Vågkraft

Vågkraft är en typ av vattenkraft som kan utvinnas på haven där vågorna går höga. Det är en innovativ form av energiframställning som också anses vara mycket miljövänlig. Utvecklingen av kraftverk för omvandling av vågkraftsenergi är dock ännu i sin linda.

En ny form av energi

Havets vågor handlar om vattenrörelser, vilket är en enorm potentiell kraft vi människor än så länge bara har börjat lära oss att dra nytta av. Energislaget är ganska nytt och metoderna för att utveckla effektiva vågkraftverk har enbart några få år på nacken. För att få ett vågkraftverk effektivt krävs noggranna mätningar så att placeringen av verket verkligen nyttjar vågrörelserna, och kraftverken måste hålla för mycket stora påfrestningar. Det gör att det är en komplicerad process att nyttja havets krafter. Därför är också en försvinnande liten del av den energi som människan använder producerad av vågor. I alla fall än så länge. Förhoppningen är dock stor att det kommer att få en utökad betydelse i framtiden, eftersom det är en så kallad förnybar energikälla. Havets vågor lär inte upphöra. Potentialen anses vara stor, och beräkningar visar att vågkraft skulle kunna stå för mer än en sjättedel av energibehovet, även i Sverige.

Så fungerar det

Den rörelseenergi som finns i havet och som ger vågor är en stor potentiell energikälla om den omvandlas till elektricitet. För att nyttja havsvågorna sätts enorma bojar fast på havsytan. Dessa guppar upp och ner och det är denna rörelse som nyttjas och omvandlas till elektricitet. Bojarna är förankrade till en generator som omvandlar rörelseenergin till ren elektricitet. Den elektricitet som alstras förs sedan vidare ut i elnätet. I vissa fall är bojarna ersatta med stora tjocka ormar som ligger på havsytan. Den teknik som används för att nyttja vågenergin utvecklas stadigt.

Andra alternativ

Havet är en stor energikälla med flera möjligheter. Alternativa sätt att nyttja de krafter som finns i havet är tidvattenkraft och saltvattenkraft. En variant på detta är att nyttja de undervattensströmmar som finns. I ett saltvattenkraftverk nyttjas den omblandning som sker av salt och sött vatten vid flodmynningar. Omblandningen sker på ett särskilt sätt, eftersom saltvattnet hålls separat genom ett membran. Fenomenet går under begreppet osmos, och leder till ett ökat tryck på den sida som innehåller saltvatten. Det ökade trycket nyttjas i en turbin som genererar elektricitet. Än så länge finns det bara forskningskraftverk med denna form av energiutnyttjande, men om försöken slår väl ut kan också saltvattenkraft bli ett komplement som bidrar till den totala elförsörjningen i världen.

Miljöaspekten

Vågkraft och de andra varianterna av havskraft som utvecklas anses miljövänliga. Rörelseenergin är helt naturlig och nyttjandet är inte förenat med några utsläpp. Det är dessutom en förnybar energikälla. Det som är svårt att bedöma är den påverkan som kan ske på den lokala marina miljön. Både generatorerna i sig, de magnetströmmar som skapas och inte minst ljudet kommer troligen att påverka havsmiljön på något sätt. Men hur stor denna inverkan kommer att vara och vilken form den kommer att ta är energislaget för ungt för att man ska kunna förutse.

Följ oss på Facebook

Följ oss gärna på Facebook.

Kontakta oss

Skicka e-post

Sociala medier: Facebook, Twitter

Tjänster

El.se är en gratis anbudstjänst som inte är bindande. Låt bolagen tävla om att ge dig det bästa elavtalet.

El privat

El företag

Städer