Hög med pellets framför grönt skogsbryn
Biobränsle Att bränna växtdelar, t ex i form av så kallad pellets, räknas som förnybar energi.

Biobränslen

Biobränslen klassas till skillnad från fossila bränslen som ett förnybart energislag. Det består eller utvinns ur olika typer av växtdelar och avger visserligen koldioxid vid förbränning, men eftersom växterna precis har fångat in koldioxid blir energislaget i sig klimatneutralt. Hanteringen riskerar dock att föra med sig ansenliga miljöskador.

Vad är biobränsle?

Sedan civilisationens begynnelse har människan använt ved för uppvärmning. Idag har metoderna utvecklats och stora kraftvärmeverk bränner enorma mängder biomassa för fjärrvärme. Kraftvärmeverken genererar också elström. Biodiesel, biogas och etanol är bränslen som utvinns ur växter för att driva fordon.

Biobränslen

Skogsmaskin

Några fördelar
  • Koldioxidneutralt alternativ till fossila bränslen.
  • Avfallsprodukter från olika sektorer kommer till användning när de bränns och energin tas tillvara som värme eller el.

Några nackdelar
  • Kräver stora markytor och naturliga miljöer eller matproduktion riskerar att trängas undan.
  • Transporter och framställning av biobränslen kan vara energikrävande och inte hållbara.

När växter dör och förmultnar frigörs koldioxid till atmosfären som kan tas upp av levande växter i ett så kallat kretslopp. Kol, olja och gas består av växtdelar som förmultnat för miljoner år sedan och som vi nu bränner i stor skala för att utvinna energi. Detta ger ett tillskott i atmosfären av bland annat koldioixid som leder till klimatförändringar.

Att bränna färskare växtdelar i form av biobränslen ger också ett tillskott, men eftersom biomassan nyligen tog upp koldioxid i samband med tillväxten räknas biobränslen som koldioxidneutralt.

Att odla växter i stor skala endast för användning som biobränsle är troligen inte hållbart på längre sikt eftersom det tränger ut naturliga biotoper och utarmar stora markytor. Huvuddelen av elproduktionen från biobränslen idag består dock av restprodukter från till exempel skogs-, pappers- och livsmedelsindustrin.

Biobränslen i Sverige

Ungefär tio procent av elen som produceras i Sverige kommer från biobränslen. Oftast produceras elen i kraftvärmeverk kombinerat med leverans av fjärrvärme. Svensk biomassa används också för att producera drivmedel som biogas, biodiesel och etanol.

Trädbränslen

För att tillverka elektricitet behövs storskalig förbränning av trädprodukter. Då används det som "blir över" i skogsindustrin. Grenar och toppar (sk grot), sågspån och träflis samt överblivet virke och träpallar. Pellets är sammanpressade bitar av skogsråvara som är ett vanligt bränsle för uppvärmning av villor med hjälp av värmepanna. Det sker även en viss tillverkning av etanol från skogsråvara.

Avlutar

Restprodukter från pappersindustrin är ett viktigt biobränsle i Sverige och Finland. Olika typer av lut, till exempel svartlut, som använts för att lösa upp trä, kan brännas i värmeverk.

Stråbränslen

Jordbrukets produkter kan också brännas direkt, som till exempel hampa och halmstrån som blivit över från spannmålsskörden. Det är också vanligt att tillverka biodiesel av raps och etanol av potatis. Så kallad energiskog bestående av snabbväxande pilträd planteras på åkermark och skördas efter fyra år.

Hushållsavfall

Sverige bränner en stor del av sina hushållssopor och vi löser dessutom andra länders avfallsproblem genom att importera och bränna deras sopor. Hushållets avfall brukar delvis räknas som biobränsle, även om många sopor, till exempel plast, inte är förnybara.

Ved

Många svenska hus på landsbygden värms fortfarande med ved. En modern vedpanna släpper ut mycket begränsat med stoft och sot jämfört med så kallad trivsel-eldning i eldstäder. Att använda en gammal vedkamin som primär värmekälla är inte miljövänligt, men effektiv vedeldning med ansvarsfullt uttag från närliggande marker är bättre än många andra energislag.

Biobränslen och miljön

Palmoljeplantage
Palmoljeplantage Stora skogar huggs ned världen över för att ge plats åt de växter vi behöver. Till exempel oljepalmen.

Biobränslen är till stor del koldioxidneutrala, men elen vi får innebär ändå kontinuerliga utsläpp, vilket andra förnybara energislag som sol-, vind- och vågkraft inte orsakar. Om man dessutom till exempel skövlar uppvuxen skog för att odla biobränslen blir ekvationen negativ. Däremot görs försök med så kallade koldioxidsänkor, vilket innebär att man avskiljer och lagrar koldioxiden vid förbränning av biobränslen. På så sätt tömmer man sakta atmosfären på koldioxid och ekvationen blir plötsligt positiv.

Att använda restprodukter som biobränsle är dock förhållandevis okontroversiellt. En trädgren som ligger kvar och förmultnar i skogen istället för att brännas ger ifrån sig koldioxid även i den processen och då kan det vara lika bra att ta tillvara på energin. Samtidigt dräneras markerna på näringsämnen om man hela tiden tömmer dem på biomassa och detta ökar försurningen.

Att odla för att producera biobränslen direkt lägger beslag på stora arealer som hade kunnat användas för matproduktion eller naturreservat. Världens ursprungliga skogar försvinner i hög takt och det är huvudorsaken till det massutdöende av djurarter och sammanbrott i biotoper vi ser världen över. Många forskare anser därför att storskalig odling av biobränslen är problematisk.

Läs även

Följ oss på Facebook

Följ oss gärna på Facebook.

Kontakta oss

Skicka e-post

Sociala medier: Facebook, Twitter

Tjänster

El.se är en gratis anbudstjänst som inte är bindande. Låt bolagen tävla om att ge dig det bästa elavtalet.

El privat

El företag

Städer