagras i vattenmagasin för att användas vid behov.

Reservkraft

Reservkraft är system eller elektriska apparater som förser samhället med ström om det skulle bli avbrott i elnätets strömförsörjning. Ett reservkraftverk – också kallat för reservkraftanläggning, reservelverk och reservkraftaggregat – är ofta en dieseldriven generator. Bland annat större sjukhus är ofta utrustade med reservkraftverk, för att kunna fortsätta verksamheten vid längre strömavbrott. Reservkraft används även för effektreserven.

Rörligt elpris

Ett rörligt elpris får du när du tecknar ett rörligt elavtal. Ditt totalpris baseras då på hur elpriset stiger och sjunker på elbörsen Nord Pool. Det innebär att du kan få ett betydligt lägre elpris om börspriset sjunker, men skulle priset stiga riskerar du istället betala mer än med exempelvis ett fast elpris. Rörligt elavtal är en av de vanligaste avtalsformerna på marknaden. Läs mer om rörligt elpris och rörligt elavtal.

Schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering för elbolag som är framtagen av branschorganisationen Energiföretagen Sverige. För att bli Schysst-elhandel certifierade behöver elbolagen uppfylla 17 särskilda kundlöften som ska få elkunden att känna sig trygg i sitt val av elbolag och elavtal. Certifieringen togs fram 2017 och i dagsläget har knappt en tiondel av Sveriges elbolag blivit certifierade.

Stamnät

Stamnätet är en del av det svenska elnätet som består av kraftledningar över hela landet, som tillsammans utgör en ungefär 15 000 kilometer lång sträcka. Stamnätet transporterar el över hela landet från kraftverken till regionnäten, som vidare transporterar elen till lokalnätet. Stamnätet ägs av staten och förvaltas av Svenska kraftnät (SVK).

Styrel

Om elbrist skulle uppstå i Sverige kan elen styras till viktiga, prioriterade samhällsfunktioner. Detta kallas för styrel. Exempel på prioriterade elanvändare är sjukhus, SOS Alarm och polisen.

Strömavbrott

Om ett strömavbrott inträffar har ett avbrott i elleveransen till ditt hem uppstått. Avbrottet kan exempelvis bero på en felaktig kraftledning. Det kan också vara ett planerat strömavbrott, som kan bero på att ditt nätbolag lagar eller förbättrar ledningar nära dig. Om strömavbrottet varar i mer än 12 timmar har du rätt till avbrottsersättning. Ett annat ord för strömavbrott är elavbrott.

Störningsreserv

Vid driftstörningar i elsystemet behöver systemet fås i balans. Om det inte räcker med reglerkraft för att göra det kan störningsreserven användas. Den består av främst gasturbiner med en effekt på 1350 megawatt i två elområden: SE3 och SE4.

Svensk Energi

Svensk Energi var en medlemsförening för elbranschen som bildades 1903 och lades ner 2016 i samband med att Energiföretagen Sverige bildades.

Svenska kraftnät (SVK)

Svenska kraftnät (SVK) är en statlig myndighet som ansvarar för att el överförs och levereras på ett säkert och effektivt sätt. SVK ansvarar för stamnätet och ser bland annat till att det råder elbalans i elsystemet. SVK:s arbete finansieras av elberedskapsavgiften.

Tidstariff

Nätavgiften som du betalar till ditt nätbolag består dels av en överföringsavgift. Du kan för den avgiften välja om du vill ha en tidstariff eller enkeltariff. Tidstariffen innebär att du får betala en högre avgift under vinterhalvåret och en lägre avgift under sommarhalvåret, medan enkeltariffen innebär att du betalar samma överföringsavgift under hela året.

Vattenenergi

Vattenenergi är den energi som finns i rörligt vatten som strömmar och vågor. Vattenenergi från fallande vatten kan utvinnas och omvandlas till el i ett vattenkraftverk.

Vattenkraft

Vattenkraft är en förnybar energikälla som tillsammans med kärnkraft är den vanligaste energikällan i Sverige. El som produceras enbart genom vattenkraft brukar kallas för vattenel eller vattenkraftsel. Läs mer om vattenkraft.

Vattenkraftverk

Ett vattenkraftverk är ett kraftverk som producerar el genom vattenkraft. Forsande vatten strömmar genom vattenkraftverkets turbiner, vilka driver kraftverkets generator. Det är generatorn som omvandlar vattenenergin till el. I Sverige finns närmare 2 000 små och stora vattenkraftverk.

Vattenburen el

Vattenburen el är en form av elvärme. Vattenburen elvärme är ett uppvärmningssystem som går ut på att vatten värms upp för att sedan transporteras genom ett vattenburet värmesystem till vattenelement och vattenburen golvvärme i hemmet. En annan uppvärmningsform är direktverkande el. Flera sorters värmepumpar använder också ett vattenburet värmesystem för att värma upp huset.

Volt (V)

Volt är enheten för elektrisk spänning. Volt har beteckningen V.

Watt (W)

Watt är enheten för effekt och har beteckningen W. En watt kan definieras som en joule per sekund. 1 000 watt motsvarar 1 kilowatt (kW). Se även megawatt (MW), wattimme (Wh) och kilowattimme (kWh).

Wattimme (Wh)

En wattimme är den energi som en watt omvandlar på en timme. Eftersom en timme har 3 600 sekunder motsvarar en wattimme lika många joule. Se även kilowattimme (kWh). Wattimme har beteckningen Wh.

Överföringsavgift

Överföringsavgiften, även kallad elöverföringsavgift, är en rörlig avgift som du betalar för att få elen levererad till ditt hem. Tillsammans med den fasta abonnemangsavgiften utgör den nätavgiften. Överföringskostnaden betalar du per använd kilowattimme. Som kund kan du välja mellan enkeltariff eller tidstariff för din överföringsavgift. Med enkeltariff får du samma överföringsavgift under hela året. Tidstariff innebär att avgiften blir högre under vinterhalvåret och lägre under resten av året.
Följ oss på Facebook

Följ oss gärna på Facebook.

Kontakta oss

Skicka e-post

Sociala medier: Facebook, Twitter

Tjänster

El.se är en gratis anbudstjänst som inte är bindande. Låt bolagen tävla om att ge dig det bästa elavtalet.

El privat

El företag

Städer