Solkraft

Solen är den ursprungliga källan till stora delar av den energi vi lyckas utvinna i naturen. Det gäller biobränslen, fossila bränslen, vattenkraft och vindkraft. Men som direkt källa till elproduktion är solkraften ganska ny. Det har också visat sig vara svårt att få en effektiv omvandling av energin till el för bruk till hushåll och industri. Däremot går det utmärkt att nyttja solens kraft för vattenvärmning, något som är vanligt i sydligare länder.

Så fungerar det

Solkraften tas tillvara genom stora solfångare. När solens strålar träffar solfångarens celler skapas en termisk process. Det sker genom att solens strålar koncentreras och fås att värma upp vatten eller någon annan form av vätska till ånga. Ångan sätter igång en ångturbin som omvandlar solenergin till elektricitet. Ett alternativ är att få solens värme att värma vatten och direkt bruka det uppvärmda vattnet. För att få solkraften att värma vatten som sedan i sin tur kan värma till exempel ett hus, eller ge varmvatten i kranarna är processen ganska enkel. En värmepump tar till vara den värme som förmedlas av ett kylmedium som löper genom solcellerna.

Mikrokraftverk

De flesta solkraftstationer är av mikroformat. De är skapade för att värma ett hushåll, eller delar av det. Men det finns också stora solkraftverk och utvecklingen av solkraften är något som många forskare fokuserar sitt arbete på. Däremot är det betydligt svårare att skapa större mängder elektricitet med hjälp av solceller. Den yta av solceller som skulle behövas med dagens teknik för att alstra någon elmängd att tala om skulle än så länge vara hisnande. Dessutom behöver solcellerna vara placerade på en geografisk plats där solens strålar lyser som mest.

Solkraft i Sverige

I Sverige används solkraft i liten skala mer och mer, särskilt bland de privata hushållen. Den värme som produceras kan då göra att andra värmekällor inte behöver användas under sommartid. Mikrosolverk används främst för att värma till exempel varmvattnet i ett hus, eller komplettera uppvärmningssystemet i villan för att på så sätt spara energi. Under den mörka vintern går det dock inte att få ut några större mängder varmvatten genom enbart solceller. Det gör att solens energi, i alla fall än så länge, får ses som ett komplement till andra energikällor i vårt land. I länder närmare ekvatorn kan det dock löna sig att bygga större solkraftverk för kommersiellt bruk. Där är solbestrålningen betydligt högre och jämnare fördelad under året.

Miljökonsekvenser

Än så länge är solenergi en ganska obeprövad källa till energiutvinning och utvecklingen står i sin linda. För att kunna utveckla solenerginyttjandet måste vi få klart mer effektiva solkraftverk. Men om det blir möjligt i framtiden är solen en ren och mycket säker energikälla. Solen lär gå upp i morgon också. Det som kan bli miljöpåverkande är de råvaror som behövs för att utvinna solenergin. Om det behövs enorma arealer för att utvinna solenergin i någon större omfattning kommer givetvis också det att påverka den lokala miljön.

Följ oss på Facebook

Följ oss gärna på Facebook.

Kontakta oss

Skicka e-post

Sociala medier: Facebook, Twitter

Tjänster

El.se är en gratis anbudstjänst som inte är bindande. Låt bolagen tävla om att ge dig det bästa elavtalet.

El privat

El företag

Städer