Illustrerad bild av glödlampor som växer i jorden.

Energikällor – härifrån kommer elen

För att få el behövs energi. Energin får vi från naturen, där bland annat sol, vind, vatten och kol finns.

Bild på artikelförfattaren Dag Kättström.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Senast uppdaterad: 20.11.2019 10:11

Uran, kol, olja, vindar och strömmande vatten är exempel på energikällor. För att skapa el med hjälp av energikällorna är det vanligast att man sätter snurr på en generator. Det gör man genom att fånga upp energin från till exempel vind, strömmande vatten eller från ånga. Ångtryck skapar man genom att koka vatten med hjälp av förbränning av fossila bränslen eller klyvning av uranatomer.

Kolkraft

Kol är rester av växter som levde för miljontals år sedan och som man bryter under mark – ofta i stora dagbrott. Kolkraften är den enskilt största energikällan i världen. Av all elproduktion kommer nästan hälften från kolkraftverk. Stora delar av världen är alltså helt beroende av kol.

I Sverige har vi dock väldigt få kolkraftverk. Det beror på att vi har stor tillgång på vattenkraft och har byggt ut kärnkraft. Kolkraften ses idag som mycket problematisk, eftersom den bidrar till både nedsmutsning och den globala uppvärmningen.

Ett vindkraftverk framför ett kolkraftverk.
Energikällor. Ett vindkraftverk framför ett kraftverk som drivs av kol.

Andra fossila bränslen

Olja och naturgas är två andra bränsleslag som används i varierande grad för att producera el. De är, på samma sätt som kol, fossila bränslen och ändliga resurser som bidrar till den globala uppvärmningen. Naturgas anses dock vara en renare form av fossilt bränsle, som inte släpper ut fullt lika mycket gifter, såsom svaveldioxider, i luften.

Vattenkraft

Vattenkraft är en förnybar energikälla som ger minimalt miljöutsläpp, men som påverkar djur och natur negativt där kraftverken byggs. Det är en gammal form av energikälla och den viktigaste i Sverige. Kraften används genom att vattnet i älven eller floden leds genom en turbin som sätter fart på en generator. Den ger på så sätt en stabil elproduktion.

Som kraftkälla är vatten ett av de renare alternativen, även om produktionen från kraftverken skapar en stor förändring i närmiljön. Alternativa varianter för att använda vattnets kraft är genom vågkraft och tidvattenkraft. Dessa metoder är mer avancerade och ligger än så länge på försöksstadiet.

Kärnkraft

Kärnkraften utnyttjar den inneboende energin i atomens bindningar. Genom att klyva en stor atom, som till exempel uran, frigörs en enorm mängd energi i form av värme. Den värmen används för att värma upp vatten som leds till en turbin, som i sin tur sätter fart på en generator.

Som energikälla är kärnkraften ganska ung; de första kärnkraftverken byggdes på 1950-talet. I Sverige har vi ett stort behov av kärnkraft. Elproduktionen från kärnkraftverk är nästan lika hög som från vattenkraft. Kärnkraften har dock alltid varit kontroversiell på grund av strålningsriskerna både under produktion och vid lagring av kärnavfall.

Vindkraft

Vindkraften är en av de äldsta källorna till brukbar energi. Men det är först på senare år som vindkraften har uppmärksammats inom elframställning. Anledningen är att man försökt hitta alternativ till de fossila bränsleslagen och kärnkraftverken för miljöns skull.

För att utnyttja vindkraften behövs en mängd mindre kraftverk. Av praktiska skäl blir det svårt att få en bra totaleffekt från vinden. Därför utgör vindkraften än så länge ett tillägg till den totala elproduktionen.

Solkraft

Solen är ursprungskällan till all energi som vi kan utvinna på jorden. (Undantaget är kärnkraft, vars uran ursprungligen kommer från sedan länge döda stjärnor.) Termisk solkraft kokar vatten som driver generatorer. Med hjälp av solceller kan man utvinna el direkt från solstrålning utan att gå omvägen via uppvärmning av vatten.

Biobränsle

Biobränslen innefattar allt organiskt material som används för energiutvinning. I kraft- och värmeverk kan ved, pellets, etanol, rötslam eller spannmål användas som energikälla.

Till skillnad från fossila bränslen anses biobränslet vara en förnybar energikälla. Det beror på att den bundna koldioxiden som finns i biobränslet ingår i det naturliga kretsloppet. Biobränsle ses därför som koldioxidneutrala. Förbränningen av biobränslen släpper dock ut svaveldioxid och andra gaser, precis som fossila bränslen, och odling av biobränsle kan förstöra miljön och konkurrerar med matproduktion. I Sverige drivs de flesta kraftvärmeverk med biobränslen.

Geotermisk energi

Geotermisk energi är den värme som finns lagrad i berggrunden. Den är perfekt för att värma upp hus med och kan i vissa fall användas till elframställning. Belastningen av miljön är knapp vid användning av geometrisk energi, eftersom utsläppen inte förorenar vid värme- eller elframställning.

Läs även