Vattenkraft

Det finns en enorm kraft i vatten. Det är något som människan förstått, även långt innan vi lärde oss att bemästra elektriciteten som kraftkälla. Som energikälla betraktat är vattenkraften mycket värdefull och ett av de mindre miljöförstörande energialternativen på marknaden, vilket också gör att den är här för att stanna.

Vattenkraften i Sverige

I Sverige är vi helt beroende av våra vattenkraftverk för vår energiförsörjning. Nästan hälften av all el som produceras i vårt land kommer från vattenkraft. I princip alla större vattendrag har minst en kraftverksstation och totalt sett finns det hela 1900 större och mindre kraftverk i landet. Den största andelen energi utvinns i de norra delarna tack vare de enorma älvarna och de stora nivåskillnaderna som finns i området.

Så fungerar det

Vattenkraft utvinns genom att vattnet leds via fasta passager och sätter fart på en eller flera vattenturbiner. För att kunna reglera hur mycket energi som utvinns skapas en damm och en dammvall. I dammen bunkras vatten som sedan släpps vidare utifrån det energibehov som finns. Tack vare dammarna är vattenkraften ganska unik i sitt slag. Det är ytterst svårt att bunkra ström, men dammen kan ses som en energireservoar där förmågan att producera el kan lagras. Som energikälla är vattenkraft, om uttaget är rätt planerat, en säker och tillförlitlig energikälla. Elektriciteten alstras i en jämn ström, och kan regleras genom mankraft, vilket gör försörjningen och belastningen på systemet enkel att övervaka och påverka.

Geografiskt begränsat

Hur mycket energi som kan alstras i ett vattenkraftverk beror på mängden vatten som förs igenom ett system och inte minst på den fallhöjd vattnet har vid uttagstillfället. I Sverige har vi mängder med älvar med enorma vattenmassor och god fallhöjd. Det gör vårt land till en utmärkt plats för vattenkraftsutvinning. Det finns också en mängd mindre vattendrag i vårt land, där mikrokraftverk kan etableras som komplement som bidrar till den totala energiförsörjningen. Så är det också i många andra länder, och där är det naturligt att satsa på vattenkraft. Dessa naturliga förutsättningar finns inte i alla länder, och dessa länder kan därför inte nyttja vattenkraften på samma sätt.

Annan form av vattenkraft

Det pågår en intensiv forskning om hur människan ska kunna utvinna den energi som vattenströmmar kan avge. Det kan handla om tidvattenströmmar, vågor och om temperaturskillnader som sker i vattnet. Än så länge är dessa initiativs energiutvinning försumbar, men troligen kommer dessa former av utvinning att utvecklas starkt de kommande åren. Det är reella alternativ för havsnära länder, särskilt där annan form av vattenkraft inte är möjlig.

Ren kraft?

Vattenkraft kan i sig ses som en ren produktionsform då inga giftiga utsläpp är förenade med produktionen. Däremot är den fysiska åverkan på naturen ganska stor vid byggandet av ett vattenkraftverk, i alla fall den sedvanliga sorten med dammbyggen. Till att börja med störs det naturliga vattenflödet. Vid nybyggnationer påverkar det ofta människor som håller jordbruk nedanför dammen på ett mycket fundamentalt sätt. För det andra stoppas vandringsfiskarnas framfart av dammen och kan inte vandra vidare. Även om laxtrappor byggs går många vattendjur under av turbinerna. Det stör den naturliga mångfalden även på land. En hel del växter och djur är beroende av de vandrande fiskarnas vandringar. Däremot finns också fördelar för djurlivet, då dammarna ger nya växtmöjligheter.

Följ oss på Facebook

Följ oss gärna på Facebook.

Kontakta oss

Skicka e-post

Sociala medier: Facebook, Twitter

Tjänster

El.se är en gratis anbudstjänst som inte är bindande. Låt bolagen tävla om att ge dig det bästa elavtalet.

El privat

El företag

Städer