Vattenkraftverk vid älv i vinterskrud.
Vattenkraft. Ett av Sveriges drygt 2000 vattenkraftverk.

Vattenkraft

Det finns en enorm kraft i vatten. Det är något som människan förstått även långt innan vi lärde oss att bemästra elektriciteten. Som energikälla betraktat är vattenkraften mycket värdefull och ett av de mindre miljöförstörande energialternativen.

Bild på artikelförfattaren Dag Kättström.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Senast uppdaterad: 21.11.2019 16:05

Vad är vattenkraft?

Illustration av ett vattenkraftverk i genomskärning.
Vattnet som släpps ur den uppdämda floden driver en turbin som genererar el.

Vattenkraft utvinns genom att strömmande vatten leds via fasta passager och sätter fart på en eller flera vattenturbiner. För att kunna reglera hur mycket energi som utvinns skapas en damm och en dammvall. I dammen bunkras vatten som sedan släpps vidare utifrån det energibehov som finns.

Tack vare dammarna är vattenkraften ganska unik i sitt slag. Det är ytterst svårt att bunkra ström, men dammen kan ses som en energireservoar där förmågan att producera el kan lagras. Som energikälla är vattenkraft säker och tillförlitlig om uttaget är rätt planerat. Elektriciteten alstras i en jämn takt, och kan relativt enkelt regleras genom mankraft.

Hur mycket energi som kan alstras i ett vattenkraftverk beror på mängden vatten som förs igenom ett system och på den fallhöjd vattnet har vid uttagstillfället. Vattnet leds i tunnlar till generatorer som ligger inbäddade i dammbyggnaden. Överskottsvatten kan lämna dammen från kraftverkets överkant. Ibland ser man även så kallade laxtrappor bredvid kraftverket som ska låta djurlivet kunna vandra upp genom vattendraget trots att man "spärrat det" med ett vattenkraftverk.

Vattenkraften i Sverige

I Sverige har vi mängder med vattendrag och god fallhöjd. Det gör vårt land till en utmärkt plats för vattenkraftsutvinning. Den största andelen energi utvinns i de norra delarna tack vare de enorma älvarna och de stora nivåskillnaderna som finns i området. Det finns också en mängd mindre vattendrag i vårt land, där mikrokraftverk kan etableras som komplement. I princip alla större vattendrag har minst en kraftverksstation och totalt sett finns det över 2000 större och mindre kraftverk i landet.

Illustration av ett vattenkraftverk.
Några fördelar med vattenkraft
  • Förnybar och klimatneutral energikälla.
  • Det går att anpassa elproduktionen efter behov med hjälp av dammarna.
Några nackdelar med vattenkraft
  • Kräver naturliga förutsättningar med strömmande vatten.
  • Uppdämningarna förstör miljön kring naturliga vattendrag.

Nästan hälften av all el som produceras i vårt land kommer från vattenkraft och det var en förutsättning för det välstånd som kunde skapas i Sverige under 1900-talet. Samtidigt har utbyggnaden av vattenkraft påverkat de flesta naturliga flöden. Istället för brusande älvar har vi fått hårt reglerade system av dammar och rörledningar, vilket påverkar natur och artrikedom negativt.

På en global nivå har människans behov av vattenkraft gjort stora avtryck i naturen. I länder vars floder har mindre fallhöjd tvingas man bygga enorma dammar för att ändå kunna få el från vattenkraft och ibland har miljoner människor tvingats flytta och hela städer lagts under vatten.

Nya former av vattenkraft

Det pågår en intensiv forskning kring hur människan ska kunna utvinna mer av den energi som rörelser i vatten kan avge. Förutom att utnyttja vattendrag skulle man kunna skapa elektricitet med hjälp av tidvatten, vågor och strömmar i havet. Flera projekt pågår för att skala upp metoderna och på allvar konkurrera med andra energislag.

Vågkraft använder flytbojar som rör sig upp och ned och på så sätt genererar energi. Tidvattenkraftverk är mer likt vattenkraft. Med hjälp av vallar pressas vattnet genom turbinerna när vattenståndet stiger en gång per dygn. När vattnet sedan drar sig tillbaka vänder man turbinerna och utvinner elektricitet en gång till. Utmaningen är att hitta rätt platser och konstruera tillräckligt stora reservoarer så att tidvattenkraften blir lönsam.

Miljökonsekvenser av vattenkraft

Laxtrappa
Vindelälven. En av Sveriges få kvarvarande orörda älvar.

Vattenkraft kan i sig ses som en ren produktionsform då inga giftiga utsläpp är förenade med produktionen. Däremot är den fysiska åverkan på naturen ganska stor vid byggandet av ett vattenkraftverk, i alla fall den sedvanliga sorten med dammbyggen.

Till att börja med störs det naturliga vattenflödet. Vid nybyggnationer påverkar det ofta människor som håller jordbruk nedanför dammen på ett mycket fundamentalt sätt. För det andra stoppas vandringsfiskarnas framfart av dammen och kan inte vandra vidare. Även om laxtrappor byggs går många vattendjur under av turbinerna.

Vattenkraften stör även den biologiska mångfalden på land. Naturen har varit anpassad till cykler med vårfloder och översvämningar. De flesta svenska älvar kan idag snarast jämföras med en rad insjöar och däremellan flodfåror där vattenståndet varierar kraftigt och onaturligt. Dammarna är en fördel för vissa biotoper, men på det stora hela har svensk natur utarmats i och med utbyggnaden av vattenkraft.

Efter ett hårt folkligt motstånd på 60-talet hejdades utbyggnaden av vattenkraften. Istället satsade Sverige på kärnkraft. Det finns idag fyra orörda så kallade nationalälvar kvar: Vindelälven, Pite älv, Kalix älv och Torne älv. De är skyddade från utbyggnad med vattenkraft. Ny lagstiftning har även gjort att övrig exploatering av mindre vattendrag måste miljöprövas hårdare än som varit fallet historiskt.

Läs även