Elbolagets pris – vad består det av?

Det elpris du betalar till ditt elbolag är det pris som elbolaget anser att de vill sälja sin el för. Det finns både producenter och förmedlare som agerar elleverantörer. Oavsett vilket, så är priset som erbjuds beroende av det pris som elen säljs för på Nord Pool Spot, både nu och framöver. Det är Nordens egen elbörs, och priserna där kan variera rejält beroende på väder och vind, stillastående kärnkraftverk och mycket annat. Dessutom tillkommer en rad andra faktorer som påverkar priset.

Prissättning börsen

Det pris som elen får på den elmarknadsbörs varifrån elleverantörerna köper sin el, Nord Pool Spot, sätts utifrån en så kallad marginalprissättning. Denna typ av prissättning trissar upp priset, eftersom företagen då kan exportera till marknader med underskott vid högre elpriser, och importera om priset är lågt. Det förekommer ibland stora svängningar i priset, och det kan bero på de mest skiftande orsaker, precis som på en helt vanlig marknadsbörs. Prissättningen på Nord Pool är en avancerad mekanism, som kan vara svår att följa för en enskild individ.

Priset ut till konsument

Som konsument går det att välja ett fast pris som gäller en viss tid, eller ett rörligt. Prissättningen på det rörliga elpriset följer Nord Pools priskurvor på daglig basis, plus ett påslag från elföretaget och de skatter och avgifter som ska inkluderas. Det fasta priset sätts utifrån ett estimat från bolagets sida om framtida elpriser på Noord Pool plus de omkostnader de själva har, inklusive vinst. Den som inte väljer alls får ett tillsvidarepris. I det priset inbakas då en viss riskkostnad, eftersom du som elkund då när som helst kan byta elbolag. Även andra yttre faktorer spelar roll i prissättningen. Det gäller inte minst elcertifikat och utsläppsrätter. Dessa läggs till själva elpriset.

Elcertifikat

Elcertifikatet är ett EU-initiativ som funnits sedan år 2003. Till en början var det faktiskt den enskilda kunden som var föremål för certifikatet. Det var tänkt att de skulle tvingas köpa en viss kvot eller andel elcertifikat av den totala förbrukningen över året. Detta infördes för att främja utvecklingen av förnybar el. Många elbolag insåg dock det opraktiska i det hela och tog snabbt hand om inköpen till sina kunder och redovisade detta i själva elräkningen. Idag har handeln helt tagits över av elleverantörerna och priset för elcertifikaten har bakats in i elpriset.

Utsläppsrätter

Två år senare införde EU handel med utsläppsrätter. Dessa utsläppsrätter motsvarar den mängd koldioxid vi anses ha råd att släppa ut i atmosfären. Utsläppsrätterna säljs med olika intervaller, och gäller i olika handelsperioder. De delas ut till varje nation och elbolagen får sedan köpa upp dem på auktion alternativt köpa dem i andra hand. Även andra företag och till och med enskilda individer har rätt att handla med utsläppsrätter. Det är som vilken annan spekulationsvara som helst. Till en början fanns det en mängd rätter, varför priset var lågt. Men för varje period tas en del av utsläppsrätterna bort, för att mängden koldioxid som släpps ut ska bli mindre.

Elområde

En nyhet som påverkar priset på elen är också de elområden som Sverige delades in i från 1 november 2011. Det är ett EU-direktiv som genomförts av Svenska Kraftnät. Indelningen har gjorts utifrån var de faktiska produktionskällorna finns och där de borde byggas ut, och där stamnätet beräknas behöva en utbyggnad. I de södra regionerna finns det färre kraftverk och nätet behöver byggas ut, vilket gör att priset troligen kommer att bli högre där än i de norra delarna av landet, där en stor del av till exempel vattenkraften finns. Den el som kommer från de norra delarna beräknas också behöva passera flera flaskhalsar på vägen, där stamledningarna behöver byggas ut, för att nå slutkonsumenten.

Andra kostnader

För att teckna ett abonnemang tas ofta en uppläggningsavgift ut. Därefter tas en årsavgift ut för själva abonnemanget. I den totala elkostnaden tas även andra avgifter ut av bolagen. Elledningar behövs för att få ut elen till kunderna. Det kostar pengar att bygga och underhålla dem. Därför tar elbolagen som äger dessa ledningar ut en nätavgift. Elbolagen som äger ledningarna får i sin tur betala en kostnad till staten för att säkra nätövervakningen, elsäkerheten och elberedskapen i landet. Denna kostnad förs vidare till konsumenterna som en del av nätavgiften. På allt detta lägger elleverantörerna på moms på i princip hela beloppet. Den summa som sedan räknas samman är det faktiska priset. Dela det med antalet kilowattimmar så avslöjas också kilowattpriset.

Följ oss på Facebook

Följ oss gärna på Facebook.

Kontakta oss

Skicka e-post

Sociala medier: Facebook, Twitter

Tjänster

El.se är en gratis anbudstjänst som inte är bindande. Låt bolagen tävla om att ge dig det bästa elavtalet.

El privat

El företag

Städer