Fossila bränslen

En stor del av våra moderna liv bygger på användningen av fossila bränslen. Olja, kol och naturgas ger drivmedel till våra bilar, värmer upp våra hus och omvandlas till elektricitet i kraftverk för att driva maskiner av alla de slag. Ur ett globalt perspektiv är de fossila bränslena den vanligaste energikällan i hela världen, inte bara i form av drivmedel, utan även för att producera elenergi. Det gäller däremot inte i Sverige, där vi haft turen att kunna nyttja vattenkraft istället.

Så fungerar det

Det finns en mängd sätt att nyttja fossila bränslen på. Dels kan de användas som bränsle direkt i en motor, dels kan de omvandlas till energi i form av el. Runt om i världen finns mängder med kol- och oljekraftverk. I flera länder är detta den dominerande energikällan. Det gäller bland annat några av våra grannländer som Danmark, Tyskland och Polen. För att omvandla den lagrade energin i det fossila bränslet skapas enorma kraftverk där kol, olja och naturgas förbränns. Den värme som alstras vid förbränningen används till att skapa ånga av vatten. Ångan leds till en ångturbin som skapar elektricitet. Kraftverken är helt styrbara och alstrar den mängd elektricitet som behövs här och nu. Det gör dem bekväma att använda.

I Sverige

Sverige har väldigt få kolkraftverk, främst tack vare vår stora vattenkraftsproduktion. Även vindkraft, kärnkraft och biobränslen bidrar till att hålla den svenska elproduktionen genom fossila bränsle. Däremot har vi en starkare tradition av att värma upp hus med fossila bränslen. Under en tid var det populärt att installera oljepannor i villor och fastigheter. Det gör att de fossila bränslena ändå står för en stor del av den totala energiproduktionen. Många av dessa har dock bytts ut under de senaste åren, i takt med att oljepriset skjutit i höjden.

Förädlad gammal biomassa

Fossila bränslen kan ses som lagrad biomassa som åter kommer in i kretsloppet. Kol och olja är urgamla växter som tryckts ner i jordskorpan och sedan utsatts för högt tryck i årtusenden. Det bildas i och för sig nya fossila bränslen över tid, men i förhållande till det uttag som görs av människan ersätts endast en procent av lagren genom naturlig väg. Den långa omvandlingsprocessen gör att vi människor måste se på de lager som finns som fasta, det vill säga som en ändlig resurs. För att kunna nyttja oljan som bildats krävs en lång och kostsam reningsprocess, och de restprodukter som bildas, främst i form av naturgas, bränns gärna upp. Det beror på att det inte anses lönsamt att nyttja den energi som finns i gasen. De många processerna och spillet gör att slutprodukterna bensin och diesel av många inte ses som effektivt utnyttjade naturresurser.

Miljöaspekten

Fossila bränslen ses som hälsofarliga, både lokalt sett och i ett globalt perspektiv. De påverkar miljön på en mängd olika sätt. Framför allt bidrar de till den globala uppvärmningen, men de giftiga gaser som bildas vid förbränningen är också kända för att påverka människans hälsa på ett direkt sätt. Det gäller både kolkraftverk och när olja används som drivmedel. Naturgasen anses då vara en renare form av fossilt bränsle. Reningen i moderna kolkraftverk och i motorer drivna av fossila bränslen har blivit mycket bättre de senaste åren, vilket gör att de lokala skadorna kunnat minimeras.

Ändlig resurs

Det är ett faktum att fossila bränslen inte är outsinliga. De är således inte att lita på i ett längre perspektiv, då lagren kan börja ta slut. Vad gäller olja är det extra uppenbart, då ytterst få nya oljefyndigheter upptäckts de senaste trettio åren. Vissa spekulerar i att ”peak oil” redan uppnåtts, men det är inte helt säkert.

Läs mer fossila bränslen, Peak Oil och ändliga resurser här på Ekologistas.

Källor:

Vattenfall, Energiföretagen, Naturvårdsverket, Peak Oil , Pelletsförbundet.

(Allt hämtat: 7 februari 2018)
Följ oss på Facebook

Följ oss gärna på Facebook.

Kontakta oss

Skicka e-post

Sociala medier: Facebook, Twitter

Tjänster

El.se är en gratis anbudstjänst som inte är bindande. Låt bolagen tävla om att ge dig det bästa elavtalet.

El privat

El företag

Städer