Energikällor

I naturen finns flera olika energikällor som kan omvandlas till nyttig energi som el och värme.

Vad innebär energikälla?

Uran, kol, olja, vindar, strömmande vatten, solstrålning är en del exempel på energikällor. Det finns olika källor till elproduktion. Oftast går tekniken ut på detsamma: Vatten upphettas till ånga genom förbränning (eller atomklyvning) som i sin tur får fart på en turbin. Turbin är en maskin som fångar upp energin från en rörlig källa, vatten eller gas och sätter igång generatorn som producerar elektricitet. Denna typ av kraftverk kallas för kondenskraftverk. Olika typer av energikällor används världen över beroende på naturliga förutsättningar och de politiska beslut som finns i området.

Kolkraft

Kolkraften är den enskilt största energikällan i världen. Av all elproduktion kommer nästan hälften från kolkraftverk. Stora delar av världen är alltså helt beroende av kol. I Sverige har vi dock väldigt få kolkraftverk. Det beror på att vi har en stor tillgång på vattenkraft. Kolkraften ses idag som mycket problematisk, eftersom den bidrar till både nedsmutsning och den globala uppvärmningen.

Andra fossila bränslen

Olja och naturgas är två andra bränsleslag som används i varierande grad för att producera el. De kraftverk som används för att producera el genom olja och naturgas fungerar i princip på samma sätt som ett kolkraftverk. Liksom kol anses olja och naturgas vara ändliga resurser, som inte går att lita på i ett längre perspektiv. Dessutom bidrar de till den globala uppvärmningen. Naturgas anses dock vara en renare form av fossilt bränsle, som inte släpper ut fullt lika mycket gifter, såsom svaveldioxider, i luften.

Vattenkraft

Vattenkraft är en förnybar energikälla som ger minimalt miljöutsläpp. Det är en gammal form av energikälla och den viktigaste i Sverige. Kraften används genom att vattnet i älven eller floden leds genom en turbin som sätter fart på en generator. Den ger på så sätt en stabil elproduktion. Som kraftkälla är vatten ett av de renare alternativen, även om produktionen från kraftverken skapar en stor förändring i närmiljön. Alternativa varianter för att använda vattnets kraft är genom vågkraft och tidvattenskraft. Dessa metoder är mer avancerade och ligger än så länge på försöksstadiet.

Kärnkraft

Kärnkraften är en av få kraftkällor som inte har solen som ursprungskälla. Det är istället den inneboende energin i atomens bindningar som utvinns till energi. När en stor atom, som till exempel uran, klyvs i två delar, frigörs en enorm mängd energi i form av värme. Den värmen används för att värma upp vatten som leds till en turbin, som i sin tur sätter fart på en generator. Som energikälla är kärnkraften ganska ung, de första kärnkraftverken byggdes på 1950-talet. I Sverige har vi ett stort behov av kärnkraft. Elproduktionen från kärnkraftverk är nästan lika hög som från vattenkraft. Kärnkraften har dock alltid varit kontroversiell på grund av strålningsriskerna både under produktion och lagring av kärnavfall.

Vindkraft

Vindkraften är en av de äldsta källorna till brukbar energi. Men det är först på senare år som vindkraften har uppmärksammats inom elframställning. Anledningen är att man försökt hitta alternativ till de fossila bränsleslagen och kärnkraftverken för miljöns skull. För att utnyttja vindkraften behövs en mängd mindre kraftverk. Av praktiska skäl blir det svårt att få en bra totaleffekt från vinden. Därför utgör vindkraften än så länge ett tillägg av den totala elproduktionen.

Solkraft

Solkraften är den ursprungliga källan till de flesta energikällor, förutom kärnkraften. Solkraften är svår att utvinna och omvandla till el. Den används därför till att värma upp vatten, vilket gör solkraften till en viktig energikälla, särskilt i vissa områden. Att skapa elektricitet genom solkraft har ännu inte lyckats.

Biobränsle

Biobränslen innefattar alla levande material som används för energiutvinning. I kraft- och värmeverk kan ved, pellets, etanol, rötslam eller spannmål användas som energikälla. Till skillnad från fossila bränslen anses biobränslet vara en förnybar energikälla. Det beror på att den bundna koldioxiden som finns i biobränslet ingår i det naturliga kretsloppet. Biobränsle ses därför som koldioxidneutrala. Förbränningen av biobränslen släpper dock ut svaveldioxid och andra gaser, precis som fossila bränslen. I Sverige finns flera värmeverk som drivs på biobränslen.

Geotermisk energi

Geotermisk energi är värmen som finns lagrad i berggrunden. Den är perfekt för att värma upp hus med och kan i vissa fall användas till elframställning. Belastningen av miljön är knapp vid användning av geometrisk energi, eftersom utsläppen inte förorenar vid värme- eller elframställning. I Sverige används geotermisk energi främst till berg- och jordvärme.

Följ oss på Facebook

Följ oss gärna på Facebook.

Kontakta oss

Skicka e-post

Sociala medier: Facebook, Twitter

Tjänster

El.se är en gratis anbudstjänst som inte är bindande. Låt bolagen tävla om att ge dig det bästa elavtalet.

El privat

El företag

Städer