Kärnkraft

Kärnkraften är en viktig energikälla i många delar av världen, inte minst i Sverige. Över 40 % av all den energi som produceras i vårt land kommer från våra tio kärnkraftsreaktorer. Energin kommer från klyvning av det radioaktiva ämnet uran, som utvinns i stora dagbrott på olika platser i världen.

Så fungerar det

Kärnkraftverk bygger på de teorier om förhållandet mellan materia och energi som Einstein en gång formulerade, där E=mc(2). Ekvationen visar att massa och energi är två sidor av samma mynt. I varje atom finns mängder med energi som kan utvinnas, till exempel om atomen klyvs. De atomer som klyvs i ett kärnkraftverk är en form av anrikat uran. När uranet bestrålas med neutroner startar en självgående process där uranatomerna slås i två delar. Klyvningen innebär i sin tur att nya neutroner frigörs som slår sönder andra uranatomer. Om inget stoppar processen skapas en explosion, precis som vid en atombomb. I en reaktor, däremot, ska klyvningen gå i en kontrollerad takt. Därför används styrstavar fyllda med kadmium eller bor för att lugna ner processen. Dessa ämnen fångar upp mängder av neutroner, och gör att klyvningstakten blir hanterbar.

Så blir det elektricitet

När klyvningsprocessen satts igång utvecklas enorma mängder energi i form av värme. Den värmen nyttjas i kärnkraftverket för att värma upp ett kylmedium. Kylmediet är oftast vatten av något slag, som roterar i kärnkraftverket. Detta kylmedium driver i sin tur en turbin som skapar elektricitet. Av den energi som frigörs vid klyvningen är nettoeffekten cirka 30 %.

Driver halva Sverige

De första kärnkraftsverken i Sverige började byggas på 1970-talet i Oskarshamn. Sedan dess har det byggts totalt tolv kärnkraftsreaktorer, varav tio fortfarande är i bruk. De ligger i Forsmark, Oskarshamn och i Ringhals. De är av typen kokvattenreaktorer alternativt tryckvattenreaktorer. Det har tidigare funnits ett kärnkraftverk i Barsebäck, som nu är nedlagt. Dessa tio reaktorer står för hela 40 % av Sveriges elförbrukning.

En svängd opinion?

Under 1970- och 1980-talet var kärnkraften som energikälla en väldigt omdebatterad fråga. Då fanns det en ambivalent hållning till fenomenet, inte minst på grund av olycksriskerna. Problemet med miljöförstöring vid utvinning av uran samt slutförvaringen av kärnbränslet har också fått många att ifrågasätta kärnkraftens lämplighet som energikälla. År 1980 genomfördes en folkomröstning i frågan, och med den som grund beslöts att en långsam avveckling skulle ske. Förhoppningen stod till nya former av energiutnyttjande. Det kom dock att dröja 25 år tills dess att de första reaktorerna, de i Barsebäck, stängdes ner. Att det blev just det kärnkraftverket beror till stora delar på den kritik Danmark riktat mot Sverige vad gäller placeringen av reaktorerna, tätt intill den danska gränsen.

Hur lämplig är kärnkraften?

Diskussionerna om kärnkraftens vara eller inte vara har inte avstannat under 2000-talet. Olyckor, som den i Fukushima i Japan våren 2011, men också de miljöförändringar som kolbränslen anses orsaka, har varit bidragande orsaker. Det sistnämnda har lett till att många svängt i frågan vad gäller kärnkraftverk. I många länder byggs kärnkraften ut, såsom i Finland. Andra länder går den helt motsatta vägen, som till exempel Tyskland. I Sverige har nedmonteringen av kärnkraftverken avstannat efter Barsebäcks stängning, till stor del beroende på att reella alternativ saknas och för att det råder en politisk osäkerhet i frågan. Opinionen står för tillfället och väger. Det finns stora fördelar, men också stora nackdelar med kärnkraftverk, liksom med många andra energikällor.

Framtiden

Hur framtiden ser ut för kärnkraften i Sverige är därför fortfarande osäker. En viktig fråga för den fortsatta driften av kärnkraft har varit avfallsfrågan. Den anses nu löst, då ett beslut har fattats om att det ska borras ner i berggrunden i trakterna av Östhammar, Uppland. En annan viktig fråga har varit förekomsten av uranutvinning, både i vårt eget land och i andras. Det anses vara en av de mer miljöstörande gruvdrifterna, och kostnaderna för människor, miljö och natur i närområdet anses stora. För närvarande projekteras hela 200 platser i Sverige för förekomsten av uran, både av utländska och svenska projektörer. Denna utveckling kan komma att påverka opinionen.

Följ oss på Facebook

Följ oss gärna på Facebook.

Kontakta oss

Skicka e-post

Sociala medier: Facebook, Twitter

Tjänster

El.se är en gratis anbudstjänst som inte är bindande. Låt bolagen tävla om att ge dig det bästa elavtalet.

El privat

El företag

Städer