Vindkraft

Vindkraften är på intet sätt något nytt under solen. Seglare har i alla tider nyttjat vindens kraft för att få fart på sina fartyg. Vindmöllorna i vårt land vittnar också om våra förfäders förmåga att nyttja kraften i de vindar som viner för att få fart på maskiner. Modern vindkraft påminner starkt om de gamla möllorna, men producerar el istället för ren rörelseenergi. Överallt i världen byggs det vindkraftverk för fullt. Anledningen är att de ses som ett miljövänligt alternativ till kolbränslet.

Vindkraft i Sverige

Under det senaste decenniet har vindkraften som energikälla kommit på bred front över hela vårt land. Ändå står den bara för en bråkdel av den totala energi som används. Faktum är att Sverige ligger efter i utvecklingen av vindkraft jämfört med många andra europeiska länder, trots att väder- och miljöförhållandena anses som idealiska för vindkraftverk på många håll i landet. Det finns flera anledningar till det. Etableringen går långsamt, då varje vindkraftverk måste prövas enligt miljöbalken och dessutom ha bygglov. Sådana processer kan ta lång tid, särskilt om de omkringboende överklagar byggandet. Men i takt med att vindmöllorna blir allt vanligare, blir också prövningarna enklare. Varje enskilt vindkraftverk som byggs blir också alltmer effektivt, vilket gör att för varje nytt kraftverk som byggs, bättras andelen energi som produceras av vindkraft på ytterligare.

Så fungerar de

Vinden är en säker källa till kraft. Den viner kanske inte alltid konstant, men på många håll i landet är det dokumenterat blåsigt större delen av året. Dessa vindar sätter fart på rotorblad som i sin tur får igång en turbin som alstrar ström. För att effekten av en sådan konstruktion ska ge en god nettoeffekt krävs att vindkraftverket är placerat på rätt ställe och är tillräckligt stort. Det kräver exakta beräkningar, men om verket byggs på rätt sätt kan investeringen ge en nettoeffekt inom ett halvår till ett år.

Investeringar i stort och smått

Vindkraftverk byggs över hela landet, både i stor och liten skala. Trenden går mot allt större kraftverk, vilket ger bättre nettoeffekt. Samma sak gäller vindkraftsparker. Då kan många samordningsmöjligheter minska investeringskostnader per utvunnen kilowattimme. På land begränsas dock möjligheterna att bygga riktigt stora verk av det faktum att det är omöjligt att transportera hur stora rotorblad som helst. Då är det lättare att anlägga stora kraftverk ute i havet, där det också i allmänhet blåser klart mer. Det ska ställas mot att investeringskostnaderna är bra mycket högre för att anlägga vindkraftsparker i havet. En annan trend är de små privata vindkraftverken. De kan vara i den storleken att de försörjer en gård med den ström som förbrukas på plats, eller helt enkelt byggas för att leverera ström till en villa.

När fungerar de

Förutom svårigheten att få en bra nettoeffekt för vindkraftverken har de ännu en nackdel. Till skillnad mot vattenkraftverk, där vatten kan sparas i stora dammar, finns det inget sätt att spara på vinden. Det blåser när det blåser och då kan stora mängder energi utvinnas. När det är stiltje produceras ingen el alls. För att klara dessa svängningar krävs till att börja med spänningsledningar som kan klara detta. För det andra är det inte alltid som elen behövs när den produceras. Med en bra synkronisering av de olika kraftkällorna i landet går det dock att lösa på ett större plan. Men som enskild källa till elproduktionen vore det svårt att få tillförlitlighet i systemet. Det gäller inte minst under vintern. När det är riktigt kallt och förbrukningen i vårt land som högst, står gärna vindkraftverken stilla. Det beror dels på att det då sällan blåser, men också på att verken av säkerhetsmässiga skäl inte ska användas vid sådana temperaturer.

Miljövänligt?

Vindkraften anges ofta som det sanna miljövänliga alternativet då det enbart är den naturliga vindens krafter som tas till vara. Det finns dock avigsidor även med denna form av energiutvinning. För många betyder vindkraftverken en estetisk förstörelse av naturen och ett visst buller förekommer vid driften. Vindkraftverken har också en påverkan på den lokala miljön i form av lokala klimatförändringar. Även globala klimatförändringar kan uppstå, då de förändrar vindens riktning. Ytterligare en nackdel med vindkraftverken är att många fåglar, särskilt större, kan ta omkomma av de roterande bladen. Det ska ställas mot de fördelar som också finns. Vindkraftverk som placeras ute till havs ställs på konstgjorda rev som främjar mångfalden i havet.

Följ oss på Facebook

Följ oss gärna på Facebook.

Kontakta oss

Skicka e-post

Sociala medier: Facebook, Twitter

Tjänster

El.se är en gratis anbudstjänst som inte är bindande. Låt bolagen tävla om att ge dig det bästa elavtalet.

El privat

El företag

Städer