Elproduktionens påverkan på miljön

All elproduktion har någon form av påverkan på miljön. Det kan handla om global uppvärmning, om lokala miljöförändringar, eller om att luften påverkas.

Närmiljön

Nästan alla kraftverk påverkar den lokala miljön runtomkring dem. De ledningar som går ut från kraftverken har magnetfält som kan påverka såväl människor som djur. Vattenkraftverk påverkar hela det ekologiska systemet i den å eller älv vars vatten används, och vindkraftverken både låter och förändrar landskapsbilden. Dessutom dör en mängd fåglar av rotorbladen varje år. Kärnkraftverk är en risk i sig och det varma vatten som släpps ut från verket påverkar den marina närmiljön. När den geotermiska energin tillvaratas sänks jordskorpans temperatur, vilket medför besvär för djurlivet runtomkring.

Luften

Luften påverkas av alla de kraftverk som har bränsle som bas för sin elproduktion. Förutom vatten och koldioxid släpper nämligen de flesta verk ut andra partiklar, inte minst svavel. Det gör att både den lokala och globala miljön försämras för allt levande. I många fall försöker kraftverken på olika sätt minska dessa utsläpp. Det har gjort att miljön som ligger nära till exempel kolkraftverk harförbättrats på många håll i världen, men problemet kvarstår, framför allt i länder där det helt enkelt inte alltid finns tillräckligt med resurser för att rena utsläppen.

Gruvmiljön

Förutom att påverka den direkta miljön runtomkring kraftverket påverkar också många elproducenter lokala miljöer runt om i världen. Gruvdrift ger i och för sig en mängd arbetstillfällen, men påverkar också naturen runt gruvan i negativ riktning. Det gäller inte minst uranbrytning för kärnkraftverk. Den strålning som släpps ut vid brytning av ämnet som används i kärnkraftverk är inte obetydlig och påverkar allt levande runtomkring gruvorna. Oljeutvinningen är förenad med stora risker för den lokala miljön. Ett utsläpp ger förödande konsekvenser på djur- och växtliv. Det är lätt att tro att vindkraftverken inte påverkar miljön på det här sättet. Men faktum är att flera komponenter tillverkas av ämnen som inte är helt hälsosamma. Att bryta dessa ämnen påverkar närmiljön. Det gör också omhändertagandet av vindkraftverk som blivit för gamla.

Tidsperspektiv

Den globala uppvärmningen beror på det koldioxid som släpps ut av alla de motorer och kraftverk som bygger på att tillvarata energin från fossila bränslen. Även om koldioxid inte är farligt i sig blir halterna av denna luktfria gas allt högre i atmosfären. Det skapar en uppvärmningseffekt som nästa generationers människor får betala för. Hur det kommer att gestalta sig är svårt att sia om, även om många forskare försöker utröna vad som kommer att hända. Kärnkraftverken efterlämnar stora mängder radioaktiva ämnen som måste slutförvaras på något sätt. Om detta inte kan ske utan att utsläpp sker i framtiden kommer framtida generationer även att få betala för detta.

Få rena kraftkällor

Som synes är det få kraftverk som i sanning är miljövänliga. Alla påverkar de naturen på ett eller annat sätt. Till och med solceller påverkar, eftersom de komponenter som ska användas måste tillverkas med hjälp av energi och naturresurser, varav vissa finns i mindre omfattning. Däremot är det stor skillnad på hur och i vilken omfattning de påverkar. De förnybara elkällorna påverkar oftast naturen i mindre omfattning, och om de produkter som används för att framställa el kommer från dem kan belastningen på naturen minskas ännu mer.

Följ oss på Facebook

Följ oss gärna på Facebook.

Kontakta oss

Skicka e-post

Sociala medier: Facebook, Twitter

Tjänster

El.se är en gratis anbudstjänst som inte är bindande. Låt bolagen tävla om att ge dig det bästa elavtalet.

El privat

El företag

Städer