Vilka elkällor använder vi globalt?

Energiförsörjningen är en stor fråga i alla länder i världen. Det behövs enorma mängder el och värme för att driva industrier, kunna hålla bostäder med moderna faciliteter och inte minst för transporter. Alla länder har olika förutsättningar för att utvinna energi, och har tillgång till olika stora andelar av jordens resurser.

Globalt

I ett globalt perspektiv är kol och koks den överlägset största energikällan. Kolet står för 41 % av den globala produktionen, som år 2008 uppgick till 20 181 TWh. Kina är den i särklass största kolenergiförbrukaren. Näst störst är ett annat fossilt bränsle, nämligen naturgasen. Den står för en femtedel av den totala energiproduktionen i världen. Det är också den energikälla som ökar allra mest i betydelse. Som god trea kommer vattenkraften. 16 % av all energi som produceras kommer från vattendragen i världen. Inte långt därefter kommer kärnkraften. Den står för ungefär 14 % och här är det USA som är storförbrukare, följt av Frankrike, Ryssland och Ukraina.

USA

USA är ett land som förbrukar mängder med energi. Totalt förbrukade amerikanarna 3953 TWh år 2009. 20 % av denna energi producerades genom kärnkraftverk. Det är en något mindre andel än i Sverige, men totalt sett gör det USA till den absolut största kärnkraftsbrukaren i världen. Den övervägande delen av elen i USA kommer i sig från värmekraft, som står för 70 % av elproduktionen. Häri inkluderas kolkraft och värmeverk som drivs med andra fossila bränslen såsom naturgas och olja. Vindkraftverken blir alltmer betydande i USA. År 2009 stod vinden för 1,7 % av elproduktionen. Utöver detta måste USA importera en del el för att klara sitt behov.

Ryssland

Ryssland har ett invånarantal som uppgår till nära hälften av USA:s. Ändå förbrukar de enbart 23 % av den elenergi som USA förbrukar. Den energin kommer framför allt från värmekraftverk av olika slag (65 %), vattenkraft och kärnkraft (nästan 17 % vardera). Ingen av den energi som produceras uppges komma från vind eller sol och endast en bråkdel av ryssarnas el produceras med hjälp av biomassa och avfall. Ryssarna har gott om el. De kan till och med exportera en del av sin produktion.

Kina

Kina gör av med nästan lika mycket energi som USA och för varje år ökar energibehovet ytterligare. Landet har däremot en bit på väg till samma energiförbrukning som amerikanarna per capita, då invånarantalet är fyra gånger större. 81 % av den el som används i Kina kommer från värmekraftverk. Det är framför allt kol som utgör basen i energiförsörjningen, men naturgas blir en allt viktigare energikälla. Vattenkraften är också betydande. Den stod år 2009 för 16 % av den totala förbrukningen. Kina satsar också en del på vindkraft, även om produktionen än så länge är försumbar.

Frankrike och Tyskland

Frankrike och Tyskland är två europeiska grannländer som har mycket gemensamt. Ändå är deras energiproduktion extremt olika. Där Tyskland har satsat stort på värmekraftverk, med fokus på kol, har Frankrike satsat på kärnkraft. I Tyskland kommer 60 % av energibehovet från värmekraftverk och 23 % från kärnkraft. I Frankrike kommer 10 % av energibehovet från värmekraftverk och 76 % från kärnkraft. Frankrike har också mycket mer vattenkraft än vad tyskarna har, medan Tyskland nyttjar vindkraften bra mycket bättre, liksom förmågan att alstra energi från biomassa och avfall.

Grannländerna

Våra grannländer har, på grund av deras geografiskt så olika lägen, hittat olika lösningar för att täcka sina energibehov. I Norge är det naturligt att den mesta kraften kommer från vatten. Andelen är hela 96 %. Det finns också en del värmekraftverk och några vindkraftverk som bidrar till totalproduktionen. Den går för övrigt över det behov norrmännen själva har, vilket ofta leder till att de kan exportera el. I Danmark dominerar istället värmekraftverken. Dessa står för 70 % av elproduktionen. Därtill nyttjar danskarna vinden bra. Energikällan täcker upp 17 % av energiförbrukningen. Den övriga energin kommer från biobränsle och avfall. Finland har en energilösning som till stora delar bygger på värmekraft och kärnkraft. De står för 35 respektive 32 % av energiproduktionen. Även bioenergi och vattenkraft är betydande för att täcka finländarnas energibehov, som för övrigt är dubbelt så stort som danskarnas energibehov. Detta trots att invånarantalet inte skiljer sig nämnvärt åt.

Källa: svenskenergi.se

Följ oss på Facebook

Följ oss gärna på Facebook.

Kontakta oss

Skicka e-post

Sociala medier: Facebook, Twitter

Tjänster

El.se är en gratis anbudstjänst som inte är bindande. Låt bolagen tävla om att ge dig det bästa elavtalet.

El privat

El företag

Städer