Biobränsle

Biobränsle är en grupp av förnyelsebara bränslen som bygger på utvinning av energi från levande växter. Till denna form av bränslen räknas ved, pellets, slam, halm, etanol och till och med hushållsavfall. Människor har i alla tider använt ved för att värma upp sina boningar, och med dagens miljötänk är bränslet hetare än någonsin.

Så fungerar det

Biobränsle används till utvinning av energi i motorer, för att värma upp hus och för att skapa elektricitet. I motorerna är det framför allt etanol som är det ledande biobränslet. Etanol skapas genom att biomassan genomgår en jäsnings- och reningsprocess. För uppvärmning har människor i alla tider använt sig av ved, och även om pannorna är mer avancerade idag och ofta värmer upp ett vattenburet system är principen densamma. Även det biobränsle som används har utvecklats med tiden. Idag används pellets, gödsel och hushållsavfall för att producera energi. Genom att elda torkad biomassa alternativt förgasad biomassa får vi värme. I många värmeverk används rötslam eller andra biprodukter från jordbruk och hushåll för att förse hushåll med fjärrvärme. För att framställa elektricitet behövs flera steg för att omvandla biomassan. Genom en förbränning av biomassan hettas ett medium, ofta vatten, upp över kokpunkten. Den ånga som bildas sätter igång en ångturbin som i sin tur genererar ren elektricitet som kan skickas ut i elsystemet.

Biobränslen i Sverige

Det är framför allt inom uppvärmningen som biobränslet har sitt starkaste fäste. Vedeldning är och förblir en stor uppvärmningskälla i Sverige. I början av 2000-talet var det näst vanligaste uppvärmningsalternativet för en villa i Sverige en kombination av el och ved och ca 9 % av villorna var helt veduppvärmda. De senaste åren har till och med en ökning av användningen märkts, kanske beroende på de allt högre elpriserna. Biobränslen är en säker värmekälla, främst för villor på landsbygden. Vi har gott om skog i vårt land. En modern och mycket populär variant som även är behändig att använda i mer centralt belägna villor är pellets. I större värmeverk är det vanligt med biobränslelösningar med halm, rötslam eller hushållsavfall som energikälla. I vissa fall kan dessa värmeverk också producera el och är då kombinerade kraftverk och värmeverk. Det är en energieffektiv lösning byggd på återvinningsbara bränslen. Etanolbilar som alternativ till de bensindrivna bilarna har länge subventionerats av staten, men är föremål för diskussion. De förekommer på marknaden, men har inte blivit den hit som många trott från början. Då har de batterihybrider som finns på marknaden lyckats bättre.

Miljökonsekvenser

Biobränsle räknas till skillnad mot de fossila bränslena som koldioxidneutralt, detta trots att stora mängder koldioxid släpps ut i atmosfären vid förbränningen. Enda undantaget är hushållsavfall, som delvis innehåller plast, ett fossilt bränsle. Att de ses som koldioxidneutrala beror på att den koldioxid som släpps ut vid förbränningen också tillgodogörs snabbt i naturen – genom nya växter. Men så är faktiskt inte alltid fallet. Ibland skövlas skog utan att ny tillåts växa upp. Transporterna av biobränslen är också ett debatterat ämne, liksom användningen av etanol som framställs av råvaror som kunnat användas som mat. Vissa biobränslen importeras från till exempel Sydamerika, och vete, sockerrör och majs är vanliga basvaror vid etanolframställning. Vid vedeldning i pannor frigörs också en mängd andra minde nyttiga ämnen, vilket kan leda till framför allt lokala miljökonsekvenser. Därför finns också regleringar på hur en vedkamin eller vedpanna får vara utformad. Den ska vara så effektiv i sin förbränning som möjligt för att minimera utsläppen av till exempel kolmonoxid.

Följ oss på Facebook

Följ oss gärna på Facebook.

Kontakta oss

Skicka e-post

Sociala medier: Facebook, Twitter

Tjänster

El.se är en gratis anbudstjänst som inte är bindande. Låt bolagen tävla om att ge dig det bästa elavtalet.

El privat

El företag

Städer