Olja

När vi lärde oss omvandla petroleum till effektiva drivmedel för transporter över land och hav, förändrade vi också världen. I och med det tog det moderna samhället fart på allvar, och idag är var och en av oss i Sverige beroende av dess existens. Vare sig vi vill det eller inte. I andra länder är också oljan en viktig resurs för produktionen av el.

Drivmedel och el

Oljan är en mycket viktig naturresurs och går därför under en mängd beteckningar. Dess egentliga beteckning är petroleum, men även bergolja, mineralolja och råolja är vanliga benämningar. Olja används främst som drivmedel för t.ex. fartyg, personbilar, traktorer, godstransporter på väg och för att driva allehanda maskiner – både för enskilda individers bruk och industriellt. Ur ett globalt perspektiv, och i nästan varje enskilt land, är oljan den allra mest använda energikällan av alla. Det är heller inte ovanligt att producera el genom oljeförbränning. I delar av världen är detta en betydande del av elproduktionen, även om det alltmer ersätts med naturgas.

Så utvinns den

Långt nere i berggrunden finns stora hav av olja. Det är gamla växtrester som inte har hunnit förmultna innan det hamnade under jordytan och som då bildade, under en period på cirka hundratusen år, en sörja – det vi kallar för petroleum. För att komma åt oljan borrar vi djupt ner i berggrunden. Sedan pumpas oljan upp. Då den mesta oljan hittats under haven, är det också vanligt med stora oljeplattformar. Därifrån skeppas oljan, eller sänds via gigantiska pipelines till raffinaderier. Det är där råoljan förädlas till alla de produkter som vi använder i vår vardag, och som är nödvändiga för den industriella verksamheten i världen. De flesta anser att vi hittat de oljereserver som finns att tillgå. Ibland aviseras att en ny upptäckt av olja gjorts, men de allra flesta ådror hittades för över 30 år sedan.

Produkter

Råoljan kan omvandlas till en mängd olika produkter. Bensin är en mycket förädlad form av råolja. Då är diesel något mindre raffinerad. Ännu mindre förädlad är eldningsoljan, som används både privat och inom industrier för att ge värme åt lokaler och rum. När oljan förädlas skapas också naturgas. Denna bränns nästan alltid upp, då den inte anses vara ekonomiskt intressant att utvinna. Det är en stor mängd naturgas som årligen bränns upp. Det finns estimat på att denna naturgas skulle kunna värme en fjärdedel av USA:s alla villor. Förutom drivmedel tillverkas också smörjoljor, fotogen och plaster av den olja som utvinns.

Miljökonsekvenser och ekonomi

Olja ses som en stor bov i dramat när det handlar om global uppvärmning och utvinning då raffinering, liksom användning, är förenat med utsläpp av olika de slag. Dessa utsläpp har minskat betydligt i takt med förbättrad rening i form av till exempel katalysatorer, men koldioxidutsläppen rår inget reningssystem på. Petroleum är också en ändlig resurs. Även om den inte kommer att ta slut bara sådär kommer det att kosta mer och mer i form av resurser att utvinna den, och det kommer att göra att priserna på olja bara stiger. I Sverige är vi dessutom helt beroende av import för att driva våra bilar och transporter, vilket gör oss beroende av en omvärld vi inte kan kontrollera. En stor del av oljefyndigheterna ligger i händerna på stater som inte har en demokratisk ordning, och kontrollen över världens oljetillgångar är och förblir inom en överskådlig framtid en mycket viktig politisk maktfråga. Alla dessa aspekter gör oljan till ett omdebatterat ämne, och alternativ har länge efterfrågats av såväl politiker som privatpersoner i vårt samhälle. Trots det finns det få alternativ att tillgå och utvecklingen mot alternativa energikällor går mycket långsamt.

Följ oss på Facebook

Följ oss gärna på Facebook.

Kontakta oss

Skicka e-post

Sociala medier: Facebook, Twitter

Tjänster

El.se är en gratis anbudstjänst som inte är bindande. Låt bolagen tävla om att ge dig det bästa elavtalet.

El privat

El företag

Städer