En mobil och en bärbar dator är kopplade till en grenkontakt. Texten "Vanliga frågor och svar" pryder bilden.

Vanliga frågor och svar om el

Här hittar du några av de vanligaste frågorna som ställs om bland annat el, elavtal och elmarknaden.

El, elpriser och elavtal

Måste jag ha ett elavtal?

Nej, det måste du inte, men du sparar mycket pengar på att ha ett. Utan ett elhandelsavtal får du fortfarande el levererad till ditt hem om du har ett elnätsavtal, men du får då ett anvisat elpris som allra oftast är betydligt dyrare än andra elpriser.

Genom att teckna elavtal med ett elbolag får du alltså el till ett lägre pris. Samtidigt kan du välja om du vill ha exempelvis förnybar el, el från endast vattenkraft eller lokalproducerad el.

Vilka olika avtalsformer för el finns?

Det finns en mängd olika elavtal att teckna hos de olika elbolagen. Några av de vanligaste avtalsformerna är fast eller bundet elavtal, rörligt elavtal, mixat elavtal, vintersäkrat elavtal, portföljförvaltat elavtal och anvisningsavtal eller tillsvidareavtal. Läs mer om olika avtalsformer här.

Vad innebär fast elpris?

Ett fast elpris – även kallat bundet elpris – är det pris du får när du tecknar ett fast elavtal. Det fasta elpriset innebär att du betalar samma pris per kilowattimme under din avtalsperiod, oavsett hur priset stiger och sjunker sig på elmarknaden. Det är därför ett tryggt alternativ som passar särskilt bra för hushåll med större elförbrukning eller begränsad ekonomi.

Fastprisavtal har en bindningstid som vanligtvis är sex månader alternativt ett, tre eller fem år lång. Ibland kan bindningstiden vara ännu kortare eller längre än så. Under bindningstiden är du alltså bunden till ditt valda elbolag.

Även om du har ett fast elpris kan din totala elkostnad variera, eftersom hur mycket el du förbrukar skiljer sig under årets olika månader. Under vintern brukar vi använda mer el, vilket ökar kostnaderna. Hur mycket el du använder är alltså det som påverkar ditt elpris om du har ett fast elavtal.

Vad innebär rörligt elpris?

När du tecknar ett rörligt elavtal får du ett rörligt elpris, också kallat börspris. Då får du ett pris som följer priset på elbörsen Nord Pool. Det innebär att priset kan stiga och sjunka – ibland både hastigt och kraftigt. Därför kan du spara mycket pengar om elpriset är lågt, men du kan även få betala mer än till exempel med ett fast elavtal om priset skulle vara högt under en längre tid. I regel brukar rörliga elavtal dock ge en lägre totalkostnad i längden.

Till skillnad från fasta elavtal brukar rörliga elavtal inte ha någon bindningstid, utan löper tillsvidare. Vissa elbolag erbjuder däremot även rörliga elavtal med bindningstid.

Exakt hur elpriset kommer att utvecklas går inte att veta. Om du väljer ett rörligt elavtal bör din privatekonomi därför kunna klara av plötsliga upp- och nedgångar.

Ett linjediagram som visar det rörlig elprisets upp- och nedgångar
Rörligt elpris. Ett exempeldiagram på hur det rörliga elpriset följer elbörsens upp- och nedgångar.

Vad är bäst – fast eller rörligt elpris?

De två avtalen har båda sina för- och nackdelar. Vilket elavtal som passar dig bäst beror därför bland annat på din privatekonomi, dina preferenser och din elförbrukning. Här listar vi några för- och nackdelar med båda sorterna.

Fördelar med fast elpris

  • Tryggt och förutsägbart. Du riskerar inte att elkostnaden ökar kraftigt om elpriserna på marknaden skulle stiga. Samma pris per kilowattimme gäller under hela avtalstiden.
  • Bekvämt. Med ett fast eller bundet elpris behöver du inte hålla koll på hur elpriset utvecklas.

Nackdelar med fast elpris

  • Något dyrare. Jämfört med ett rörligt elavtal får du i regel betala mer per år med ett fast elavtal. Dessutom kan du inte tjäna pengar på att elbörsens pris sjunker.
  • Bindningstid. Med ett fast elavtal är det svårare för dig att byta elbolag under din avtalstid. Det kan dessutom vara svårt att veta hur lång bindningstid du ska välja för att få bästa möjliga elpris.

Fördelar med rörligt elpris

  • Kan spara mycket pengar. Ett rörligt elpris är i regel billigare än ett fast elpris, även när elbörsens pris ligger på en normalnivå. Därför får du oftast en lägre totalkostnad än med ett fast elavtal. Och om börspriset skulle sjunka sparar du ännu mer pengar.
  • Ingen bindningstid. Till skillnad från fasta elavtal är de flesta rörliga elavtal utan bindning. Du kan därför enkelt välja att byta elavtal eller elbolag när du vill.

Nackdelar med rörligt elpris

  • Högre risk. När du har ett rörligt elpris kan dina elkostnader plötsligt bli höga om elpriset skulle stiga.
  • Ökade kostnader under vinterhalvåret. På hösten och under vintern brukar elpriset stiga samtidigt som kylan får hushållets elförbrukning att öka, vilket kan få totalkostnaden att öka.

Vad innebär mixat elpris?

Om du vill ha en blandning mellan fast och rörligt elavtal kan du välja ett mixat elavtal – som även kallas mixavtal och mixprisavtal – med ett mixat elpris. Då får ditt elavtal två delar: en del med rörligt pris och en del med fast pris. Vanligtvis innebär det att 50 procent av totalpriset är rörligt och 50 procent är fast, men ibland kan till exempel större delen av priset vara rörligt medan en mindre del är fast. Vissa elbolag ger dig även möjlighet att själv välja hur totalpriset ska delas upp.

Med ett mixat elpris kan du alltså ta del av fördelarna med ett rörligt elpris samtidigt som du har det fasta elprisets trygghet, om exempelvis elbörspriset skulle öka kraftigt. Vi säger att ditt mixade elavtal består av 50 procent rörligt pris och 50 procent fast pris. Plötsligt sjunker elpriset. Nu får du alltså ta del av det lägre elpriset, men bara till hälften jämfört med om du hade haft ett rörligt elavtal. Sedan stiger elpriset igen. Då får du betala mer, men tack vare din fasta del blir din förlust endast hälften av vad den skulle ha blivit om du hade haft ett rörligt elavtal.

Vad innebär vintersäkrat elpris?

Ett vintersäkrat elpris får du med ett vintersäkrat elavtal, och är en form av mixat elavtal. Då får du ett rörligt elpris under sommarhalvåret när elbehovet och elpriset minskar, och ett fast elpris under vinterhalvåret då elpriserna brukar öka rejält. På så sätt kan du få ett lägre elpris under sommaren och slippa dyra räkningar om elpriset ökar under vintern.

Vad är anvisningspris och tillsvidarepris?

Har du inte själv valt ett elavtal, utan fått ett automatiskt? Då har du, tillsammans med cirka 700 000 andra svenskar, vad som kallas för ett anvisat elavtal med ett anvisat elpris. Anvisningsavtalet kallas också för tillsvidareavtal, tillsvidarepris, baspris, standardpris, enkelpris eller normalpris. Om du har ett anvisat elavtal innebär det så gott som alltid att du betalar mer pengar än du behöver. Sådana avtal är nämligen betydligt dyrare än de andra avtalsformerna. Genom att aktivt välja ett elavtal kan du alltså sänka dina kostnader rejält. Det rekommenderas därför alltid att du aktivt tecknar ett elavtal.

Ett anvisningspris får du som inte gör ett aktivt val av elavtal eftersom elbolagen har en skyldighet att leverera el till anvisade kunder i bolagens elnät. Elbolagen sätter då ett eget pris som i snitt brukar vara 20–25 procent högre per kWh än andra elpriser.

I dagsläget har vissa elbolag valt att ersätta sina anvisningsavtal med rörliga elavtal, men de flesta elbolag har ännu kvar sina anvisningspriser och sin anvisningsel.

Vad är el till inköpspris?

El till inköpspris avser ett rörligt elavtal där du får ett elpris utan påslag till samma kostnad som elbolaget köper in elen. Det är däremot vanligt att fasta avgifter tillkommer, vilket kan göra totalkostnaden dyrare än förväntat. Det är därför bra att fråga efter elbolagets jämförpris, där både de rörliga och fasta delarna av elpriset syns.

Vad är ett timprisavtal?

Med ett timprisavtal får du ett rörligt elpris som är timbaserat. Då beror din elräknings storlek på hur högt elpriset och din elförbrukning är under dygnets olika timmar. Genom att minska din elförbrukning eller flytta fram till elanvändning till kvällar och helger – då elpriset generellt sett är lägre – har du stor möjlighet till att påverka din totalkostnad.

Vad är portföljförvaltad el?

Portföljförvaltning innebär att elbolaget bevakar elpriset åt dig och köper in elen när priset är lågt. På så sätt får du ett portföljförvaltat elpris där el säkras för en längre tid. Denna avtalsform erbjuds främst för företagskunder. Portföljförvaltad el kallas även för elfond, avropsavtal och portföljförvaltat elavtal.

Vad påverkar elpriset?

Elpriset påverkas av en rad olika faktorer – såväl globala och nationella som lokala och regionala. De främsta faktorerna är årstid och väder, utbud och efterfrågan, tillgång till och priser på råvaror samt politik och utsläppsrätter.

Elbolagen köper sin el från elbörsen Nord Pool, där tillgång och efterfrågan styr priset. Tillgång och efterfrågan påverkas i sin tur av bland annat vädret. Torra, regnfattiga somrar leder till att vattennivåerna i vattenkraftverkens magasin är för låga. Då kan inte vattenkraften producera el i samma utsträckning, vilket får elpriset att stiga. Om det är vindstilla kan inte vindkraftverken fungera som tänkt, vilket även det leder till högre elpriser. Och om ett kraftverk skulle drabbas av en driftstörning minskar produktionen. Under vinterhalvåret ökar elanvändningen – och riktigt kalla vintrar leder till högre förbrukning, vilket orsakar högre elpriser.

Dessutom påverkas elpriset av tillgången på bränslen och råvaror som gas och olja, men kanske allra främst kol. Kol är en prissättande råvara, och även om kolkraften i Sverige är liten så är den tillsammans med oljekraften fortsatt stor i andra delar av världen. Om det skulle bli brist på el kan Sverige behöva importera el från länder där elen produceras med gas-, olje- och kolkraft. Därför skulle en låg tillgång på kol innebära både ökade kol- och elpriser.

Eftersom den internationella handeln ofta sker i euro och dollar påverkar även valutakurser det slutliga elpriset. Och under en lågkonjunktur kan du nog räkna med ett sänkt elpris. Dessutom spelar politiska händelser in. Exempelvis har den senaste tidens klimatpolitik i Europa har lett till en ökad efterfrågan på förnybar elproduktion och bland annat Tyskland och Frankrike satsar på att minska kolkraften, vilket kan leda till ökade elpriser i Sverige. Även handeln med utsläppsrätter påverkar elpriset. Höga priser på utsläppsrätter leder till högre elpriser.

Slutligen påverkas ditt elpris också av var i Sverige du bor. Vårt land är uppdelat i fyra elområden från norr till söder. I södra Sverige finns ett underskott på el, vilket innebär att elpriserna där brukar vara något högre än i norra Sverige där det istället finns ett överskott på el. Även terrängen i elområdet och hur långt det är mellan elnätskunderna kan påverka priset.

Vad är grön, förnybar, fossilfri och miljömärkt el?

Grön el, förnybar el, miljövänlig el, ren el, hållbar el, klimatneutral el. Kärt barn har många namn. Denna sorts el produceras enbart genom förnybara och fossilfria energikällor som vind-, vatten-, sol- och biokraft. Dessa energikällor släpper inte ut lika mycket koldioxid som fossila energikällor, och de sparar dessutom på naturresurser. Om elen produceras genom kärnkraft är den inte förnybar, men den är fossilfri.

Miljömärkt el är el som uppfyller särskilda miljökrav. De två vanligaste miljömärkningarna idag är Naturskyddsföreningens Bra miljöval-stämpel och miljödeklarerad el enligt EPD (Environmental Product Declaration). För dessa sorters el ställs högre krav på både själva elen och elproduktionen. Bland annat kräver Bra miljöval-märkningen – en av världens strängaste miljömärkningar – att elen är helt förnybar och att elproduktionen inte skadar naturen. EPD-systemet beskriver elens miljöpåverkan och kräver bland annat att det ska beskrivas hur elproduktionen har gått till, om den har påverkat miljön negativt och vilka resurser som har använts.

Det är ingen skillnad på grön eller miljömärkt el gentemot "vanlig" el, utan endast hur elen har producerats skiljer sig. När du väljer ett elavtal med grön el ökar andelen och efterfrågan på förnybar el och förnybara energikällor, vilket i sin tur påverkar miljön positivt.

När du ska teckna elavtal kanske du märker att flera elbolag erbjuder elavtal med 100 procent förnyelsebar el. Många elbolag erbjuder dessutom miljömärkt el som tillval. Hos vissa elbolag får du betala mer för att få förnybar eller miljömärkt el, och hos andra elbolag ingår det utan extra kostnad.

Vad innebär ursprungsmärkt el?

Alla elhandlare och elbolag måste enligt lag uppge från vilka energikällor den el de säljer kommer från och vilken miljöpåverkan den har i form av kärnavfall och koldioxidutsläpp. Du som kund kan därför enklare se var elen kommer från. För att garantera elens ursprung köper elbolagen elektroniska certifikat som kallas ursprungsgarantier, vilka visar hur elen har producerats.


Elbolag och elmarknaden

Vad är skillnaden mellan elbolag och nätbolag?

Ett elbolag eller elhandelsbolag köper och säljer el. Vilket elbolag du vill ha kan du själv välja, och det är med ditt elbolag som du tecknar ett elavtal. Ett nätbolag eller elnätsbolag ansvarar bland annat för att elnätet och elledningarna fungerar som de ska och att elen kommer fram till rätt plats.

Du kan inte själv välja vilket nätbolag du ska ha, utan det beror på var i Sverige du bor. Du tecknar ett elnätsavtal med nätägaren – det vil säga det nätföretag som äger elnätet där du bor. Ofta, men inte alltid, ingår elbolaget och nätbolaget i samma koncern.

Vad är anläggnings-id och områdes-id?

När du ska byta eller teckna nytt elavtal behöver ditt elbolag veta ditt anläggnings- och områdes-id. De uppgifterna hittar du på din elräkning. Ditt anläggnings-id är ett 18 siffror långt och unikt nummer som alltid börjar med 735 999. Numret beskriver vilken elmätare din bostad har. Anläggnings-id kan också kallas för GS1, GLN eller EAN.

Ditt områdes-id består av tre bokstäver som vanligtvis är kopplade till din ort eller kommun. På fakturan kan ditt områdes-id även kallas för nätområde.


El.se

Vad är El.se?

El.se är en gratistjänst som ger dig och låter dig jämföra specialerbjudanden på elavtal från flera olika elbolag i Sverige. Tjänsten är helt utan bindningar.

Hur fungerar El.se?

Genom att fylla i formuläret blir du kontaktad av de elbolag som kan erbjuda dig billigast el. Elbolagen vet om att de tävlar med varandra om dig som kund och ger dig därför sina bästa erbjudanden och lägsta priser. Du kan också få rådgivning om vilken sorts elavtal som passar dig bäst och hur bytet kommer att gå till.

När du har fått dina erbjudanden får du själv välja om du vill tacka ja eller nej till dem. Du är aldrig bunden till något och tjänsten är helt kostnadsfri.

Varför jämföra elavtal?

Chansen att du kan spara tusentals kronor genom att jämföra och byta elavtal är stor – och bland andra Energimarknadsinspektionen rekommenderar att jämföra elpriser och elavtal. De olika avtalen har stora prisskillnader, och det elavtal som passar din granne kanske inte passar just dig. Vi har alla olika elförbrukning, privatekonomi och preferenser.

Många svenskar har dessutom idag så kallade anvisningsavtal, vilket innebär att de inte aktivt har valt ett elavtal. Då får de den dyraste formen av elavtal och betalar därför 20–25 procent mer än de som själva har valt ett elavtal. Det är hundratusentals kronor som kastas bort i onödan varje år. Om du har ett anvisningsavtal tjänar du alltså så gott som alltid på att byta elavtal.

Det är därför värt att se om du kan spara pengar genom att byta elavtal. Det gör du enklast genom att fylla i vårt formulär.

Jag har använt El.se som källa i mitt skolarbete, projekt eller uppsats. Hur refererar jag till er?

Hur du ska skriva din referenslista korrekt beror på vilket referenssystem du använder. Här beskriver vi hur du går tillväga för några av de vanligaste systemen.

Harvardsystemet

Inkludera författarens eller organisationens namn (El.se), årtal när webbsidan uppdaterades, webbsidans titel, webbplatsens titel, fullständig URL-adress och datum då du hämtade informationen.

Exempel: Svensson, Sven. 2019. Vad är el? El.se. https://www.el.se/vad-är-el/ (Hämtad 2019-05-30).

Oxfordsystemet

Inkludera författarens eller organisationens namn (El.se), webbsidans titel, webbplatsens titel, årtal när sidan senast ändrades, fullständig URL-adress och datum då du hämtade informationen.

Exempel: Svensson, Sven. Energiskatter. El.se. 2019. https://www.el.se/energiskatter/ (Hämtad 2019-05-01).

APA-systemet

Inkludera författarens eller organisationens namn (El.se), årtal när sidan senast ändrades, webbsidans titel, datum då du hämtade informationen och fullständig URL-adress.

Exempel: Svensson, S. (2019). Kärnkraft. Hämtad 2019-05-15 från https://www.el.se/kärnkraft/.